Ζητούμε να δοθεί λύση στο συνταξιοδοτικό των ΕΠΟΠ

Έλληνες  07/03/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Γράφει ο Χριστόφορος Τσάγκας

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), επί 19 συναπτά έτη προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις και την κοινωνία μας ευρύτερα.

Εντούτοις, καμία Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε προκειμένου να επιλύσει τα μείζονα υπηρεσιακά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη μερίδα στρατιωτικών εξαιτίας του αναχρονιστικού και παρωχημένου νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.Δ. 445/1974 όπως ισχύει σήμερα, οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ., μόλις φθάσουν στην ηλικία των 50 ετών τίθενται υποχρεωτικά σε αποστρατεία, άνευ προηγουμένης κρίσεώς των, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου που εκδίδεται εντός μηνός από την συμπλήρωση του ως άνω ορίου ηλικίας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η νομοθεσία αυτή δεν επιτρέπει στα εν λόγω στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για πλήρη συνταξιοδότηση, αλλά διακόπτει πρόωρα την σταδιοδρομία τους και τους διώχνει από την ενεργό υπηρεσία με μία πενιχρή σύνταξη η οποία εκ των πραγμάτων δεν επαρκεί για την κάλυψη ούτε των στοιχειωδών βιοτικών τους αναγκών.

Για να καταστεί εμφανής η αδικία που συντελείται σε βάρος των ΕΠ.ΟΠ., θα δώσουμε το εξής παράδειγμα: Όσοι εξ αυτών προσλήφθηκαν στην ηλικία των 28 ετών, θα αποστρατευθούν υποχρεωτικώς έχοντας μόλις 22 έτη ασφάλισης. Σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία (ν.4670/2020), το ποσοστό αναπλήρωσης του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης για τους εν λόγω στρατιωτικούς, θα ανέρχεται μόλις στο 17,73 % σε σχέση με το 50,78% που ορίζεται για τα σαράντα (40) έτη.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία στα 50 έτη στον βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων, χάνεται το δικαίωμα για χιλιάδες ΕΠΟΠ που κατετάγησαν σε ηλικία 26, 27 ή 28 ετών το δικαίωμα να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία, καθώς για την αναγνώριση της πενταετίας αυτής απαιτείται η συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής παραμονής στην υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στους στρατιωτικούς δεν επιτρέπεται από τον νόμο να εργαστούν μετά την αποστρατεία τους, φέρνουν τους Επαγγελματίες Οπλίτες και τις οικογένειές τους σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο χωρίς μάλιστα να ευθύνονται οι ίδιοι γι' αυτό.

Το πρόβλημα είναι επιτακτικό και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με νομοθετική ρύθμιση καθώς, σε δύο περίπου έτη από τώρα, συμπληρώνουν το ηλικιακό όριο των 50 ετών οι πρώτοι ΕΠΟΠ που προσελήφθησαν το 2001 και ήταν τότε 28 ετών.

Η Πολιτεία έχει δαπανήσει εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση των ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στους τομείς ειδίκευσής τους και σε πολλές περιπτώσεις χειρίζονται οπλικά συστήματα τεχνολογικώς εξελιγμένα.

Τυχόν απώλειά τους θα δημιουργήσει επιχειρησιακά και λειτουργικά κενά στις Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και θα στερήσει προσωπικό πολύτιμο για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Οι ΕΠ.ΟΠ., ναι μεν προσλήφθηκαν ως προσωπικό με επταετή θητεία, πλην όμως στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3036/2002 και παραμένουν μέχρι σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις στελεχώνοντας πλήθος υπηρεσιών.

Για την επίλυση αυτού του ακανθώνδους ζητήματος, θα πρέπει να γίνει νομοθετική τροποποίηση ώστε:

α) Οι Ανθυπασπιστές και οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προέλευσης ΕΠ.ΟΠ., όταν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας (σ.σ. 54 έτη για τους Ανθυπασπιστές και 50 έτη για τους Υπαξιωματικούς), να δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν περαιτέρω στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που φέρουν, μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεώς τους που θα υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους, με ιδία δυνατότητα επέκτασης της παραμονής τους για θεμελίωση πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας έως και σαράντα (40) έτη και πάντως μέχρι την συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας αυτών (όποιο προκύψει πρώτο).

β) Στην περίπτωση δε που η Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων επιλέγει την αποστρατεία Επαγγελματιών Οπλιτών, είτε στα πλαίσια των κρίσεων, είτε λόγω ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει η ίδια η Πολιτεία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του στρατιωτικού για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας.

γ) Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διαθέτουν εξάμηνα πτητικά, πτωτικά, υποβρυχίου καταστροφέα, καταδυτικά και εκκαθάρισης ναρκοπεδίου, να δύνανται να αναγνωρίσουν αυτά ως συντάξιμα ανεξάρτητα από το πόσα έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας διαθέτουν.

δ) Οι Επαγγελματίες Οπλίτες θα πρέπει να μπορούν να προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Ανθυπασπιστή (σήμερα μπορούν να φθάσουν μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία).

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα προκειμένου οι ΕΠ.ΟΠ. να έχουν τη δυνατότητα θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η σύνταξη που θα λαμβάνει το προσωπικό αυτό να βρίσκεται σε αναλογία με τις εν ενεργεία αποδοχές του και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης