Μιχάλης Αρβανίτης: H Xαριστική βολή

Έλληνες  04/02/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χείρονος»

Δημόκριτος

Ο σφετερισμός της καταστάσης κενόν γράμμα «λαϊκής κυριαρχίας» και των εκ ταύτης απορρεουσών εξουσιών, ήρξατο απροκαλύπτως επί κυβερνήσεως του ανεπαγγέλτου ραδιούργου Σαμαρά, με «ύπαρχον» τον αερολόγον τιποτόφρονα Βενιζέλον (Ιούνιος 2012 – Δεκέμβριος 2014) και με συνέπειαν την προσβολήν του Πολιτεύματος, την παραβίασιν θεμελιωδών Συνταγματικών διατάξεων και την παρερμηνείαν ποινικών διατάξεων με προσθήκην αστόχων παραγράφων.

          Κύριος σκοπός των εν λόγω σφετεριστών ήτο η πολιτική και φυσική εξόντωσις του τρίτου (3ου ) κοινοβουλευτικού κόμματος των Ελλήνων εθνικιστών, εις εκτέλεσιν εντολής «Αρχών και Εξουσιών πέραν των γνωστών», κατά την έκφρασιν – χαρακτηρισμόν της αλήστου μνήμης Μπενάκη (2015), ήτις όμως ήτο γνώστης αυτών των «Αρχών και Εξουσιών» των… «πέραν των γνωστών». Τα γεγονότα κατ’ εκείνην την κοινοβουλευτικήν περίοδον είναι γνωστά. Παρέλκει η ενταύθα παράθεσίς των.

          Ο σκοπός των σφετεριστών και των εντολέων αυτών επετεύχθη με την άμεσον συνέργειαν επιόρκων δικαστών και του γνωστού Ντογιάκου. Ο προδότης Βορίδης είχεν συμβάλει, δια δηλώσεών του, προετοιμάσας το «έδαφος» δια την πραγμάτωσιν των εγκλημάτων κατά του εθνικιστικού κινήματος (φυλακίσεις και εκτελέσεις ελλήνων εθνικιστών).

          Ούτω, η Ν.Δ. έδρασεν ως εγκληματική και τρομοκρατική οργάνωσις.

          Ο νυν αρχηγός της κυβερνώσης εγκληματικής οργανώσεως «Νέα Δημοκρατία» δόλιος και αδίστακτος Μητσοτάκης πράττει, ως έπραξεν ο προηγηθείς αυτού εις την ηγεσίαν της εγκληματικής οργανώσεως Σαμαράς, σφετεριζόμενος την εξουσίαν του: Α) Κατέστησεν κενόν γράμμα την λαϊκήν κυριαρχίαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσβάλων ούτω το πολίτευμα. Β) Κατήργησεν την βασικήν Συνταγματικήν αρχήν της διακρίσεως των Εξουσιών. Γ) Παραβιάζει κατ’ εξακολούθησιν θεμελιώδεις Συνταγματικάς διατάξεις, αντιμετωπίζων τους Έλληνας εθνικιστάς, ως στερουμένους πολιτικών δικαιωμάτων. Δ) Παρεβίασαν και κατήργησαν το τεκμήριον της αθωότητος, θεσπίσαντες το τεκμήριον ενοχής, παρά πάσαν Αρχήν Δικαίου και Ηθικής και παρά το γεγονός, ότι το Α΄3μελές Εφετείον κακ/των Αθηνών ( με άλλην σύνθεσιν) ανεγνώρισεν την παραβίασίν του, υπό της προέδρου της αντικατασταθείσης συνθέσεως Μ. Λεπενιώτη και των άλλων δύο (2) δικαστών.

Διακατεχόμενος υπό αισθημάτων εμπαθείας και πανικού, μετέρχεται παντός ανηθίκου και παρανόμου μέσου – συνεργούντων «καθηγητών», του προδότου Βορίδη, ως νομοπαρασκευαστού και του Ντογιάκου όντως… «ετοιμοπολέμου» - επί τω τέλει αποκλεισμού της συμμετοχής εις τας αναμενομένας εθνικάς εκλογάς, του νομίμου Εθνικού κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ, ιδρυθέντος υπό του έχοντος ισχύον και ανέπαφον το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι Ηλία Κασιδιάρη, ως και των λοιπών Ελλήνων εθνικιστών, συμφώνως προς εν συνδυασμώ τελούσας οικείας Συνταγματικάς διατάξεις και μη στερηθέντων δικαστικώς των εν λόγω δικαιωμάτων τους.

          Γνωρίζει ο Μητσοτάκης και οι περί αυτόν, ότι η βεβαία είσοδος του Ηλία Κασιδιάρη με το Εθνικόν κόμμα των ΕΛΛΗΝΩΝ εις την Βουλήν θα συντελέση, το μεν εις την απώλειαν πάσης πιθανότητος σχηματισμού αυτοδυνάμου κυβερνήσεως υπό της εγκληματικής οργανώσεως «Νέα Δημοκρατία», το δε εις την ριζικήν αλλαγήν του σεσηπότος πολιτικού σκηνικού, όπερ διεμόρφωσεν το νεοταξικόν σύστημα της πολτοποιητικής παγκοσμιοποιήσεως, με σκοπόν την απεθνοποίησιν, τον αφελληνισμόν, την πληθυσμιακήν αλλοίωσιν, την διάρρηξιν του κοινωνικού ιστού, την μιγαδοποίησιν των Ελλήνων και εν τέλει την καταστροφήν – νόθευσιν της γλώσσης μας και τον αφανισμόν του Γένους μας.

          Ο Συνταγματικός νομοθέτης, έχων υπ’ όψιν τον διαρκώς ελλοχεύοντα κίνδυνον – κυρίως εν ταις εκάστοτε εκτελεστικαίς Εξουσίαις – επιχειρήσεως καταλύσεως του Συντάγματος, εθέσπισεν την ακροτελεύτειον συνταγματικήν διάταξιν του άρθρου 120, εν τη οποία, παρεκτός των άλλων, προβλέπονται, επιβάλλονται και ορίζονται: « Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων παρ. 2», «Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται… παρ. 3» και δια της επομένης παραγράφου ορίζεται ως θεματοφύλαξ του Συντάγματος η φιλοπατρία των Ελλήνων: «Η τήρησις του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία» παρ. 4.

          Ποίος αντικειμενικός κριτής δύναται να διατηρήση την παραμικράν αμφιβολίαν, ότι ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης δεν ησέβησαν κυβερνώντες προς το Σύνταγμα και τους νόμους, ως είχον θεμελιώδη υποχρέωσιν, συμφώνως τη παραγράφω 2 του άρθρου 120 του Συντάγματος;

          Ποίος δύναται να αμφισβητήση, ότι οι εν λόγω νεοδημοκράται δεν εσφετερίσθησαν, δια ποικίλων τρόπων και μηχανορραφιών την λαϊκήν κυριαρχίαν και τας εκ ταύτης απορρεούσας εξουσίας, δια την ικανοποίησιν του προσωπικού και του κομματικού των συμφέροντος, καταστήσαντες την λαϊκήν κυριαρχίαν κενόν γράμμα;

          Ποίος δύναται να υποστηρίξη, ότι η, κατά τα προεκτεθέντα παραβατική συμπεριφορά των εν λόγω δεν αποτελεί κατ’ εξακολούθησιν επιχείρησιν μερικής καταλύσεως του Συντάγματος και κατ’ επέκτασιν προσβολήν του πολιτεύματος;

          Εις το σημείον τούτο θέλω να επισημάνω, ότι η χρήσις του όρου «βία» υπό του Συνταγματικού νομοθέτου εν τη παραγράφω 4 νοείται εν στενή και εν ευρεία εννοία. Εν στενή εννοία νοείται η δια των όπλων άσκησις βίας, εν ευρεία δε εννοία η άσκησις βίας νοείται τελουμένη δια παρανόμου και αντισυνταγματικής νομοθεσίας.

          Ο Μητσοτάκης επιχειρεί δια νομοθετικής βίας την κατάλυσιν του Συντάγματος, δίδων εις το Σύνταγμα την χαριστικήν βολήν, δια την πλήρην κατάλυσίν του, με την επιχείρησιν αποκλεισμού συμμετοχής του Εθνικού κόμματος των ΕΛΛΗΝΩΝ εις τας προσεχείς εθνικάς εκλογάς!

          Οι φιλοπάτριδες Έλληνες δικαιούνται και υποχρεούνται, συμφώνως προς το Σύνταγμα, να αγωνιστούν «με κάθε νόμιμο πολιτικό μέσο» κατά του επιχειρούντος την κατάλυσιν του Συντάγματος Μητσοτάκη και των αχρείων συνεργών του.

          Έλληνες, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης