ΟΙ 200 ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Έλληνες  31/03/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

25ῃ Μαρτίου 1821- 25ῃ Μαρτίου 2021. Παρῆλθον 200 ἔτη ἀπό τήν ἡμέραν τῆς Ἐθνεγερσίας καί τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων κατά τοῦ αἱμαχαροῦς καί βάρβαρου δυνάστη Τούρκου. Ἄπαντες οἱ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες μέ τήν ψυχήν τους καί τήν καρδιάν τους ἀλλά καί μέ ὑπερηφάνιαν διά τό κλέος τῶν προγόνων των, Ἑόρτασαν μέ ἀγαλίασιν τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, ἐκτός βεβαίως ἐλαχιστοτάτων περιπτώσεων.

Εἰς τήν 11.500 ἐτῶν Ἱστορίαν του, τό Ἔνδοξον Γένος τῶν Ἐλλήνων διαιωνίζεται θεμελιούμενον εἰς ἕνα διαχρονικόν, αἰωνόβιον καί ἀειθαλές τρίπτυχον τό ὁποῖον εἶναι, ΠΑΤΡΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Καί λέγομεν 11.500 ἐτῶν Ἱστορίαν ὠς προκύπτει ἀπό τήν ἀφήγησιν πού κάμει ὁ Αὐγύπτιος ἱερεύς εἰς τόν Σόλωνα, ὄταν οὗτος εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τήν Αἴγυπτον. Τοῦ προσθέτει δέ ὅτι ἐσεῖς εἶσθε τό «κάλλιστον καί ἄριστον γένος ἐπ’ἀνθρώπους». «ΤΙΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑΣ» ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Ὁ πρωθυπουργός Μητσοτάκης διά νά τιμήση τά 200 ἔτη ἀπό τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος ἀλλά καί τοῦ ἀπαγορευτικοῦ τῆς παρουσίας τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Παρέλασιν ἐτοποθέτησεν 200 σημαίας εἰς τήν Πλατείαν Συντάγματος, καί ὀρθῶς ἔπραξεν. Ἀλλά φεῦ, ἀλλά ἀλοίμονον. Αἱ σημαῖαι εἶναι ἀποκεφαλισμέναι. Ἀπό τήν κορυφήν τοῦ ἱστοῦ ἀπουσιάζει ὁ Σταυρός. Κύριε Μητσοτάκη, διατί τόσον μῖσος διά τήν Ὀρθοδοξίαν μας, διατί τόσον μῖσος διά τόν Σταυρόν μας, πού αὐτός ἐβοήθησεν τούς Ἕλληνας διά νά ἀπελευθερωθοῦν.

Ὁ Ἥρωας μας Μακρυγιάννης γράφει εἰς τά ἀπομνημονεύματα του: «Ἐμεῖς, μέ σκιάν μας τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σέ κάστρα, σέ ντερβένια, σέ μπογάζια καί σέ ταμπούργια. Καί αὐτός ὁ Σταυρός μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τήν νίκη».

Ὁ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης βροντοφώναζεν: «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», καί ὁρκωμοσία των ἱερολοχιτῶν ἄρχιζεν οὕτως: «Ὁρκίζομαι νά χύσω καί αὐτήν τήν ὑστέραν ρανίδαν τοῦ αἵματος μου ὑπέρ τῆς θρησκείας καί τῆς πατρίδος μου».

Καί ὁ τιτάνας Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «Πρέπει να φυλάξετε τὴν πίστην σας καὶ να τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος».

Βεβαίως δέν ὑπῆρχεν τότε Ἕλλην πού νά μήν Ἑκκλησιαζόταν καί νά μήν ἔκαμεν τόν Σταυρόν του.

Ἀποκεφάλισαν τόν Σταυρόν ἀπό τόν ἰστόν, εἶναι πλήρης ἀσέβεια, εἶναι ἀχαριστία, εἶναι ἀγνωμοσύνη καί ἐχθρότητα εἰς τούς προγόνους μας. Ἡ ἀπουσία τοῦ Σταυροῦ ἀπό τάς σημαίας μας, εἶναι 200 πληγές εἰς τόν Μακρυγιάννην, εἶναι 200 πληγές εἰς τόν Κολοκοτρώνην, εἶναι 200 πληγές εἰς τόν Ὑψηλάντην, εἶναι 200 πληγές εἰς τόν Παπαφλέσαν, εἶναι 200 πληγές εἰς τόν Ἀθανάσιον Διάκον, εἶναι 200 πληγές εἰς τήν Ἑλλάδαν μας καί τήν Ἱστορίαν της.

Ἀξιότιμαι καί σεβασταί Ἑλληνίδες, ἀξιότιμοι καί σεβαστοί Ἕλληνες, ἔχομεν μπλέξει, εὐρισκόμεθα ἀνάμεσα εἰς τάς συμπληγάδας, εὐρισκόμεθα ἀνάμεσα εἰς τήν σκύλλαν καί τήν χάρυβδην, ὁ ἕνας εἶναι χειρότερος ἀπό τόν ἄλλον. Ἀμφότεροι, ὄχι μόνον οὐδόλως ἐμφορούνται ἀπό τά ἙλληνοΧριστιανικά ἰδεώδη, ἀλλά καί τά ἀπεχθάνονται. Ἕλληνες ἔφθασεν ὁ χρόνος πού τούς ἀνθΕλληνοαντίΧριστους ὀφείλομεν νά τούς ἀπομακρύνομεν ἀπό τήν διακυβέρνησιν της ὡραίας μας Ἑλλάδας.

Δευτερευόντως θά ἀναφερθῶμεν ὅτι τήν ὕπαρξιν τοῦ Σταυροῦ μας εἰς τόν ἱστόν, ἐπιτάσει τό Σύνταγμα καί οἱ Νόμοι. Καί λέγομεν δευτερευόντως διότι Σύνταγμα καί Νόμοι ἔρχονται καί παρέρχονται. Οἱ Ἠθικοί κανόνες εἶναι ἀναλλοίωτοι καί ἄφθαρτοι εἰς τόν χρόνον, καί αὐτούς τούς ποδοπατήσατε.

Άρθρον 1 - Νόμος 851/1978 - Εθνική Σημαία. «Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, σύγκειται εξ εννέα ίσου πλάτους οριζοντίων ταινιών, εξ ων αι πέντε (5) κυαναί και αι τέσσαρες (4) λευκαί ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι κυαναί, αι δε άλλαι εναλλάξ λευκαί και κυαναί».

Άρθρον 5. «Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον ιστοί και κοντοί είναι χρώματος λευκού, φέρουν δε εις την κορυφήν των οι μεν των περιπτώσεων της παρ. 1 του επομένου άρθρου σφαίραν λευκήν και επ' αυτής σταυρόν λευκόν, εν αρμονική αναλογία προς το ύψος του ιστού ή το μήκος του κοντού».

Δέν γνωρίζομεν ἐάν κάποιος ἔχει ἀλλάξει αὐτόν τόν Νόμον. Ἀλλά ἐάν τόν ἔχουν ἀλλάξει, φαντασθεῖτε τό ἀνθελληνοΟρθόδοξον ρατσιστικόν μῖσος ἀπό τό ὀποῖον διακατέχεται.

Αὐτονόητον εἶναι ὅτι, ἀπό τά φαυλοαριστεροκρατούμενα Μ.Μ.Ε οὐδεμία ἐρώτησις διά τόν ἀποκεφαλισμόν τοῦ Σταυροῦ μας ἀπό τόν ἱστόν πρός τούς ἀρμοδίους θέ ἐγένετο.

Ἰατρός-Νικόλαος Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης