Μιχάλης Αρβανίτης: Ο Μητσοτάκης και το «δηλητήριο»

Έλληνες  14/09/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χείρονος»

Δημόκριτος

Είναι βέβαιον, ότι χαλεπαί ημέραι αναμένουν την Πατρίδα μας, όπερ, παρά τα απτά αρνητικά δεδομένα και τους κακούς οιωνούς, φαίνεται, ότι ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει την απειλήν της επερχομένης πολυειδούς εις παγκόσμιον κλίμακαν λαίλαπος.

Αφ’ενός η φιλοπόλεμος ηγεσία του κυβερνώντος «Δημοκρατικού» κόμματος, με την, μόνον παγκόσμιον όλεθρον δυναμένην να προκαλέση, υπ’ αυτών επιχειρουμένην ταυτόχρονον πρόκλησιν κατ’ αμφοτέρων των δυο άλλων μεγάλων δυνάμεων του πλανήτου Ρωσίας - Κίνας και αφ’ ετέρου η οπερετική ηγεσία της λεγομένης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εκτελούσα τας επιταγάς της παγκοσμίου ηγεσίας των τραπεζιτών και αδυνατούσα ως εκ τούτου, ου μην αλλά και λόγω  της παραλυτικής οργανωτικής – διοικητικής δομής της, να λάβη αποφάσεις αποτροπής των αναμενομένων, καταδεικνύουν, ότι η Ελλάς – με τον τουρκόχοιρον ante portas – ευρίσκεται, δια μιαν εισέτι φοράν, εις το έλεος των αποφάσεων των εν λόγω εξουσιών, τας οποίας υπηρετούν ευλαβώς, τοις ρήμασι εκείνων πειθόμενοι, οι γραικύλοι πολιτικοί, οι σιτιζόμενοι υπό του λαού μας και σιτίζοντες, στεγάζοντες και … Ελληνοποιούντες τους πανταχόθεν φυγάδας – εισβολείς, τους εν δυνάμει και εν ετοιμότητι τελούντας πεμπτοφαλαγγίτας, ως και ζώσα ασπίς των τούρκων χρησιμεύοντες.

Ο Μητσοτάκης, εις εκ των «εκλεγομένων» πρωθυπουργών, συμφώνως προς τας εν Ελλάδι ισχυούσας διατάξεις του… πολιτικού κληρονομικού δικαίου, ως γόνος πρωθυπουργού και ελέω υπνώσεως του εν τηλεχαυνώσει τελούντος λαού, όχι μόνον δεν διαφέρει των προηγηθέντων αυτού, αλλ’ απεδείχθη πολλαπλώς χείρων εκείνων.

Στερούμενος στοιχειώδους αυτεπιγνώσεως, ελλείψει αυτοκριτικής, ως αχαλίνωτος αλαζών, δεν διστάζει να ψεύδεται και να υποκρίνεται. Ειλικρινής είναι μόνον, όταν εκφράζη το, υποκρύπτον φόβον και τρόμον δια το πολιτικόν του σαρκίον, μίσος του κατά του Ελληνικού εθνικισμού και τον «σεβασμό του στην ιστορία και τους αγώνες του Κ.Κ.Ε.».

Την 20-8-2022, επ’ ευκαιρία της φαινομένης λήξεως της ισχύος των λαοκτόνων μνημονίων, άτινα υπεγράφησαν και υπό του κόμματός του, απηύθυνεν παραπλανητικόν μήνυμα προς τον Ελληνικόν λαόν – φέρων προσωπείον σοβαροφανούς – ψευδόμενος ασυστόλως, περί δήθεν υπάρξεως ευημερίας και σταθερότητος εν Ελλάδι, ως και περί  υπάρξεως ευοιώνων προοπτικών δια την Πατρίδαν μας. Εχαρακτήρισεν την Ελλάδα οικονομικώς εύρωστον, αξιόχρεον και διεθνή επενδυτικόν κόμβον.  

Πάντα ταύτα και τινά άλλα, συνήθη φληναφήματα των πολιτικών απατεώνων, εξεστόμισεν ο Μητσοτάκης, έχων πεποίθησιν και όχι ψευδαίσθησιν, ότι απευθύνεται προς ιθαγενείς της κεντρώας Αφρικής, οίτινες αγνοούσιν ΟΤΙ: Το δημόσιον χρέος της Ελλάδος εγγίζει τα 400 δις ευρώ, καθ’ όσον υπερβαίνει το 200% του Α.Ε.Π. Η ύφεσις, ο πληθωρισμός και το έλλειμμα ακολουθούν ανοδικήν πορείαν. Αι τιμαί των ειδών διατροφής ωσαύτως. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Έλληνες εστράφησαν, προς αναζήτησιν εργασίας και εγκατεστάθησαν εις  την Εσπερίαν. Συμφώνως προς τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάς είναι πρώτη εις την ανεργίαν των νέων. Η πρωτογενής παραγωγή ασθενεί, αδυνατούσα να διασφαλίση την απαιτουμένην αυτάρκειαν, εν όψει των αναμενομένων, δια την επιβίωσιν του λαού μας. Η παντός είδους και κατηγορίας εισαγομένη εγκληματικότης οσημέραι διογκούται, με συνέπειαν το αίσθημα της ανασφαλείας να διακατέχη το σύνολον του Ελληνικού λαού. Καθημερινώς εισβάλλουν, προωθούμενοι υπό των τούρκων, εκατοντάδες αφροασιάται, δια θαλάσσης και μέσω… Βουλγαρίας, δια να εισπράττουν επιδόματα, πολλαπλώς περιθαλπόμενοι, ως αμοιβήν δια την συμβολήν τους εις την άνοδον της εγκληματικότητος, την διάρρηξιν του κοινωνικού ιστού, την αλλοίωσιν του πληθυσμού και το «μπόλιασμα», εις εκτέλεσιν του… πολυπολιτισμικού σχεδίου Μητσοτάκη και προς τέρψιν της ομοφωνούσης… καλονής του Προεδρικού Μεγάρου. Ο φιλοκιναιδισμός καλλιεργείται, προβάλλεται και στηρίζεται υπό… τοιούτων συμβούλων του Μητσοτάκη.Αι υποκλοπαί τηλεφωνικών συνδιαλέξεων διοχετεύονται «θεσμικώς» εις τον προϊστάμενον της Ε.Υ.Π. Μητσοτάκην, όστις ισχυρίζεται, ότι ουδέν δια το «φονικόν» γνωρίζει, χειροκροτούμενος υπό των ανυπολήπτων βουλευτών της Ν.Δ. Διεθνείς οργανισμοί αξιολογήσεων κατατάσσουν το Δικαστικόν Σώμα της Ελλάδος, με μέτρον την αξιοπιστίαν, εις τον πυθμένα του σχετικού καταλόγου των Εθνών. Ο εξωνημένος εις την πλειονότητά του Τύπος υπό της κυβερνήσεως, αξιολογούμενος με μέτρον την ελευθερίαν του λόγου, την ανεξαρτησίαν και την αντικειμενικότητα, κατατάσσεται εις τας εσχατιάς του σχετικού καταλόγου. Η ανακήρυξις και ενοποίησις της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. με την αντίστοιχον Κυπριακήν αναμένει… εις το ακουστικόν της. Δεν αποτολμάται υπό της κυβερνήσεως των δειλών ούτε η κατάρριψις ενός ιπταμένου κατασκοπευτικού τενεκέ των τούρκων. Κ.α., ων ουκ έστιν αριθμός.

Αξιοσημείωτον όμως είναι να τονισθή ενταύθα, ότι εν αρχή του εν λόγω… βαρυσημάντου μηνύματος, ο αχρείος Μητσοτάκης ανεφέρθη και εις τους Έλληνας εθνικιστάς, με την φράσιν «Πάνω και κάτω πλατείες, όπου φύτρωσε το ψέμα δίπλα στο δηλητήριο».

Εξ’ αυτής της αγοραίας φράσεως προκύπτει αβιάστως, ότι ο νεοταξίτης και φιλοκομμουνιστής Μητσοτάκης θεωρεί την ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΝ «ψέμα» και «δηλητήριον». Να γνωρίζη όμως, ότι αυτό το «δηλητήριο» είναι μείγμα περιέχον και καθαρτικόν δια τους προδότας.

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης