Δάσος: Η πνοή του ανθρώπου

Έλληνες  16/09/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τά δάση μας πυρπολοῦνται, τά δάση μας καίγονται.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ

Ἐκεῖ ὅπου κυριαρχοῦσεν και ἐβασίλευεν το πράσινο, τά ποικηλόχρωμα ἄνθη, τά μεθυστικά ἀρώματα τῶν φυτῶν, τό κελάϊδισμα τῶν πουλιῶν, οἱ φωνές τά τραγούδια ἀλλά ἡ Δημιουργία καί ὁ ἐπαγγελματικός βιοπορισμός τῶν ἀνθρώπων, ἐκεῖ πού ὑπῆρχεν ἡ Ζωή, ἐκεῖ τώρα ἐπικρατεῖ ἡ βουβαμάρα, ἡ σιωπή, ἡ στάχτη καί τό κάρβουνο, ἀναμεμειγμένα μέ τούς μαύρους σκελετωμένους κορμούς τῶν δένδρων.

Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Μητσοτάκης, ἀντιπολίτευσις Τσίπρας, ὦ δυστυχισμένη μου Ἑλλάς, εὐρίσκεσαι ἀνάμεσα σέ  συμπληγάδες πέτρες, ἀλλά καi ἀνάμεσα εἰς τήν σκύλλα καί χάρυβδη. Ἀλλά θά ἐπιβιώσης, θα κερδίσης, θα νικήσης, καί πάλιν  θά φορέσης το στεφάνι τῆς δόξης. Ἐκλεκτή  αὐτῶν τῶν δύο, ἡ κατερίνα σακελλαροπούλου. Εἰς το Μάτι καί εἰς τήν Μάνδρα ὁ Τσίπρας τά ἔκαμεν ὅλα καλῶς, ἔτσι λέγει. Καί εἰς τάς 12/08/2021ὁ Μητσοτάκης ὅταν καίγεται ἀπό τάς πυρκαϊάς ὅλη ἡ Ἑλλάς, δηλώνει: «οι αστοχίες θα εντοπιστούν και οι ευθύνες θα αποδοθούν όποτε πρέπει και σε όποιον πρέπει». Δηλ. ὁ Μητσοτάκης ἔθεσεν ἑαυτόν ἐκτός εὐθυνῶν, ἀν και εἶναι ὁ ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνος τοῦ Ὀλέθρου. Καί τοῦτο πῶς τεκμέρεται;

Ὁ Παππούς μας, ἀλλά καί ὁ Πατήρ τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης  Ἱπποκράτης λέγει:  «ἀσφάλεια ἐστί τό προνοεῖν καί προλαμβάνειν. Τό δέ προνοεῖν καί προλαμβάνειν κρεῖτον ἐστί τοῦ θεραπεύειν».  

Γνωστόν τοῖς πάσι εἶναι, ὅτι ἡ ἀγαπημένη καί φιλτάτη Πατρίς μας περιβάλλεται ἀπό θάλασσα. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἕνα πυροσβεστικόν ἀεροπλάνον σέ μηδέν χρόνον εὐρίσκεται εἰς το σημεῖον ἐκδηλώσεως τῆς πυρκαϊάς. Ἀλλά και Γνωστόν τοῖς πάσι εἶναι, ὅτι ἡ πυρκαϊά ἀντιμετωπίζεται ἐν τῇ ἐνάρξῃ της, μετά καθίσταται ἀνεξέλεκτος. Ποῖον εἶναι το προνοεῖν, ὥστε νά ἔχομεν ἀσφάλειαν; μά ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπλούστατος, νά ἔχωμεν πυροσβεστικά ἀεροπλάνα. Ἀλλά πυροσβεστικά ἀεροπλάνα δέν ἔχομεν. Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι, διατί δέν ἔχομεν  πυροσβεστικά ἀεροπλάνα; καί ἐδῶ ἡ ἀπάντησις εἶναι  ἀπλουστάτη. Α) Διότι καί τά τρία προαναφερόμενα ἄτομα ἔχουν προβεῖ εἰς ἐχθρικάς ἐνεργείας ἔναντι τῆς ἀγαπημένης μας Πατρίδος καί Β) αὐτά τά τρία ἄτομα αὐτοπροβάλλονται ὅτι θα σώσουν τόν πλανήτην Γῆ ἀπό τήν αὔξησιν τοῦ CO2, πού προκαλοῦν τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η μέ τήν καύσιν τοῦ λιγνίτου. Καί ὡς πρός τοῦτο ὁ Μητσοτάκης ἔκλεισεν πολλάς μονάδας τῆς Δ.Ε.Η. Διά την σωτηρίαν δέ  τοῦ πλανήτη ἀπό τήν αὔξησιν τοῦ CO2,μέ πάθος προωθοῦν  τήν ἐγκατάστασιν  ἀνεμογεννητριῶν. Τήν δέ 11/09/2021, ἀπό τήν Δ.Ε.Θ ὁ Μητσοτάκης μέ περισσήν ἔπαρσιν καί ἀλαζονίαν ἀλλά καί δολίαν παραπληροφόρησιν, μᾶς ἐνημέρωσεν ὅτι μέ τό  κλείσιμο τῶν λιγνικῶν μονάδων πού διέταξεν, ἔσωσεν τον πλανήτη Γῆ, διότι δέν ἀπελευθερώθησαν εἰς τήν ἀτμόσφαιραν 18.000.000 τόνοι CO2, μπράβο, μπράβο, σωτήρα μας. Ἐμεῖς ἀπλῶς να προσθέσωμεν ὅτι ἡ ἴδια ἡ Γῆ μας, μέ τάς ἰδικάς της φυσικοχημικάς της διεργασίας παράγει τρία τρισεκατομμύρια τόνους CO2 ἐτησίως.Ἀντιληπτόν εἶναι ὅτι τά 18 ἑκατομμύρια τόνοι, μπροστά εἰς τά τρία τρισεκατομμύρια τόνους ὄχι μόνον εἶναι ἀσήμαντον, ἀλλά ἀνύπαρκτον ὡς μέγεθος. Ἀλλά ἀσήμαντα εἶναι ἀκόμη μπροστά εἰς τά τρία τρισεκατομμύρια τόνους πού παράγει ἡ Γῆ μας,  καί τά 27×109  τόνοι δηλ. τά 27 δισεκατομμύρια τόνοι τοῦ παραγομένου ἐτησίως CO2, ἀπό ὅλας τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν καύσιν τοῦ πετρελαίου, βενζίνης, φυσικοῦ ἀερίου καί λιγνίτου. Αὐτό το σύνολον τοῦ CO2. τό παραγόμενον ἀπό τήν Γῆν μας καί τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου ἀπορροφᾶται ἀπό τά δένδρα καί τούς Ὡκεανούς. Ἔχει δέ παρατηρηθῇ ὅτι, ὅταν αὐξάνεται τό CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιρα, αὐξάνεται καί ἀπορρόφησις του ἀπό τά δένδρα.

 Ἐπίσης εἶπεν ὁ Μητσοτάκης ἀπό τήν Δ.Ε.Θ, ὅτι αὐξήθηκεν ἡ θερμοκρασία τῆς Γῆς. Καί πράγματι αὐξήθηκεν κατά 0,8 βαθμούς σέ σύντομο χρονικόν διαστημα τεσσάρων, πέντε ἐτῶν. Εἰς τάς 07/02/2020 διαβάζομεν ἀπό τήν Ἰταλικήν εἰδησεογραφίαν:  «Nuovo picco di caldo in Antartide dove e' stata registrata la temperatura record di 18,3 gradi centigradi, che ha superato il precedente primato di 17,5 risalente al marzo 2015». Νέον ρεκόρ αὐξήσεως  τῆς θερμοκρασίας  κατεγράφεται εἰς τήν Ἀνταρκτικήν πού ἔφθασεν τούς 18,3 βαθμούς συγκριτικῶς μέ τόν Μάρτιον τοῦ 2015 πού ἦτο 17,5 βαθμοί. Νά ἐνθυμηθῶμεν τάς τεραστίας πυρκαϊάς πού εἶχον προηγηθῆ εἰς τήν Αὐστραλίαν, τόν Ἀμαζώνιον καί βεβαίως ὄχι μόνον αὐτάς. Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, μήπως ἡ αὐξησις τῆς θερμοκρασίας τῆς Γῆς ὀφείλεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τά κάψιμο τῶν δασῶν. Διότι ἡ φωτιά ὡς μία θερμική ἐνέργεια δέν χάνεται, καί ἐπειδή ὅταν ἀνάβομεν ἕνα σπίρτο σαφῶς καί δέν ἐπειρεάζεται ἡ θερμοκρασία τῆς Γῆς, ἀλλά ὅταν φλέγεται ὅλος ὁ Πλάνήτης τί γίνεται;  Νά τονίσωμεν δέ, ὅτι ἐπί τέλους διά πρώτην φοράν βλέπομεν νά ἀναγράφεται εἰς τόν τῦπον ὅτι ὑπεύθυνες διά τήν αὔξησιν τοῦ CO2 καί τήν κλιματικήν ἀλλαγήν εἶναι οἱ πυρκαϊαί. Εἰς τό <ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ> τῆς 24/08/2021 διαβάζομεν: «ΠΥΡΚΑΪΕΣ.  Κλιματική αλλαγή - Οι φωτιές  επηρεάζουν το κλίμα στον πλανήτη: 4,7 γιγατόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα μέσα στο 2021. Σύμφωνα με τον Μάρκ Πάρινγκτον, ανώτερο επιστήμονα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus, οι πυρκαγιές έχουν απελευθερώσει 4,7 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα έως τις 16 Αυγούστου του 2021». (1 γίγα=1 δισεκατομμύριο). Δηλ. παρήχθησαν 4,7 δισεκατομμύρια τόνοι CO2. Ἐμεῖς νά προσθέσωμεν ὅτι αἱ ἐκτιμήσεις τοῦ ἀξιοτίμου Μάρκ Πάρινγκτον μᾶλλον εἶναι κατά πολύ ὑποεκτιμημέναι. Δηλ. τό ὠραιότερον ἄστρον τοῦ σύμπαντος, ὁ γαλάζιος πλανήτης μας, δέν ἔχει κανένα πρόβλημα ἐάν προστατεύομεν τά δάση μας.

Ἐπίσης ὁ Μητσοτάκης ἀπό την Δ.Ε.Θ ἀναφέρθηκεν εἰς τήν πυρκαϊάν τῆς βορείου Εὐβοίας. Ἀλλά οἱ Εὐβοιῶτες γνωρίζουν ὅτι τό  Νησί τους ἐκάη παρά τό ὅτι ὑπῆρχεν ἄπνοια, καί  τοῦτο διότι δέν εἶδον νά πετᾶ ἕνα πυροσβεστικόν ἀεροπλάνον. Ὅπως δέν εἶδον πυροσβεστικόν ἀεροπλάνον καί εἰς ἄλλας πυρκαϊάς τῆς ἀγαπημένης μας Πατρίδος.

Ὥς προανεφέρθη ὁ Μητσοτάκης εἶπεν ὅτι ἔσωσεν τον πλανήτη Γῆ, διότι δέν ἀπελευθερώθησαν 18.000.000 τόνοι CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν μέ τό κλίσιμον τῶν λιγνιτικῶν μονάδων τῆς Δ.Ε.Η. Τίθεται ὅμως ἕνα ἐρώτημα, διατί δέν μᾶς εἶπεν ὁ Μητσοτάκης πόσα στρέμματα  δάσους ἐκαύθησαν τό ἔτος 2021 ἐπί πρωθυπουργίας του, καί πόσα ἑκατομμύρια τόνοι  CO2 παρήχθησαν ἀπό την ἀποτέφρωσιν τῶν ἐλατοδασῶν καί πευκοδασῶν μας, ἀλλά καί πόσοι τόνοι CO2 δέν θά  ἀπορροφηθοῦν ἀπό τό παρανάλωμα αὐτῶν τῶν δασῶν; ἀλλά και πόσα ἑκατομμύρια τόνων Ο2  ὀξυγόνου καταναλώθησαν εἰς τάς πυρκαϊάς. Ἐκαύθησαν λοιπόν,  περισσότερα ἀπό 1.200.000 στρέμματα τό 2021,  ἕνα  δέ στρέμμα  δάσους ἀπορροφᾶ 400 κιλά ἐτησίως. Δηλ. ἐτησίως ΔΕΝ θά ἀπορροφηθοῦν 480.000.000. Καί ἐπειδή διά νά ἀναγενηθῆ τό δάσος ἀπαιτεῖται τουλάχιστο μία 20ἐτία, εἰς αὐτόν τον χρόνον δέν θά ἀπορροφηθοῦν 9.600.000.000, δηλ ἑννέα τρισεκατομμύρια, ἑξακόσια ἑκατομμύρια τόνοι CO2. Βεβαίως ὀφείλομεννα προσθέσωμεν καί τάς τοξικάς οὐσίας πού παράγονται, καί εἶναι ἐπιβλαβεῖς διά την ὑγείαν μας.

Τά τρία προαναφερθέντα ἄτομα ἐπιδιώκουν μετά πάθους νά μετατρέψουν τήν Ἑλλάδα μας εἰς αὐτό πού λέγει ὁ ποιητής μας, <στῶν ψαρῶν τήν ὀλόμαυρη ράχη> σέ  μιά ὀλόμαυρη ράχη. Μόνον πού ὁ ποιητής ἀναφέρεται εἰς τήν βαρβαρότητα τῶν Τούρκων. Δ’ αὐτό δέν ἀγοράζουν ἀεροπλάνα καί δ’ αὐτό μετά βίας προωθοῦν εἰς τά πανέμορφα καί αἱματοβαμένα βουνά μας τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Θέλουν νά παραμορφώσουν την Πατρίδαν μας. Διά νά ἐπιτύχουν τους σκοπούς των ψηφίζουν καί νομοθετοῦν ἀνέντιμους, ἀνήθικους καί ἄνευ ἀρετῆς νόμους, ὑπέρ τῶν ἀνεμογεννητριάδων. Αὐτοί οἱ νόμοι εἶναι καί καταχρηστικοί διότι παρά την θέλησιν μας ἀπό τον λογαριασμόν τῆς Δ.Ε.Η μᾶς κλέβουν ἕνα σημαντικόν ποσόν ὐπέρ τῶν ἀνεμογεννητριάδων. Ἡ δέ κατερίνα σακελλαροπούλου πέραν τῶν ἄλλων  ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας, ὡς σύμβουλος τοῦ Σ.τ.Ε εἰσηγεῖται τό κάτωθι: «υπό την συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση του Συντάγματος, επεμβάσεις που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν τον δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής». Ναί αὐτό τό ἐπαίσχυντον καί ἐγκληματικόν εἰσηγήθηκε. Βεβαίως ὅταν τό δίδυμον Μητσοτάκης-Τσίπρας ἐπέλεξαν την κατερίνα διά πρόεδρον τῆς δημοκρατίας τά φαυλοκάναλα τῆς παραπληροφορήσεως πανηγύριζαν (ἐνημερώνοντας) μας ὅτι, ἡ δικαστίνα καί πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ, κατοικεῖ   εἰς  μίαν ταπεινήν γειτονιά, εἰς τό Μεταξουργεῖον. Πλήν ὅμως δολίως ξέχασαν νά μᾶς πληροφορήσουν εἰς ποίαν πολυκατοικίαν διαμένει καί εἰς ποῖον διαμέρισμα. Ἡ πολυκατοικία εἶναι μία ὑπέρ-ὑπέρ πολυτελής κατασκευή καί τά διαμερίσματα εἶναι πανάκριβα.  Βεβαίως φυσικόν εἶναι  οἱ φαύλοι καί ἀνήθικοι δημοσιογράφοι νά μήν μᾶς ἐνημερώσουν εἰς ποῖον ἀνήκει αὐτό τό ὑπέρ-ὑπέρ πολυτελές συγκρότημα. Αὐτό τό συγκρότημα ἀνήκει εἰς την ἑταιρεία  ΤΕΡΝΑ. Αὐτή εἶναι μία ἑταιρία πού κακοποιεῖ καί παραμορφώνει τά βουνά μας ἐγκαθιστώντας εἰς αὐτά τάς ἀνεμογεννητρίας της, λόγω τῆς εἰσηγήσεως τῆς σακελλαροπούλου. Βεβαίως καθῆκον τῶν δημοσιογράφων εἶναι να ἐλέγχουν τήν ἐξουσίαν. Δέν διερωτήθησαν οἱ δημοσιογράφοι εἰς αὐτό τό ὑπέρ πολυτελές διαμέρισμα πού κατοικεῖ ἡ κατερίνα, ἐάν τό ἀγόρασεν; ἤ ἐπλήρωνεν ἐνοίκιον; ἔχει δηλωθεῖ εἰς τήν ἐφορίαν;. Βεβαίως ὀφείλομεν να ἀναφέρωμεν καί τά δημοσιεύματα πού ἀναφέρονται εἰς την σχέσιν τοῦ πεθεροῦ τοῦ ὑπουργοῦ ἐπικρατείας Γεραπετρίτη Γιώργη, ὁ πεθερός του ἀπλῶς εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς ΤΕΡΝΑ. Βεβαίως ὀφείλομεν νά ἀναφέρωμεν καί τήν σχέσιν τῆς συζήγου, ἀλλά καί δικηγορίνας τοῦ ὑπουργοῦ ἐπικρατείας Γεραπετρίτη Γιώργη μέ τήν Ρ.Α.Ε, (Ρυθμιστική Ἀρχή Ἐνέργειας). Μεταξύ τῶν ἀρμοδιοτήτων τῆς Ρ.Α.Ε εἶναι και ἡ «Χορήγηση αδειών σε παραγωγούς και προμηθευτές». Λέτε ἡ δικηγορίνα σύζηγος, νά ἀρνῆται τήν ἐγκατάστασιν ἀνεμογεννητριῶν τῆς ΤΕΡΝΑ; ἤ καί ἄλλων ἑταιρειῶν.

Βεβαίως καί ὁ τσίπρας εἶχεν σχέσεις με την ΤΕΡΝΑ.

Οἱ πρωθυπουργοί, οἱ ὑπουργοί και οἱ βολευτάδες, ὡς δουλοπάρικοι τῶν ἀνεμογεννητριάδων νομοθετοῦν ὑπέρ αὐτῶν. Ἀλλά και ἐμεῖς ὡς ἄβουλα καί ἄψυχα ὄντα, ἐπιτρέπομεν εἰς τούς χρυσοθύρας τοῦ ἀνέμου δηλ. τούς ἀνεμογεννητριάδες, νά μᾶς κλέβουν καταχραστικῶς τόν κόπον μας καί τόν ὑδρώτατα μας διά μέσου τοῦ λογαριασμοῦ τῆς ΔΕΗ. Τό δέ κόστος παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ἀπό αὐτούς εἶναι διπλάσος ἀπό αὐτόν πού παράγει ἡ Δ.Ε.Η, δηλ. ὁ λογαριασμός τοῦ ρεύματος θα ἦτο κατά πολύ λιγότερος ἀπό τον σημερινόν.

 Καί τώρα περαιτέρω θα διαφανῆ διατί δέν ἔχομεν πυροσβεστικά ἀεροπλάνα. Ὄπως ἀνεφέρθη διά μέσου τοῦ λογαριασμοῦ τῆς ΔΕΗ, ἐμεῖς οἱ ἀδέκαροι πριμοδοτοῦμεν τά λυκόρνια ἀνεμογεννητριάδες. Τά ρολόγια τῆς ΔΕΗ εἶναι 7.500.000 περίπου, τοῦτο τό πολλαπλασιάζομεν ἐπί 3, διότι τόν ἐκαθαριστικόν λογαριασμόν τόν πληρώνομεν τρείς φορές τό χρόνον, ἤτοι τά ρολόγια (γίνονται) 22.500.000. Ἐάν εἰς κάθε λογαρισμόν τῆς ΔΕΗ τά λυκόρνια οἱ ἀνεμογεννητριάδες μᾶς κλέβουν μόνον ἕνα ΕΥΡΩ, αὐτό σημαίνει ὅτι μᾶς κλέβουν 22.500.000 ΕΥΡΩ ἐτησίως. Ἀλλά ὅμως αὐτό περίπου εἶναι το κόστος ἀγορᾶς ἑνός πυροσβεστικοῦ ἀεροπλάνου. Ἐάν μᾶς κλέβουν δύο ΕΥΡΩ τόν χρόνον, θα ἀγοράζαμεν δύο ἀεροπλάνα. Πλήν ὅμως, δεν μᾶς κλέβουν οὔτε ἕνα, οὔτε δύο, ἀλλά ἀπό κάθε νοικοκυριό  κλέβουν 30, 40, 50, ΕΥΡΩ, ἀναλόγως τήν κατανάλωσιν ρεύματος. Δηλ. ἀντί νά μᾶς κλέβουν τά χρήματα μας τά ἀδηφάγα λυκόρνια οἱ ἀνεμογεννητριάδες, μέ τάς καταχρηστικάς ἐπιδοτήσεις ἀγοράζαμεν ἀεροπλάνα, εἰς μίαν τριετίαν θά εἴχαμεν ἕναν στόλον 100 περίπου πυροσβεστικῶν ἀεροπλάνων. Καί οὕτως δέν θά εἴχομεν οὔτε ἕνα στρέμα καμένου δάσους, καί  κάτ’ ἐπέκτασιν οὔτε μίαν οἰκίαν καμένην, ἀλλά καί ἀνάμεσα μας θά ἤσαν πολλές ἑκατοντάδες συνανθρώπων μας, πού λόγω τῶν πυρκαϊῶν δέν εἶναι ἀνάμεσα μας.

Υ/Σ Τό σακελλαροπούλου καί κατερίνα το γράφομεν μέ μικρά, διότι ἐπειδή ἔχει ἀπέραντο μῖσος εἰς τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνας τό (Ε) τό γράφει μέ μικρό (ε).

«Αφιερώνουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις ελληνίδες και τους έλληνες επιστήμονες, ερευνητές, γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς που δίνουν τη μάχη κατά του κορωνοϊού εντός και εκτός Ελλάδας. Νιώθουμε υπερήφανοι και τους ευχαριστούμε».

Ἀλιεύσαμεν καί προβάλλομεν τήν ὠφελιμότητα τοῦ δάσους.

Παράγει το απαραίτητο και αναντικατάστατο για τη ζωή μας οξυγόνο ενώ δεσμεύει το επικίνδυνο για τη ζωή διοξείδιο του άνθρακα.
Δάσος 1 στρέμματος σε ένα χρόνο δεσμεύει από την ατμόσφαιρα περίπου 400 κιλά διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπει - με τη φωτοσύνθεση - σε 400 κιλά περίπου οξυγόνου, από το οποίο περισσότερο από το μισό (περίπου 250 κιλά) μένει ελεύθερο - όσο χρειάζεται (καταναλώνει) ένας άνθρωπος σε ένα χρόνο.

Μειώνει την ένταση του φωτός και επιδρά στη σύνθεσή του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο φωτοκλίμα. Η μείωση της έντασης είναι ανάλογη με το είδος των δένδρων και την πυκνότητά τους. Σε δάσος με πεύκα φτάνει το 50% ενώ σε δάσος με οξιές στο 90%.Το φύλλωμα του δάσους απορροφά πιο πολύ την ερυθρά και λιγότερο την πράσινη ακτινοβολία, με αποτέλεσμα το φως στο δάσος να είναι πιο πλούσιο σε πράσινη ακτινοβολία κι έτσι πιο ευχάριστο και ξεκούραστο, με ηρεμιστική δράση.
Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες: μειώνει τις μεγάλες, αυξάνει τις μικρές και παρεμποδίζει το σχηματισμό δροσιάς και πάχνης.
Το δάσος συγκρατεί μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και παρεμποδίζει τη γήινη ακτινοβολία. Έτσι το καλοκαίρι π.χ. η θερμοκρασία στο δάσος μπορεί να είναι μικρότερη και πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου από ό,τι στο ύπαιθρο.

Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες. Σ' ένα χρόνο:
Ένα στρέμμα δάσους απορροφά πάνω από 400 κιλά διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπει σε οξυγόνο. Ένα στρέμμα δάσους από πεύκα μπορεί να συγκρατήσει 3.200 κιλά και ένα στρέμμα δάσους οξιάς 6.400 κιλά στερεών σωματιδίων (σκόνης). Ένα στρέμμα δάσους ερυθρελάτης απορροφά 25 κιλά διοξείδιο του θείου και άλλων οξειδίων, ενώ ένα στρέμμα δάσους λεύκης μέχρι 19,3 κιλά.

Μειώνει την ένταση του ανέμου. Σε απόσταση περίπου 150 μέτρων μέσα σε δάσος πεύκων η κίνηση του ανέμου σταματά τελείως, σε δάσος ελάτων η απόσταση φθάνει τα 120 μ. και σε δάσος ελάτης και ερυθρελάτης μόνο στα 40-50 μέτρα. Μετά από το δάσος (στην υπήνεμη πλευρά) η ένταση του ανέμου μειώνεται στο 12-15% της αρχικής (στο ύπαιθρο) σε απόσταση 400 περίπου μέτρων, δηλαδή περίπου σε απόσταση 15πλάσια του ύψους των δένδρων του δάσους.

Μειώνει τους θορύβους.
Ζώνη δάσους από κωνοφόρα δένδρα που έχει πλάτος 30 μ. μειώνει την ένταση του θορύβου κατά 5-6 decibels, ενώ σε ζώνη πλάτους 100 μ. η μείωση της έντασης μπορεί να φθάσει και τα 30 decibels.

Αυξάνει τις βροχές, μετατρέπει σε βροχή (βροχοομίχλη) την υγρασία του αέρα και υγροποιεί την ομίχλη. Οι βροχές (ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους) αυξάνονται από τα δάση μέχρι 6% ενώ η βροχοομίχλη μπορεί να ξεπεράσει και το ετήσιο ύψος βροχής. Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να πέφτει με δύναμη στο έδαφος και να το διαβρώνει. Το φύλλωμα μπορεί να συγκρατήσει μέχρι και 3 χιλιοστά ή μέχρι και το 50% της βροχής ενώ ένα πολύ μικρό μέρος απορρέει επιφανειακά (περίπου 10-20%) αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό πλημμύρων.

Ενισχύει τα υπόγεια νερά. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού της βροχής με τη βοήθεια της βλάστησης απορροφάται από το έδαφος και εμπλουτίζονται τα υπόγεια νερά (που παίρνουμε με τις πηγές και τα φρεάτια). Σ’ αυτό βοηθά το δάσος με το έδαφός του που είναι σαν σφουγγάρι και βοηθά στην απορρόφηση του νερού.
Βελτιώνει την ποιότητα του νερού, ενεργεί σαν μικροβιολογικό χημικό και φυσικό φίλτρο του νερού. Το νερό από το δάσος έχει ευνοϊκότερη αντίδραση pH, μειωμένη συγκέντρωση αμμωνιακών και νιτρικών αλάτων και περισσότερα ωφέλιμα ιόντα ορυκτών ουσιών, και το σπουδαιότερο, πολύ λιγότερα κολοβακτηρίδια, π.χ. σε ένα λίτρο νερό από υπαίθριο περιβάλλον βρέθηκαν 920 σπόρια κολοβακτηριδίων ενώ από δάσος δρυός μόνο 9.

Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη διάβρωση.
Σε δάσος φυλλοβόλων δένδρων παρατηρήθηκε διάβρωση 5 κιλά σε ένα στρέμμα, σε αναδάσωση με πεύκα 1 κιλό ενώ σε γεωργικό έδαφος 1.000 κιλά και σε βοσκότοπο 80 κιλά. Στη χώρα μας η καταστροφή από τη διάβρωση υπολογίζεται σε 50.000 - 100.000 στρεμ. το χρόνο δηλ. χάνουμε σε έκταση όση είναι η έκταση ενός μικρού νησιού μας.

Εμποδίζει την εξάτμιση του εδάφους και αυξάνει την υγρασία του.
Η μείωση της εξάτμισης του εδάφους κάτω από το δάσος φθάνει το 40-50% εκείνης του εξωδασικού εδάφους. Έτσι έχουμε και αυξημένη υγρασία στο έδαφος του δάσους (μέχρι και 24%).
Δεν εξαντλεί το έδαφος και βοηθά στην δημιουργία εδάφους.
Με τις βιολογικές λειτουργίες του δάσους έχουμε την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών. Σε δάσος πλατύφυλλων δένδρων, από τα φύλλα που πέφτουν ενισχύεται το έδαφος με 250-450 κιλά ξηρή οργανική ουσία σε κάθε στρέμμα το χρόνο. Η οργανική ουσία επίσης που παράγεται από την υποβλάστηση σε δάση φυλλοβόλων δένδρων φθάνει τα 20 κιλά ενώ σε δάση κωνοφόρων 100 κιλά τέφρα το χρόνο σε κάθε στρέμμα.

Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών.Ανάλογα με το δάσος, τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες, έχουμε και την ανάλογη παρουσία διαφόρων ζώων, μικρών και μεγάλων, τετράποδα και φτερωτά, ασπόνδυλα κ.ά. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η παρουσία διαφόρων μικροοργανισμών (μύκητες κλπ.), π.χ. σε ένα τετραγωνικό μέτρο φυλλάδας σε δάσος με πεύκα 35 εκατ., σε δάσος δρυός 84 εκ. και σε μικτό 240 εκατομμύρια.

Παράγει σημαντικές ποσότητες βιομάζας, μας προσφέρει διάφορα δασικά προϊόντα και δεσμεύει ενέργεια.Κατά μέσο όρο ένα στρέμμα δάσους, στην εύκρατη ζώνη παράγει 600-2.500 κιλά το χρόνο.Σε δάσος φυλλοβόλων έχουμε 1.600 γραμ. και σε δάσος κωνοφόρων 800 γραμ. βιομάζας το χρόνο για κάθε τετραγωνικό μέτρο και αντίστοιχη ενέργεια 6.600 και 3.400 Kcal.
Τα δάση στη χώρα μας, μας δίνουν το χρόνο πάνω από 3.000.000 κυβικά μέτρα ξύλο, 2.500.000 κυβικά μέτρα καυσόξυλα, 13.000 τόνους ρετσίνι κ.ά..
Δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης διαφόρων φυτικών ειδών.Οι πληθυσμοί των δένδρων προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία του δάσους και αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των δασικών οικοσυστημάτων. Αλλά και η υποβλάστηση χαρακτηρίζεται συνήθως από μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών που διατηρούν την ικανότητα αφομοίωσης με φως μέχρι και 5-10% του φωτός της υπαίθρου.

Γενικά το δάσος με τις διάφορες λειτουργίες του: Δημιουργεί υγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας, άθλησης, ψυχαγωγίας. Εμποδίζει τη δημιουργία χειμάρρων και πλημμύρων.Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση. Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πλούσιας χλωρίδας και πανίδας. Προσφέρει πολύτιμα προϊόντα (ξύλο κλπ.) για τη ζωή και την πρόοδο.  Συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Η χώρα μας διατηρούσε απέραντα και πλούσια δάση κατά τη μακρινή αρχαιότητα. Οι πολλές και συχνές όμως καταστροφές που υπέστησαν στο πέρασμα του χρόνου (όπως ληστρικές υλοτομίες, εκτεταμένες εκχερσώσεις, αλόγιστη υπερβόσκηση και κυρίως πυρκαγιές) είχαν σαν αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση και περιορισμό των δασών.

Σήμερα τα δάση μας καλύπτουν έκταση 33.590.000 στρεμμάτων που αναλογεί στο 25,5% της συνολικής έκτασης της Χώρας.
Οι εκτάσεις που καλύπτονται με άλλες μορφές δασικής βλάστησης (θάμνους, φρύγανα κλπ.) ανέρχονται σε 31.540.000 στρέμματα δηλαδή 23,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Δηλαδή το σύνολο των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων ανέρχεται σε 65.130.000 στρέμματα, ή ποσοστό 49,4% της συνολικής έκτασης της Χώρας.

Τα δασικά δένδρα από τα οποία συγκροτούνται κυρίως τα δάση μας είναι η δρυς, το έλατο, το πεύκο, η οξιά κ.ά. Ενώ αξιόλογη είναι η παρουσία και άλλων δασικών δένδρων, όπως είναι η καστανιά, το κυπαρίσσι, το πουρνάρι, το σφεντάμι κ.ά.

Ο άνθρωπος συνδέθηκε με το δάσος από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του πάνω στη γη και μάλιστα στενότατα.
Το δάσος, του εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, ψυχαγωγία και εργασία. Του πρόσφερε την απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα και τα άλλα δασικά προϊόντα (καρπούς, ρετσίνι κ.ά.) για τη διαβίωση και την πρόοδό του.

Επίσης, το δάσος, του έδωσε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και απασχολήσεις για την πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική του άνοδο.
Στο πέρασμα των αιώνων το δάσος συνεχίζει να προσφέρει και ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να αξιοποιεί πολύπλευρα την πολύτιμη αστείρευτη, φυσική πηγή ζωής, προόδου και πολιτισμού.
Έτσι, το δάσος ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη.

Ἰατρός-- Νικόλαος Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης