Δύο «περίεργες» εργασίες Πανεπιστημίων και η απάτη των ανεμογεννητριών

Έλληνες  09/09/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Βεβαίως οἱ πανούργοι εἰς αὐτά τά κέρατα τοῦ διαβόλου ἔδωσαν την ὀνομασία Αἰολικόν πάρκο.

Νά ἀπαντήσουν τά δύο διακεκριμένα Πανεπιστήμια, Πατρῶν καί Μετσόβιο, πῶς ἔχουν ταυτοσήμους ἀπόψεις ὄσον ἀφορᾶ τά πλεονεκτήματα τῶν ἀνεμογεννητριῶν.

Αἱ κατωτέρῳ εἶναι δύο ἐργασίαι διά τάς ἀνεμογεννητρίας ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἀπό δύο μεγάλα Πανεπιστήμια σέ διαφορετικόν χρόνον. Καί γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα, καθ΄ὅτι ἀποτελεῖ λογικόν παράδοξον, διά τό πῶς εἶναι  δυνατόν, διαφορετικοί ἐπιστήμονες σέ διαφορετικόν χρόνον, εἰς τάς γενομένας ἐργασίας διά τάς ἀνεμογεννητρίας, νά ἔχουν ὅσον ἀφορᾶ τά πλεονεκτήματα τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀπόλυτον ταύτησιν θέσεων καί ἀπόψεων;. Ἡ ἀπάντησις εἶναι εὔκολος, ἤ ὁ φοιτητής πού κάμει τήν ἐργασίαν καί τήν ἐπιμελεῖται ὁ καθηγητής ἔχει κάμει ἀντιγραφήν καί τήν ὁποίαν ἀποδέχεται ὁ καθηγητής, ἤ οἱ καθηγηταί ἔχουν τόν ἴδιον ἐργοδότην δηλ. τούς ἀνεμογεννητριαδες διά νά προπαγανδίζουν τάς ἀνεμογεννητρίας.

Ἡ ἐργασία ἀπό τό Τεχνολογικόν Ἐκπαιδευτικόν Ίδρυμα Καβάλας εἶναι ἐπιστημονικῶς περισσότερον θεμελιωμένη ἀπό αὐτήν τῶν δύο Πανεπιστημιακῶν ἰδρυμάτων.

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας είναι:

· Ο άνεμος είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα έχει μηδενικό κόστος παροχής.

· Η αιολική ενέργεια είναι μία τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά- πλέον- ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή.

· Συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία της Γης, αφού μία κιλοβατώρα που παράγεται από τον άνεμο αντικαθιστά μία κιλοβατώρα που παράγεται απο συμβατικούς σταθμούς και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα.

· Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους ρύπους, μονοξείδιο του άνθρακα, δειοξείδιο του θείου, καρκινογόνα μικροσωματίδια κ.α., όπως συμβαίνει με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

· Οι ανεμογεννήτριες και γενικά το αιολικό σύστημα δημιουργούν αισθητικά προβλήματα και προσβολή του φυσικού τοπίου,.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

   Τα  σημαντικότερα  πλεονεκτήματα της  αιολικής  ενέργειας  συνίστανται  στα εξής:

·Ο άνεμος αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται δωρεάν.

 • Η αιολική ενέργεια είναι μια τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή.

 • Προστατεύει τη γη, καθώς κάθε μία κιλοβατώρα που παράγεται από τον άνεμο αντικαθιστά μία κιλοβατώρα που παράγεται από συμβατικούς σταθμούς και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου.

• Δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους ρύπους, όπως είναι για παράδειγμα το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου και τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, όπως συμβαίνει με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής

•Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα.

 • Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, μειώνοντας έτσι τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας.

     Ἐδῶ ἀπλῶς ἐπιβεβαιώνεται ὁ Πλάτων πού λέγει: «πᾶσα τέ ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» ΠΛΑΤΩΝΟΣ <ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ> 247α

    Ὁ δέ Παππούς μας ὁ Ἀριστοτέλης λέγει: «Ἡ μέν οὖν ἐπιστήμη ἐστί περί τό ἐπιστητόν, καί τοῦτο μέτ ἀποδείξεως καί λόγου διατεινόμενον»  ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ κεφαλαιο34. Φλυαροῦν οἱ καθηγητάδες κατά ἀνεπίτρεπτον ἀντιεπιστημονικόν τρόπον διά νά μᾶς πείσουν διά τά καλά πού προέρχονται ἀπό τά κέρατα τοῦ διαβόλου.

  Βεβαίως ἀναφέρονται καί εἰς τά μειονεκτήματα. Θά ἀναφέρωμεν ἕνα ἐξ αὐτῶν ὅπως τό περιγράφει τό Ἐθνικόν Μετσόβειον Πολυτεχνεῖον.

 3. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος εγκατάλειψης των ανεμογεννητριών, όπως για παράδειγμα συνέβη στην Κύθνο. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών, αφού οι γενναίες επιδοτήσεις που έχουν νομοθετηθεί επιτρέπουν την απόσβεση της επένδυσης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και δημιουργούν το κίνητρο εγκατάλειψής τους, μόλις εμφανισθούν οι πρώτες σοβαρές δαπάνες περιοδικής συντήρησης.

   Νά τονίσωμεν πῶς ἕνας ἀπό τούς τελευταίους μεγάλους πολιτικούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως εἶναι ὁ ἀείμνηστος καί ὁ τέως πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Κος ΚοςValéry Giscard d'Estaing, ὁ ὁποῖος  ἦτο μέγας πολέμιος ταῶν ἀνεμογεννητριάδων, παλαιόθεν δέ ὅλες οἱ τηλεοράσεις καί  ἐφημερίδες εἶχον ἀσχοληθεῖ με τάς δηλώσεις του, καθώς λέγει: «un puissant lobby qui a imposé un régime d'aides financières abusif», δηλ, οἱ ἀνεμογενητριάδες εἶναι «ἕνα ἰσχυρό lobby πού ἔχει ἐπιβάλλει ἕνα καταχρηστικό χρηματοοικονομικό καθεστώς ἐπιδοτήσεων». Καί προσδιορίζει τόlobby, εἶναι ἡ Γερμανική Siemens καί ἡ Δανέζικη Vestas.

  Ἀγαπητοί Συνέλληνες, <οι γενναίες επιδοτησεις> εἶναι καί καταχρηστικαί, προέρχονται δέ ἀπό τήν κλοπήν τῶν χρημάτων μας πού μᾶς γίνεται διά μέσου τοῦ λογαριασμοῦ τῆς Δ.Ε.Η. Ἐκεῖ πού γράφει ΕΤΜΕΑΡ, πληρώνετε ἀκουσίως δηλ. παρά τήν θέλησιν σας,  καί διά τῆς βίας, ἕνα ποσόν πού δέν εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητον, πρός χάριν τῶν  ἀνεμογεννητριάδων. Αὐτό εἶναι ἀνήθικη καί  ἀπαράδεκτη καταλήστευσις τῶν χρημάτων μας, καί ὀφειλομεν νά ἀντιδράσωμεν.

    Βεβαίως νά προσθέσωμεν ὅτι εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων καί ἐπαίνων οἱ καθηγηταί εἰς τό Τεχνολογικόν Ἐκπαιδευτικόν Ἴδρυμα Καβάλας, οἱ ὁποῖοι μέ ἄρτιον καί ὀρθολογικόν τρόπον, δηλ. Ἐπιστημονικόν, περιγράφουν τά προβλήματα καί τάς ἐπιπτώσεις τῶν ἀνεμογεννητριῶν εἰς τό περιβάλλον καί τόν ΑΝΘΡΩΠΟΝ ἀπ’ ὅτι οἱ καθηγηταί τῶν δύο διακεκριμένων Πανεπιστημίων. Νά προσθέσωμεν ἐπ’αὐτῶν καί ἕναν ἐπί πλέον, τήν ἐκπομπήν ἀπό τάς ἀνεμογεννητρίας ὑπόηχων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβαρύνουν τήν ὑγείαν μας ποικλοτρόπως.

                           Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

                                Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

                                        Τμήμα Μηχανολογίας

                                         Πτυχιακή Εργασία

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

 Μπορεί να έχει λυθεί ένα μέρος του ενεργειακού προβλήματος με τις ανεμογεννήτριες, ωστόσο αξίζει να αναφερθούμε και στις επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων:

1. Προκαλείται καταστροφή εδαφών, δασών και γενικότερα των βουνών από τα τσιμέντα που πέφτουν για να στερεωθούν οι πυλώνες. Η τρύπα που σκάβεται για τα θεμέλια μιας ανεμογεννήτριας έχει όγκο ανάλογο με μια πισίνα 25m. Το υλικό που εξάγεται πρέπει να τοποθετηθεί κάπου αλλού. Η τρύπα γεμίζεται με άμμο, μίγμα αδρανών και τσιμέντο, τα οποία μεταφέρονται με μεγάλες νταλίκες. Πρέπει να κατασκευαστούν πολλά μίλια δρόμων και αυλακωμάτων (για την τοποθέτηση των καλωδίων) σε ένα μεγάλο αιολικό πάρκο. Αν η περιοχή έχει κάποια απόσταση από το σταθμό παροχής ενέργειας, θα πρέπει να κατάσκευαστούν πυλώνες και υπέργειες γραμμές μετάδοσης για να σχηματιστεί απαραίτητη σύνδεση μεταξύ τους. Απαιτούνται τεράστιες ποσότητες τσιμέντου για τα θεμέλια και τους δρόμους.

2. Προξενούνται ρωγμές εδαφών από τους κραδασμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι με την ανέγερση ανεμογεννητριών ύψους 60m, προκλήθηκαν ρωγμές στο στρώμα βράχων ορεινής και χέρσας έκτασης στην Ουαλία καθώς και εκτροπή της φυσικής ροής των υδάτων. Επίσης, τα αυλάκια προς και ανάμεσα στις ανεμογεννήτριες λειτούργησαν ως δεξαμενές και σχημάτισαν βαθιές λιμνούλες με δυσώδη νερά που δε μπορούν να εξατμιστούν ή να κυλήσουν.

3. Δημιουργούνται πολλές φορές αλλαγές της υπόγειας ροής υδάτων ή εξαφάνισή τους.

4. Παρεμβάλλονται στις συχνότητες των τηλεοράσεων και γενικότερα των μέσων επικοινωνίας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παρμένοχλήσουν την τηλεοπτική λήψη. Το κυριότερο πρόβλημα προέρχεται από τα κινούμενα πτερύγια που μπορούν να προκαλέσουν αυξομείωση του σήματος λόγω αντανακλάσεων. Η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει την προώθηση αδειδότησης ενός αιολικού πάρκου μόνο εφόσον τηρούνται κάποιες ελάχιστες αποστάσεις από τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς. Οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα παρεμβολών μπορούν να προληφθούν με σωστό σχεδιασμό και χωροθέτηση ή να διορθωθούν με μικρό σχετικά κόστος από τον κατασκευαστή του πάρκου με μία σειρά απλών τεχνικών μέτρων, όπως π.χ. η εγκατάσταση επιπλέον αναμεταδοτών. Σύμφωνα πάντως με το κέντρο Α.Π.Ε., σπανίως εμφανίζονται προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, αφού η νομοθεσία προβλέπει ότι τα αιολικά πάρκα, πρέπει να κατασκευάζονται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τους οικισμούς (ΚΑΠΕ 1997).

 5. Προκαλούν οπτική ρύπανση. Η αλήθεια είναι πως το να αντικρίζει κανείς ένα αιολικό πάρκο δεν είναι και το καλύτερο «θέαμα». Το αιολικό πάρκο δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα βιομηχανικό τοπίο με τεράστιες διαστάσεις, αποτελούμενο από τεράστια και θορυβώδη μηχανήματα.

6. Προκαλούν ηχορύπανση. Ο ενοχλητικός θόρυβος είναι αποτέλεσμα των ελίκων, καθώς σχίζουν τον αέρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανεμογεννήτρια, τόσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του αέρα που κινεί τους έλικες και τόσο ψηλότερο είναι το επίπεδο του θορύβου. Ο θόρυβος είναι ένας διαπεραστικός, χαμηλής συχνότητας γδούπος, ο οποίος μπορεί να προέρχεται και από τα περιστρεφόμενα μηχανικά τμήματα (κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρογεννήτρια, έδρανα κ.λ.π.). Βέβαια οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι πολύ ήσυχες και γίνονται όλο και πιο αθόρυβες, με λεπτομερή σχεδιασμό του έλικα αλλά και των μηχανικών μερών. Το επίπεδο του ήχου σε απόσταση 40m από μία ανεμογεννήτρια είναι 50-60dB (Α), που είναι αντίστοιχο με την ένταση μιας συζήτησης. Σε απόσταση 200m, η στάθμη του θορύβου πέφτει στα 44dB (Α), για ταχύτητα ανέμου 8m/s. Σημειώνεται ότι για ταχύτητες ανέμου μεγαλύτερες των 8m/s, ο θόρυβος που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες καλύπτεται από το φυσικό θόρυβο.

7. Δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας. Ένα συνηθισμένο αιολικό πάρκο, θα προσλάβει έναν μόνο υπάλληλο συντήρησης. Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Για κάθε μεγαβάτ εγκαταστημένης ισχύος αιολικής ενέργειας, δημιουργούνται 15 με 22 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 0,5-1 είναι μόνιμες και αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του αιολικού πάρκου (EWEA Green-peace 2002, Περιστέρης 2001)

8. Όπου τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες, οι τιμές των ακινήτων των γύρω περιοχών έπεσαν κατακόρυφα και ο τουρισμός μειώθηκε. Όσον αφορά το αντίκτυπο στην αξία των σπιτιών, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η θέα από μια ιδιοκτησία έχει μεγάλη επίπτωση στην αξία της και αν υπάρχει και μία ανεμο- γεννήτρια ή κάποια παρόμοια κατασκευή, η αξία της θα μειωνόταν σημαντικά. Οποιαδήποτε κατασκευή που μπορεί να θεωρηθεί σαν αυθαίρετη μέσα στην ύπαιθρο, όπως οι ηλεκτρικοί πυλώνες ή οι ανεμογεννήτριες, θα έχει επιζήμιες συνέπειες στην αξία της ιδιοκτησίας. Συνήθως, δεν επηρεάζει μόνο την αξία αλλά και τη δυνατότητα πώλησης. Καθώς ανεβαίνουμε την κλίμακα της αξίας, οι αγοραστές γενικώς γίνονται πιο απαιτητικοί και η αξία μιας αγροτικής έκτασης μπορεί να μειωθεί μέχρι και 30%, αν είναι κοντά η ανεμογεννήτρια. Η κύρια αρνητική επίδραση που αναμένεται να έχει η κατασκευή αιολικών πάρκων στην οικονομία μιας περιοχής, έχει να κάνει με τον τουρισμό. Μία έρευνα Πανεπιστημίου στην Ολλανδία έδειξε ότι ένα τοπίο έχανε το ενδιαφέρον του, όταν συσσωρεύονταν έλικες σ’ αυτό. Προφανώς, αν οι κατασκευαστές καταφέρουν να στήσουν χιλιάδες ανεμογεννήτριες, η αξία του καινούργιου θα χαθεί και όσοι επιζητούν την ηρεμία της υπαίθρου, θα κινηθούν προς τις περιοχές που δεν έχουν υποβαθμιστεί από τις αιολικές εγκαταστάσεις.

9. Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρωπο, ακόμα και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.

10. Σκοτώνονται πουλιά. Τα αιολικά πάρκα μπορούν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η επιλογή της περιοχής εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στα πουλιά. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες σε τόπους τροφοληψίας, μετανάστευσης, κουρνιάσματος και φωλεοποίησης των πουλιών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της επίδρασής τους. Τα πουλιά βρίσκουν μοιραία το θάνατο από την πρόσκρουσή τους στα πτερύγια ή στο κορμό των ανεμογεννητριών ή στις σχετιζόμενες υποδομές, όπως υπερυψω-μένα καλώδια ή στο σύστημα περιστροφής των πτερυγίων. Το θέμα προστασίας των πουλιών θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψην κατά το σχεδιασμό αιολικών πάρκων. Τα αιολικά πάρκα θα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στα πουλιά που έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά για την εθνική και παγκόσμια φυσική κληρονομιά.

11. Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών μπορεί να σπάσουν, να εκτιναχθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 400m και να προκαλέσουν καταστροφές σε παρακείμενες περιουσίες, αυτοκίνητα ή δάση. Το χειμώνα δημιουργείται πάγος στους πυλώνες και στα πτερύγια. Με την περιστροφή των πτερυγίων, κομμάτια πάγου εκσφενδονίζονται σε μεγάλη απόσταση και με μεγάλη ταχύτητα.

                                                          Ἰατρός--Νικόλαος  Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης