Είναι πολλά τα λεφτά για την «Πράσινη Ανάπτυξη»

Έλληνες  29/09/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩΜΕΝ

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΙΝ

Ἀνεμογεννήτριαι: εἶναι ἡ μεγαλυτέρα παγκόσμιος ἀπάτη ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Οὕτως ὀρθότατα ὀνόμασεν μία μοναχή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τήν Ἀμάρυνθον Εὐβοίας, ὅταν περικύκλωσαν τήν Μονήν μέ ἀνεμογεννητρίας, ὕψους 150 Μέτρων, 93 Μ ὁ πυλώνας καί 57 Μ τό πτερύγιον.

Τί ἐστί τοπίον

Τί ἐστί ἄνθρωπος

Τί ἐστί ἀνεμογεννήτρια

Καί ὑπέρ τίνος πρέπει νά κλίνη ἡ ζυγαριά

Ἕνας ἀπό τούς τελευταίους μεγάλους πολιτικούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως εἶναι ὁ ἀείμνηστος καί ὁ τέως πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Κος Κος Valéry Giscard d'Estaing.  Δέν ὑπηρξεν μόνον μεγάλος πολιτικός ἀλλά καί ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος καί ὡς ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος εἶναι  καί φιλέλλην. Αὐτός καί τό ἐπιστημονικόν του ἐπιτελεῖον ἔχουν ταχθεῖ ἐναντίον τῆς μεγαλυτέρας ἀπάτης ὄλων τῶν ἐποχῶν, καί αὐτή εἶναι αἱ ποιητικῶς ἀποκαλούμεναι ἀνεμογεννήτριαι. Ἡ Γαλική τηλεόρασις καί ὅλαι αἱ ἐφημερίδαι ἠσχολήθησαν μέ τήν «ὀργήν» τοῦ Valéry Giscard d'Estaing ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ἐνδεικτικῶς ἀφέρωμεν: Le Parisien: Le coup de colère de Giscard contre les éoliennes. Ὀργή θυμοῦ τοῦ Giscard ἐναντίον τῶν αἰολικῶν παρκων.  LE MOND: Vent de colère contre les éoliennes. Une guerre sourde oppose les "pro" et les "anti-éoliens" qui ont rallié Valéry Giscard d'Estaing à leur cause. Ἀέρας θυμοῦ ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀπό τόν Valéry Giscard d'Estaing. Καί τοῦτο διότι κατά τόν Κον Κον Valéry Giscard d'Estaing οἱ ἀνεμογεννητριάδες εἶναι: «un puissant lobby qui a imposé un régime d'aides financières abusif», δηλ, οἱ ἀνεμογενητριάδες εἶναι «ἕνα ἰσχυρό lobby πού ἔχει ἐπιβάλλει ἕνα καταχρηστικό χρηματοοικονομικό καθεστώς ἐπιδοτήσεων». Καί ποιό εἶναι αὐτό τό lobby; εἶναι ἡ Γερμανική Siemens καί ἡ Δανέζικη Vestas.

Νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι μερικοί πολιτικοί ἦσαν τακτικοί θαμῶνες εἰς τά  γραφεία τῆς Siemens γιά νά πάρουν τά δωράκια τους, καφετιέρες, γραφεία, κ.τ.λ.

Τί εἶναι τοπίον, τοῦτο περιγράφεται μέ ὀρθολογισμόν καί γλαφυρότητα εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν σύμβασιν διά τό τοπίον, τό ὁποῖον ἔχει ψηφισθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν,  N 3827/2010 -ΦΕΚ Α΄30/25.2.2010- «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».

«Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, που υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000».

Τί ἐστί ἀνεμογεννήτρια, εἶναι ἕνας πυλώνας «ἕνα παλούκι» τεραστίων διαστάσεων ὕψους ἀπό 80 ἕως καί 150μ καί διαμέτρου ἕως καί 2 ἕως 4μ. Κάθε μία ἀνεμογεννήτρια ἔχει τρία φτερά, μήκους τό κάθ’ ἕνα ἕως καί 90 μέτρων. Χρήζουν μίαν βάσιν στηρίξεως  μέ διαστάσεις τουλάχιστον 16χ16=256 τ.μ καί βάθους 3μ. Ἤτοι ἀπαιτούνται  τουλάχιστον 768 κυβικά μέτρα τσιμέντου, τό δέ συνολικόν βάρος μιάς μεγάλης ἀνεμογεννήτριας κυμαίνεται ἀπό 223 τόνους,  264 τόνους, 313 τόνους, 490 τόνους.

Πέραν τῆς ἐγκαταστάσεως των ἐπί τῶν βουνοκορυφῶν, διά τήν μεταφοράν τοῦ ρεύματος ἀπαιτεῖται ἐπί τοῦ ἐδάφους  ἄλλο ἕνα δίκτυο ἡλεκτροφόρων καλωδίων πολλῶν χιλιομέτρων,  καί τήν τοποθέτησιν νέων στήλων τῆς Δ.Ε.Η  γιά τήν στήριξιν τῶν αἰωρουμένων ἡλεκτροφόρων καλωδίων, ὡς καί τήν κατασκευή ὑποσταθμῶν. Τά δέ λεγόμενα  αἰολικά πάρκα θεωρούνται διεθνῶς βιομηχανική ἐγκατάστασις. Προκαλοῦν θόρυβο εἰς ἀπόστασιν ἕως καί 4-5 χιλιομέτρων  ἀπό τήν περιστροφήν τῶν πτερίγων ποῦ σκίζουν τόν ἀέρα καί ἀπό τά γρανάζια, ἀλλά παράγουν καί ἐκπέμπουν ὑπόηχους (μή γενομένους ἀντιληπτούς ἀπό τά ὄργανα ἀκοῆς) πού μεταδίδονται καί αὐτοί εἰς μεγάλας ἀποστάσεις  ἀπό τήν πηγήν προελεύσεως μέ ἰδιαιτέρως ἐπιβαρυντικάς συνεπείας  διά  τήν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ προπαγανδιστές  καί οἱ χρυσοθύρες τοῦ ἀνέμου αὐτά τά σκιάχτρα τά ἔχουν ὀνομάσει ἀνεμογεννήτριες,   εἰς  δέ τήν περιοχήν ἐγκαταστάσεως των, ἔχουν δώσει τήν ποιητικήν ἔκφρασιν αἰολικόν πάρκο, γιά νά φαντάζεται κάποιος πού δέν ἔχει γνῶσιν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα καταπράσινον λειβάδι στολισμένον μέ ποικηλόμορφα δένδρα,  λουλούδια, ἄνθη, σιντριβάνια κ.τ.λ. Ἐάν διά τούς ἰδιοκτήτας τῶν ἐταιριῶν τοῦτο εἶναι ἀληθές ἄς κτίσουν τάς βίλας των μέσα εἰς τό ἰδικόν τους αἰολικόν πάρκο. Κάποιος  κος Τσιπουρίδης πού ἔχει διατελέσει  «Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας» φυσικόν εἶναι νά εἶναι  προπαγανδιστής τῶν ἀνεμογεννητριῶν, καί ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιμεληθεῖ ἑνός 12σέλιδου προπαγανδιστικοῦ φιλαδίου μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει ὅτι < ὁπως και να έχει όλο και περισσότεροι συνυπογράφουν την έκφραση οι   άνεμοεννήτριες στολίζουν τίς βουνοκορφές παρά οι ανεμογεννήτριες ασχημαίνουν το τοπίο> ἐπίσης δηλώνει,  «δεν έχουμε την πολιτέλεια να ασκούμε αισθητική περιβαλλοντική πολιτική εις βάρος τῆς ανάπτυξης των Α.Π.Ε». Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἀλλά καί αἱ ἐταιρεῖαι αἰολικῶν πάρκων  προκειμένου νά ὑπηρετήσουν τόν μαμανά δολοφονοῦν τήν λογικήν, μέ συνέπειαν νά δολοφονοῦν τό  τοπίον καί τό περιβάλλον ἀλλά καί συγχρόνως δολοφονοῦν καί τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης οἱ προπαγανδιστές δηλ. οἱ  χρυσοθύρες τοῦ ἀνέμου προκειμένου νά πείσουν τούς ἀφελεῖς διατυμπανίζουν ὅτι μέ τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἐνδιαφέρονται νά σώσουν τόν πλανήτην  Γῆ ἀπό τήν κλιματικήν ἀλλαγήν λόγω τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, προερχόμενον ἀπό τήν παραγωγήν CO2 ἀπό τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η πού παράγουν τό ἡλεκτρικόν ρεῦμα μέ τήν καύσιν τοῦ λιγνίτου.

Ἀλλά ἀς ἐξετάσωμεν ἀν τοῦτο εἶναι ἀληθές ἤ ψευδές, ἀν δηλ. θά ἐπέλθη μείωσις τοῦ      CO2 μέ τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἤ μεγαλυτέρα παραγωγή;».

Ποῖος μᾶς ἐγγυᾶται,  ὅτι τό παραγόμενον  CO2 διά τήν κατασκευήν τήν μεταφοράν  καί ἐκγατάστασιν μιᾶς ἀνεμογεννήτριας δέν εἶναι μεγαλύτερον ἀπό τό προσδοκόμενον ὄφελος  ὥς  ἐναλακτική πηγή ἐνεργείας ἡλεκτρικοῦ ρεύματος , ἀπό τήν 20ετήν λειτουργία της. Ἐπιμελῶς δέ οἱ ἀνεμογεννητριάδες  εἰς  τήν περιβαλλοντικήν μελέτην τους δέν περιλαμβάνουν αὐτήν τήν σχέσιν. Δέν ἀναφέρονται οὐδόλως εἰς τήν παραγωγήν   CO2 διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος διά τήν κατασκευήν  ἕως καί τήν ἐγκατάστασιν μιάς ἀνεμογεννήτριας πολλῷ δέ μᾶλλον πόσον θά παραχθῆ ἀπό τήν ἐγκατάστασιν χιλιάδων ἀνεμογεννητριῶν, πολλά τά λεφτά γιά τούς λάτρεις τοῦ χρήματος. Τό δέ παραγόμενον CO2 διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος  προέρχεται ἀπό τάς κατωτέρω δραστηριότητας Α) αὐτό πού παράγεται ἀπό τήν ἐξόρυξιν τοῦ μεταλεύματος ἀπό τά μεταλεία  Β) τήν παραγωγήν του   ἀπό τό νταμάρι γιά νά γίνη τό τσιμέντο ἀπό τούς πετρελαιοκίνητους ἐσκαφεῖς.  Γ) τό διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος  πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευή τῶν 768 κυβικῶν μέτρων τσιμέντου ἀπό τήν τσιμεντοβιομηχανίαν γιά τήν θεμελίωσιν μόνον μιᾶς ἀνεμογεννήτριας. Δ) τό CO2 πού θά παραχθῆ ἀπό  τά γιγαντιαία μέσα μεταφορᾶς τῶν ἀνεμογεννητριῶν.  Ε) τό διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος πού θά παραχθῆ ἀπό τά ἐρπιστριοφόρα διά τήν διάνοιξη τοῦ ὁδικοῦ δικτύου εἰς τάς βουνοπλαγιάς  καί τό ὁποῖον  εἶναι μιά διαρκής πληγή εἰς τάς βουνοπλαγιάς  μας  ΣΤ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν διάνοιξη τῶν τεράστιων λάκκων  γιά τήν θεμελίωσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν Ζ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευήν τῶν μηχανημάτων τῆς ἴδιας τῆς ἀνεμογεννήτριας. Η) αὐτό ποῦ θά παραχθῆ γιά τήν κατασκευή καί ἐγκατάστασιν τῶν κολώνων μεταφορᾶς τοῦ ρεύματος καί τῶν ὑποσταθμῶν. Θ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευήν τοῦ ἴδιου τοῦ πυλώνα ὕψους 120 μέτρων, καί βεβαίως τό CO2 πού θά παραχθῆ γιά τήν κατασκευή τῶν χιλιάδων τόνων τῶν σιδεροβεργῶν πού θά παραχθοῦν γιά νά ἐνισχύσουν τό μπετόν τῆς θεμελιώσεως τῆς ἀνεμογεννήτριας, τήν μεταφοράν τους μέ πλοία κ.τ.λ. Ἀλλά καί αὐτό που θά παραχθῆ διά τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν, μετά τό πέρας λειτουργίας των.

Ἐπί πλέον οἱ ἀνεμογεννητριάδεςἐπιμελῶς ἀποκρύπτουν καί δέν ἀναφέρονται εἰς τό γεγονός, ὅτι διά νά λειτουργήσουν οἱ ἀνεμογεννήτριες, πρέπει συγχρόνως νά λειτουργοῦν καί τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η διά νά διοχετεύσουν τό παραγόμενον ρεῦμα. Καί τοῦτο συμβαίνει διότι αἱ ἀνεμογεννήτριαι παράγουν ἀσταθήν,  διακοπτομένην καί ἀπρόβλεπτον ἐνέργειαν, προκαλλόντας ἀνισορροπίαν εἰς τό σύστημα. Ὁ ἄνεμος εἶναι ἀσταθής, πότε φυσάει καί πότε δέν φυσάει, πότε φυσάει ἐδῶ καί πότε φυσάει ἐκεῖ, κ.τ.λ. Τήν σταθεράν παροχήν ρεύματος τήν ἐξασφαλίζουν μόνον τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η, καί ὄχι αἱ ἀνεμογεννήτριαι.  Σκεφθεῖτε τό ἀπλούστερον ὅταν διαβάζετε νά τρεμοσβήνη τό φῶς, ἤ μία μεγάλη βιομηχανική μονάδα νά περιμένη πότε θά φυσήξη.

Ἐπίσης διατυμπανίζουν ὅτι εἶναι μία καθαρή ἐνέργεια πού δέν ἐπιβαρύνει τήν ἀτμόσφαιραν. Ὡς πρός τοῦτο καί διά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ἔχουν ἐκπονηθεῖ μελέται ὅπως τοῦ Ὀλανδοῦ φυσικοῦ Δρ Κίς λέ Πέρ, δημοσιευθεῖσα εἰς τήν Βρετανικήν Civitas ἡ ὁποία εἶναι μία «δεξαμενή σκέψεως», ὅπου ἀποδεικνύει ὅτι τό παραγόμενον CO2 εἶναι μεγαλύτερον διά τήν κατασκευήν, τήν μεταφοράν, καί ἐγκατάστασιν μιᾶς ἀνεμογεννήτριας  ἀπό τό προσδοκόμενον ὄφελος. Ὑποστηρίζει δέ ὅτι εἰς τήν Ὀλλανδία ἀκόμη καί κατά τήν  διάρκειαν ἡμερῶν μέ “κανονικόν αἰολικόν δυναμικόν” στην πραγματικότητα αὐξήθηκε ἡ  κατανάλωσις φυσικοῦ ἀερίου, ἀντί νά γίνη  ἐξοικονόμησις εἰς τό ὀρυκτόν καύσιμον. Ἀποδεικνύεται οὕτως  ὅτι τό παραγόμενον  διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος εἶναι περισσότερον  ἀπό τόν ψευδοπροσδοκόμενον  περιορισμόν του. Ἐξ αὐτοῦ προκύπτει ὅτι μολύνουν τό περιβάλλον καί τήν ἀτμόσφαιραν μέ CO2 καί δέν τό προστατεύουν.

Οἱ ἀνεμογεννητριάδες καί λοιποί προκειμένου νά μᾶς πείσουν, ἀλλά καί νά μᾶς ἐξαπατήσουν  ὅτι αἱ ἀνεμογεννήτριαι εἶναι μία καθαρή ἐνέργεια, μᾶς προβάλουν τήν καμινάδα ἀπό τήν Πτολεμαΐδα μέ τόν ἐξερχόμενον καπνόν ἀπό αὐτήν, ὥστε νά νομίσωμεν ὅτι ὅλο αὐτό πού βλέπομεν νά βγαίνη ἀπό τήν καμίναδα εἶναι CO2. Ἄρα πρέπει νά κλείσωμεν τήν κακούργα Δ.Ε.Η, πού μολύνει τήν ἀτμόσφαιρα καί εἶναι ὑπεύθυνη διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου. Ἐμεῖς ἀπλῶς νά τονίσωμεν ὅτιCO2 εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἄοσμον, ἄγευστον καί διαλυτόν εἰς τό ὕδωρ. Ἐπομένως αὐτό τό σύνεφον πού βλέπομεν νά βγαίνη ἀπό τήν καμίναδα δέν εἶναι CO2, ἴσως νά εἶναι καί ὑδρατμοί σάν καί αὐτοί πού βγαίνουν ἀπό τήν κατσαρόλα ὅταν μεγειρεύομεν τήν φασολάδα μας. Περιέχει ὅμως CO2 καί ἄλλας ρυπογόνους οὐσίας. Δ’αὐτό εἶναι προτιμότερον τό φυσικόν ἀέριον ἀπό τόν λιγνίτην. Νά σημειώσωμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος κάμει χρήσιν τοῦ CO2 διά τάς πολλαπλάς,  εὐεργετικάς του ἰδιότητας. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ἡ ἀπολαυστική, ὅταν τό ἀπολαμβάνομεν πίνοντας τό ἀναψυκτικόν μας.

Τό CO2 ἐνοχοποιῆται διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου καί τήν κλιματικήν ἀλλαγήν. Ἡ συνολική ἐτήσια μᾶζα τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἐκπομπῶν τοῦ CO2 εἶναι περίπου 3×1012τόνοι  Δηλ. τρία τρισεκατομμύρια τόνοι, Ἡ δέ συγκέντρωσις του κυμαίνεται ἐποχικῶς ἀλλά καί σέ περιφερειακήν βάσιν. Ἡ διακύμανσις αὐτή ὀφείλεται κατά κύριον λόγο εἰς τήν ἐποχικήν ἀνάπτυξιν τῶν φυτῶν εἰς τό Βόρειον ἡμισφαίριον. Οἱ συγκεντρώσεις μειώνονται εἰς τόν Βορρᾶ ἐπειδή τό καταναλώνουν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἀνοίξεως καί τοῦ Καλοκαιριοῦ καί αὐξάνεται κατά τόν χειμῶνα καί φθινόπωρον ὅταν τά φυτά πεθαίνουν καί ἀποσυντίθενται. Εἰς τάς ἀστικάς περιοχάς αἱ συγκεντρώσεις εἶναι μεγαλύτεραι. Ἄλλαι πηγαί εἶναι αὐτή τῶν ἡφαιστείων, πού ἀπελευθερώνουν ἐτησίως ἀπό 130 ἕως 230 ἑκατομμύρια τόνους CO2, ἐπίσης τό ἀπελευθερούμενον ἀπό τάς  θερμάς πηγάς. Παράγεται ἀπό τήν ἀποσύνθεσιν τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν, ἀπό τήν ἀναπνοήν ὅλων τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων κ.λ.π. Ἄλλη πηγή παραγωγής εἴμεθα ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.  Ἐμεῖς ἐκπνέομεν περίπου ἕνα κιλό CO2 τήνἡμέρα. Ἐπίσης κάθε ἡμέρα τό ἀνθρώπινον σῶμα παράγει ἐν ἠρεμία 288-360 λίτρα CO2 καί τό τριπλάσιον σέ ἔντονον δραστηριότητα. Ἐπίσης ἕνας δρομεύς διανύοντας ἕνα χιλιόμετρο ἀπελευθερώνει 25 γραμμάρια CO2.. Καί κάτι τό περίεργον! ἐσεῖς τώρα πού θά στείλετε ἕνα mail θά παράξετε 19 γραμμάρια CO2,. φορτίου 1 Mb. Ἐπίσης κάθε δευτερόλεπτο εἰς τό Google γίνονται 47.000 ἀναζητήσεις μέ παραγωγήν 500 κιλῶν CO2. Τό 24ὥρον οἱ ἀναζητήσεις ὑπερβαίνουν τά 3,5 δισεκατομμύρια, σκεφθεῖτε πόσον  CO2 ἀπελευθερώνομεν εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Ὁ ἀρθρογράφος γράφει: «Emissioni di CO2: per salvare il pianeta staccate la connessione a Internet». Δηλ. Ἐκπομπαί CO2: διά νά σώσετε τόν Πλανήτην, ἀπέσπασε  τήν σύνδεσιν σου μέ τό Internet. Ἐπίσης γιά ἕναν ποδοσφαιρικόν ἀγώνα παράγονται 820 τόνοι CO2. Τώρα σκεφθεῖτε πόσον παράγεται διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν.

 Ἐμεῖς νά προσθέσωμεν καί τά τρισεκατομμύρια τῶν τρισεκατομμυρίων τόνων CO2 πού παράγονται ἀπό τά πυρκαγιάς εἰς τήν Ἀμερικήν, Αὐστραλίαν, Πορτογαλίαν, Ἰταλίαν, Γαλλίαν, Ἑλλάδα, Ρωσίαν καί ἀλλαχοῦ, συνεπεία τῆς ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας τῶν Κρατῶν, ἀλλά καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, πού ἀντί νά χρηματοδοτοῦν τήν πρόληψιν ἀλλά καί τήν πυρόσβεσιν μέ προσωπικό, μέ πυροσβεστικά ἀεροπλάνα καί ἐλικόπερα, χρηματοδοτοῦν τά lobby τῶν ἀνεμογεννητριάδων ἀπό τά ὁποία εἶναι ἐξαρτώμενα. Τό ἀποψίλωμα τῶν δασῶν  ἀλλά καί τό κάψιμο ἑκατομμυρίων στρεμάτων δασῶν συντελοῦν εἰς τήν αὔξησιν τοῦ CO2   εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Διαβάζομεν εἰς τάς 08/09/2019 εἰς τήν ἐφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ διά τόν Ἀμαζόνιον: «Η αποψίλωση των δασών αυξήθηκε δραματικά τους τελευταίους τέσσερις μήνες: 738,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Μάιο, 936,3 km2 τον Ιούνιο, 2.255,4 km2 τον Ιούλιο και πλέον 1.700,8 km2 τον Αύγουστο - Σφοδρή κριτική ασκείται στον πρόεδρο της Βραζιλίας σχετικά με την ενθάρρυνση της αποψίλωσης».  

Νά προσθέσωμεν καί τάς τεραστίας πυρκαϊάς πού κατάκαιγαν γιά μῆνες τό ἔτος 2019 τόν Ἀμαζόνιον, καί ὡς ἐκ τούτου τήν παραγωγήν τρισεκατομμυρίων τόνων CO2. Ἀμαζόνιος εἶναι μία τεράστια πηγή παραγωγῆς Ὀξυγόνου καί  μία τεράστια πηγή ἀπορροφήσεως CO2. Ἀλλά καί μία Ἥπειρος ἡ Αὐστραλία ἔγινεν κάρβουνον τό ἔτος 2019. Ἐξ αὐτῆς προῆλθεν μία τεραστία οἰκολογική καταστροφή διά τόν Πλάνλητη Γῆ, διά τήν πανίδα τήν χλωρίδα καί τό Ζωικόν Βασίλειον. Καί ἔγινεν κάρβουνον ἀπό τήν ἀπουσίαν καί ἔλλειψιν πυροσβεστικῶν μέσων. Διαβάζομεν καί άπό τήν Ἰταλικήν εἰδησεογραφίαν εἰς τάς 07/02/2020:  «Nuovo picco di caldo in Antartide dove e' stata registrata la temperatura record di 18,3 gradi centigradi, che ha superato il precedente primato di 17,5 risalente al marzo 2015». Νέον ρεκόρ αὐξήσεως  τῆς θερμοκρασίας  κατεγράφεται εἰς τήν Ἀνταρκτικήν πού ἔφθασεν τούς 18,3 βαθμούς συγκριτικῶς μέ τόν Μάρτιον τοῦ 2015 πού ἦτο 17,5 βαθμοί. Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, μήπως ἡ αὐξησις τῆς θερμοκρασίας τῆς Γῆς ὀφείλεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τά κάψιμο τῶν δασῶν; ἀλλά καί τήν ἀποψίλωσιν τοῦ Ἀμαζονίου. Διότι ἡ φωτιά ὡς μία θερμική ἐνέργεια δέν χάνεται, καί ἐπειδή ὅταν ἀνάβομεν ἕνα σπίρτο σαφῶς καί δέν ἐπειρεάζεται ἡ θερμοκρασία τῆς Γῆς, ἀλλά ὅταν φλέγεται ὅλος ὁ Πλάνήτης τί γίνεται; Νά τονίσωμεν δέ, ὅτι ἐπί τέλους διά πρώτην φοράν βλέπομεν νά ἀναγράφεται εἰς τόν τῦπον ὅτι ὑπεύθυνες διά τήν αὔξησιν τοῦ CO2 καί τήν κλιματικήν ἀλλαγήν εἶναι οἱ πυρκαϊαί. Εἰς τό <ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ> τῆς 24/08/2021 διαβάζομεν: «ΠΥΡΚΑΪΕΣ.  Κλιματική αλλαγή - Οι φωτιές  επηρεάζουν το κλίμα στον πλανήτη: 4,7 γιγατόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα μέσα στο 2021. Σύμφωνα με τον Μάρκ Πάρινγκτον, ανώτερο επιστήμονα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus, οι πυρκαγιές έχουν απελευθερώσει 4,7 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα έως τις 16 Αυγούστου του 2021». (1 γίγα=1 δισεκατομμύριο). Δηλ. παρήχθησαν 4,7 δισεκατομμύρια τόνοι CO2. Ἐμεῖς νά προσθέσωμεν ὅτι αἱ ἐκτιμήσεις τοῦ ἀξιοτίμου Μάρκ Πάρινγκτον μᾶλλον εἶναι κατά πολύ ὑποεκτιμημέναι. Δηλ. τό ὡραιότερον ἄστρον τοῦ σύμπαντος, ὁ γαλάζιος πλανήτης μας, δέν ἔχει κανένα πρόβλημα ἐάν προστατεύσομεν τά δάση μας.

Αἱ ἐκπομπαί  CO2 ἀπό τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου ἀνέρχονται ἐτησίως σέ 27×109  τόνους δηλ. εἰκοσιεπτά δισεκατομμύρια τόνους. Σχεδόν τό σύνολον τοῦ CO2 ἀπορροφᾶται ἀπό τήν θάλασσαν,  ἀπό τά δένδρα καί τά φυτά, διά τήν φωτοσύνθεσιν καί παραγωγήν τοῦ ὀξυγόνου. Ἡ Ἑλλάς ὡς παραγωγός CO2,  εἰς τήν παγκόσμιον κλίμακα καταλαμβάνει τήν 39 θέσιν, μέ ποσοστόν συμμετοχῆς 0,4%  καί παραγωγήν 96.695 τόνων CO2 ἐτησίως. Εἰς τήν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 22.12.2019 διαβάζομεν «Στο διάστημα αυτό οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ προβλέπεται να μειωθούν κατά 15 εκατ. τόνους ή 75%, από 20 εκατ. τόνους το 2019, σε 5 εκατ. τόνους το 2023». Καί θέλουν νά μᾶς πείσουν ὅτι τό ἐργοστάσιο τῆς Δ.Ε.Η εἰς τήν Πτολεμαΐδα εἶναι ὑπεύθυνον διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου καί ὅτι θά σώσουν τό περιβάλλον μέ τό παλούκωμα τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Καταστρέφοντας τό κάλος τῶν βουνῶν μας καί τῶν βουνοκορυφῶν μας, ἀλλά  καί προσθέτοντας CO2.

Ἀεροπλάνα καί πλοία μολύνουν τήν ἀτμόσφαιρα μέ τεραστίας ποσότητας CO2.  Τά ἐμπορικά ἀεροπλάνα παράγουν 600 ἑκατομμύρια τόνους CO2. ἐτησίως. Μία ἡμέρα πτήσεων τοῦ ἀεροδρομίου Fiumicino τῆς Ἰταλίας, ἰσοδυναμεῖ μέ τήν κυκλοφορίαν 350.000 αὐτοκινήτων καί μάλιστα μή καταλυτικῶν. 

Ἐάν ἀπό τήν συνολικήν μᾶζα τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἐκπομπῶν ἀφαιρέσετε τό CO2 ἀπό τάς ἀνθρωπίνας δραστηριότητας, θά διαπιστώσετε ὅτι τοῦτο εἶναι ἀσήμαντον διά τήν αὔξησιν τοῦ CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Δηλ. 3 τρισεκατομμύρια τόνοι μεῖον 27 δισεκατομμύρια τόνοι=2.973 τρισεκατομμύρια τόνοι CO2 παραγόμενοι ἀπό τάς φυσικάς διεργασίας. Ἐάν  προσθέσωμεν τά τρισεκατομμύρια τῶν τρισεκατομμυρίων πού παράγονται ἀπό τάς πυρκαϊάς καί τήν ἀποψίλωσιν τῶν δασῶν, διαπιστοῦται ὅτι ἡ αὐξησις τοῦ CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας τῶν πολιτικῶν καί τῶν ἀνήθικων (ἐπιστημόνων). Δηλ. ἡ παραγωγή CO2 ἀπό τήν συνολικήν καύσιν τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων εἶναι ἀσήμαντος, καί ἐάν τό προσδιορίσωμεν μόνον εἰς τήν καύσιν τοῦ λιγνίτου μετά βεβαιότητος θά ποῦμε  ὅτι αὐξησις τοῦ  CO2  εἰς τήν ἀτμόσφαιραν εἶναι μηδενική. Διά τούτου ἀποδεικνύεται ὅτι αἱ Ἀνεμογεννήτριαι εἶναι ἡ μεγαλυτέρα παγκόσμιος ἀπάτη ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Νά τονίσωμεν δέ ὅτι ἕνα στρέμμα δάσους ἀπορροφᾶ 400 κιλά  CO2 ἐτησίως. Κάνετε ἕναν ἀπλό πολλαπλασιασμόν. Πολλαπλασιάστε τά ἑκατομμύρια τῶν στρεμμάτων πού καίγονται ἐτησίως εἰς τόν Πλάνήτη Γῆ, ἐπί 400, καί θά διαπιστώσετε πόσα δισεκατομμύρια τόνοι CO2 ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΡΟΦΗΘΟΥΝ ἀπό τά δένδρα. Καί αὐτό πού θά βρῆτε ἐπί 20, διότι τόσα εἶναι περίπου τά χρόνια πού ἀπαιτοῦνται διά νά ἀναγεννηθῆ τό δάσος. Οἱ τόνοι πού δέν θά ἀπορροφηθοῦν ἀνέρχονται εἰς τρισεκατομμύρια τῶν τρισεκατομμυρίων CO2. ἰδού πού ὀφείλεται ἡ αὐξησις τοῦ CO2. Καί ἠ αὔξησις τῆς θερμοκρασίας τῆς Γῆς. Καί οἱ μαμονάδες, πολιτικοί καί ἀνεμογεννητριάδες μᾶς διατυμπανίζουν ὄτι θά σώσουν τόν πλανίτην Γῆ, μέ τά κέρατα τοῦ διαβόλου.

Ἐπειδή ἐσᾶς τούς ἀνεμογεννητριάδες σᾶς ἔπιασεν ὁ πόνος διά τόν πλανήτην Γῆ τόν ὁποῖον θέλετε νά  σώσετε ὅπως λέτε ἀπό «τις  συνέπειες των κλιματικών αλλαγών (πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές, λειψυδρία κ.τ.λ)» δύνασθε νά μᾶς ἀπαντήσετε τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η εἰς τήν Ἑλλάδα ποίαν συμμετοχήν ἔχουν καί πόσον συμβάλλουν εἰς τήν αὔξησιν τοῦ CO2 τῶν 3×1012 τόνων καί πλέον, πού παράγονται εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Ἄποψις μας εἶναι ὅτι, ἡ συμβολή εἶναι μηδενική, ἐσεῖς δέ  μέ τάς ἰδικάς σας ἐνεργείας μολύνετε τήν ἀτμόσφαιραν καί κακοποιεῖτε τό τοπίον, προκαλόντας αἰσθητικήν παραμόρφωσιν αὐτοῦ. Ἡ Δ.Ε.Η ἀνακοίνωσεν πόσον CO2 παράγει ἐτησίως ἀπό ὄλας τάς λιγνιτικάς μονάδας, ἐσεῖς δέν μᾶς ἀνακοινώνετε εἰς τάς περιβαλλοντικάς μελέτας  πόσον CO2 παράγετε διά τήν ἐγκατάστασιν μιάς ἀνεμογεννήτριας, καί ἡ ἀπόκρυψις στοιχείων εἶναι ἀπάτη.

Ἡ διάρκεια ζωῆς τους εἶναι 20 χρόνια, ἰκανά ὅμως νά προσκομίσουν τεράστια ἐγκληματικά κέρδη  εἰς τάς ἑταιρείας, αἱ ὁποῖαι θά πωλοῦν ἀκριβά τό παραγόμενον ρεῦμα εἰς τήν Δ.Ε.Η καί ἐμεῖς μετά θά χρυσοπληρώνωμεν τό ρεῦμα σέ αὐτούς ὡς καταναλωτές. Ἡ Δ.Ε.Η  παράγει τό ρεῦμα μέ 59.93 ΕΥΡΩ/MWh (μεγαβατώρα), ἐνῶ ἀπό τάς ἀνεμογεννήτριας εἶναι  89,97 ΕΥΡΩ/MWh--101,85 ΕΥΡΩ/MWh εἰς τό μή  διασυνδεδεμένον σύστημα, στοιχεία προερχόμενα ἀπό τήν ΡΑΕ. Ἐξ΄ αὐτοῦ συμπεραίνεται ὅτι τό κόστος παραγωγῆς ἀπό τάς ἀνεμογεννήτριας εἶναι περίπου ὑπερδιπλάσιον αὐτό τῆς παραγωγῆς ἀπό τήν Δ.Ε.Η. Εἰς τήν ἄνω τιμή τοῦ  κόστους ρεύματος τῶν ἀνεμογεννητριῶν, δέν ἔχομεν στοιχεία διά νά παρουσιάσωμεν τήν τιμήν τῆς πωλήσεως ρεύματος εἰς τήν Δ.Ε.Η, ἡ ὁποία σαφῶς καί θά αὐξάνη τό κοστολόγιον. Ἡ δέ Δ.Ε.Η  ὑποχρεοῦται ἐκ τῆς νομοθεσίας νά ἀγοράζη τό ρεῦμα, ἀκόμη καί ὅταν δέν τό ἔχει ἀνάγκη.

Δηλ. οἱ «χρυσοφόροι Μήδοι» εἶναι τόσον ἄπλειστοι καί ἀδίστακτοι, ὥστε νά καταδέχονται ὁ κάθε ταλαίπορος καί πεινασμένος Ἕλληνας νά τούς χρυσοπληρώνει. Εἰς τόν ἐπονείδιστον λογαριασμόν τῆς  Δ.Ε.Η ὑπάρχει ἕνα ποσόν πού πληρώνωμεν ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς παρά τήν θέλησιν μας διά τάς  ὀνομαζομένας  ἀνανεωσίμους πηγάς ἐνεργείας. Σέ συνολικό λογαριασμό τῆς ΔΕΗ 424,00 ΕΥΡΩ τά 217,26 Ε εἶναι γιά τήν ΔΕΗ καί τά 52,12 διά τούς ἀνεμογεννητριάδες, ὡς ἐπίσης σέ ἄλλο λογαριασμό τῶν 187.00 τά 34,12εἶναι γιά δαύτους. Τά ρολόγια τῆς ΔΕΗ εἶναι 7.500.000 περίπου, τοῦτο τό πολλαπλασιάζομεν ἐπί 3, διότι τόν ἐκαθαριστικόν λογαριασμόν τόν πληρώνομεν τρείς φορές τό χρόνον, ἤτοι τά ρολόγια (γίνονται) 22.500.000. Ἐάν σέ κάθε λογαριασμόν τά λυκόρνια μᾶς κλέβουν ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, αὐτοί κερδίζουν 22.500.000 ἐτησίως. Ὅμως ὑπάρχουν νοικοκυριά  πού θά πληρώνουν 40-50-60 καί περισσότερα ΕΥΡΩ τήν φορά, σκεφθεῖτε πόσα δισεκατομμύρια μᾶς ἔχουν κλέψει ἀπό τότε πού ὑπάρχουν. Τά δύο τελευταία χρόνια τούς πληρώνομεν καί εἰς τούς ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς.

Δηλ. αὐτό τό ἰσχυρό lobby  ἔχει ἐπιβληθεῖ εἰς τάς κυβερνήσεις νά νομοθετοῦν ὑπέρ αὐτῶν καί νά πριμοδοτοῦμεν ἐμεῖς τούς ἀνεμογεννητριάδες. Ἐάν προσθέσομεν ὅτι τό κόστος παραγωγῆς ρεύματος εἶναι ὑπερδιπλάσιον αὐτοῦ πού παράγει ἡ Δ.Ε.Η, τότε αὐτονόητον εἶναι ὅτι διά τήν Δ.Ε.Η πληρώνομεν ὑπερδιπλάσια χρήματα, ἐνῶ χωρίς αὐτούς θά πληρώναμε τά μισά χρήματα. Ὅταν ὁ Ἕλληνας εἶναι ἄνεργος καί δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀγοράση ἕνα κουλούρι εἰς τό παιδί του, εἶναι ὑποχρεωμένος καί ἄνευ τῆς θελήσεως του νά πληρώνη εἰς τό διπλάσιον τόν λογαριασμόν τῆς Δ.Ε.Η. ἐξ αἰτίας τῶν ἀνεμογεννητριάδων. Δ΄αὐτό βλέπομεν  πολλά νοικοκυριά  νά εἶναι βυθισμένα εἰς τό σκοτάδι διότι τούς  διακόπτουν τό ρεῦμα, τό ὁποῖον εἶναι ἕνα ἀγαθόν προστατευόμενον.

Ἡ παραμονή τους  εἰς  τάς βουνοκορφάς  μας, ὡς σκιάχτρα θά εἶναι αἰώνια, διότι εἰς τήν περιβαλλοντικήν μελέτην δέν περιλαμβάνεται ἀπομάκρυνσις αὐτῶν μετά τό πέρας λειτουργίας των. Ὡς ἐκ τούτου θά  θυμίζουν εἰς τάς ἐπόμενας γενεάς τήν διαχρονικήν ἀνικανότητα μας να ἀποτρέψωμεν τήν ἐγκατάστασιν τους. Σεβαστοί κύριοι τό τοπίον καί τό περιβάλλον τό ἔχομεν δανεισθεῖ ἀπό τά παιδιά μας, καί καθῆκον ἔχομεν νά τό παραδόσωμεν ὅπως τό παραλάβαμεν.  Προσκλειθέντες εἰς τόν Δῆμον Ἐρετρίας οἱ μηχανικοί τῆς ΤΕΡΝΑ, ἀπό τούς ἀντιτιθέμενους φορεῖς, ὅταν εἶχον λάβει τά ἀδείας διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν κεράτων τοῦ διαβόλου εἰς τό ὅρος Κοτύλαιον, περικυκλόνοντας τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐρωτηθέντες νά ἀπαντήσουν «μέ λογικά ἐπιχειρήματα καί ἐπιστημονικήν μεθοδολογίαν» διατί μᾶς βάζουν τάς ἀνεμογεννητρίας, ἀπάντησις παρέμειναν βουβοί, τήν δέ προστασίαν τους ἀνέλαβεν τότε, ἡ τότε Δήμαρχος Κα Ἀλημπατέ, διατί ἄραγε; ἐρωτώμενοι δέ  ποῖοι θά ἀπομακρύνουν τάς ἀνεμογεννητρίας μετά τήν 20-25 ἐτήν λειτουργείαν τους, ἡ ἀπάντησις ἦτο μολις τό μάθουν οἱ παλιατζήδες θά τρέξουν.

Δ’ τάς ἀνεμογεννητρίας ἤ ἀλλέως τά κέρατα τοῦ διαβόλου καί ἐπειδή  τοποθετοῦνται ἐπί τῶν βουνοκορυφῶν, εἶναι  ὁρατές εἰς μακρινάς ἀποστάσεις, ἕως καί 20 χιλιομέτρων. Λόγω δέ αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν ἄπαντες δηλώνουν ὅτι μέ «ἐνοχλοῦν πού τίς βλέπω», «δέν μοῦ ἀρέσουν», «δέν θέλω νά τίς βλέπω» «δέν μπορῶ νά τάς ἀκούω». Εἰς τούς κατοίκους ποῦ εὐρίσκονται πλησίων τῶν ἀνεμογεννητριῶν προκαλοῦν ὁπτικήν ρύπανσιν, ἀκουστικήν ὅχλησιν, πνευματικόν κάματον καί ψυχικήν δυσθυμίαν. Διατυμπανίζετε δέ ὅτι αἱ ἀνεμογεννήτριαι «αποτελούν πόλο ἐλξης νεων μορφών τουρισμού», σᾶς διαψεύδουν τό Πανεπιστήμιον Πατρῶν, τό Μετσόβιο Πολιτεχνεῖον, τό Τεχνολογικόν Ἐκπαιδευτικόν Ίδρυμα Καβάλας, ἀλλά καί ἡ πραγματικότητα. Αὐτά καταγράφουν ὅτι δημιουργοῦνται: αἰσθητικά προβλήματα, ὀπτική ρύπανσις καί ἠχορύπανσις ὡς καί ψυχολογικά προβλήματα , ὡς καί μία σειρά ἄλλων προβληματων.

Τήν πατρίδα μας προσφάτως εἶχεν ἐπισκεφθεῖ ἡ κα Μέρκελ, ἡ ὁποία  ἐνδιαφέρθηκεν διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀμεμογεννητριῶν εἰς τήν πατρίδαν μας, προωθώντας ἔτσι τήν κερδοφορίαν τῆς Γερμανικῆς ἑταιρείας  SIEMENS, καί ὄχι γιατί τήν ἔπιασεν ὁ πόνος γιά τό περιβάλλον. Νά προσθέσωμεν ὅτι προσφάτως ὁλοκλήρωσεν τήν κατασκευήν μεγάλης βιομηχανικῆς μονάδος διά τήν παραγωγήν ρεύματος  μέ καύσιν λιγνίτου καί λειτουργίας μέχρις τό ἔτος 2038. Ὁ ἔξυπνος καί φιλοπεριβαλλοντολόγος Μητσοτάκης ὁρκίσθηκε νά κλίση τά ἐργοστάσια τῆς ΔΕΗ σέ δύο-τρία χρόνια.

Τό κόστος μιᾶς ἀνεμογεννήτριας εἶναι τεράστιον, μέρος δέ τοῦ κόστους καταναλώνεται διά τήν ἐξαγοράν τῶν κοινοταρχῶν, δημάρχων καί ἄλλων παραγόντων ἐκ τῶν ὁποίων μερικοί ἐνδίδουν εἰς τήν ἐξαγοράν τους, ὥστε νά ἐπιτρέπουν τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν εἰς τόν τόπον τους, ἀγνοώντας τούς  κατοίκους πού τούς ψήφισαν. Ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ πολιτεία διά τούς δικούς της λόγους ἔχει ἐνδώσει  εἰς  τούς ἀνεμογεννητριάδες, καταστρατηγόντας τό δίκαιον καί τήν Εὐρωπαϊκήν σύμβασιν προστασίας τοῦ τοπίου πού ἡ ἴδια ἔχει ψηφίσει.

Ὅπου ἐγκαθίστανται οἱ ἀνεμογεννήτριες ἐπιφέρουν:

Α) Τεραστίαν περιβαλλοντική καί οἰκολογικήν καταστοφήν εἰς τόν τόπον ἐκγαταστάσεων των καί τό περιβάλλον. Οὐδεμία τουριστική, οἰκιστική ἤ ἄλλη δραστηριότητα εἶναι δυνατόν νά ἀναπτυχθῆ σέ πολλές ἑκατοντάδες μέτρα ἀπό τόν χῶρον  ἐγκαταστάσεως τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Ἡ περιοχή ἐγκαταστάσεως τῶν ἐνεμογεννητριῶν εἶνα μία νεκρή ζώνη μία νεκρή περιοχή. Μετατρέπουν ἕναν παράδεισον σέ μία κόλαση

Β)   Θανατηφόρον κτύπημα εἰς τόν τουρισμόν τῆς περιοχῆς.

Γ) Ἡ ἀξία τῶν οἰκιῶν καί ἡ ἀγοραστική δύναμις τῶν οἰκοπέδων αὐτομάτως χάνεται σέ μιά ἀπόστασιν 2 χιλιομέτρων πέρυξ τῶν ἀνεμογεννητριῶν.

Δ) Ἀπό τήν ἐκγατάστασιν τους ρυπαίνονται οἱ χιλιοτραγουδισμένες βουνοκορφές μας προκαλώντας αἰσθητικήν παραμόρφωσιν εἰς αὐτάς.

 Ε) Ἡ Νότιος Εὔβοια ἡ περιοχή τῆς Καρύστου καί ἡ περιοχή τοῦ Κάβο Ντόρο, εἶναι μία καμένη περιοχή, μία ἀκατοίκητος περιοχή ἀπό τήν παρουσίαν ἐκατοντάδων ἀνεμογεννητριῶν.  Οὐδεμία τουριστική ἤ οἰκοδομική  ἤ ἄλλη δραστηριότης εἶναι δυνατόν να ἀναπτυχθῆ σέ αὐτά τά πανέμορφα τοπία.

Ὅσοι ἀεροπορικῶς ἔχουν περάσει ἀπό την Εὔβοια, ὅλοι δηλώνουν τό ἀπαίσιο θέαμα ποῦ παρουσιάζει ἡ Εὔβοια, εἶναι ἕνας θρῆνος

Ἐπί πλέον οἱ ἀνεμογεννήτριες προκαλοῦν Τό σύνδρομο τῶν ἀνεμογεννητριῶν, πού βεβαίως οἱ ἀνεμογεννητιάδες τό ἀπορρίπτουν.

Τό «σύνδρομον τῶν ἀνεμογεννητριῶν» εἶναι πραγματικόν, λέγει τό ἐπιτελεῖον τῆς ὀργανώσεως Waubra foundation: Οἱ ἀνεμογεννήτριες καθώς περιστρέφονται παράγουν θόρυβο. Ὁ βόμβος καί ἡ δόνησις παράγουν μέ τήν σειρά τους  ὑπόηχους οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν  χιλιόμετρα μακριά καί ἀναλόγως τῆς  συχνότητος μέ τήν ὁποίαν παράγονται προκαλοῦν μίαν ποικηλίαν  παρενεργειῶν εἰς τόν  ἄνθρωπον ὅπως ὀξυθυμία, ἴλιγγο, ἀστάθεια, μαθησιακά προβλήματα ἤ εφιάλτες εἰς τά παιδιά. Δύνανται νά ἐπιδράσουν ἄμεσα εἰς τό κεντρικό νευρικό σύστημα τοῦ ἀνθρωπίνου ὸργανισμοῦ, προκαλώντας ἀποπροσανατολισμό, μειωμένην ἀντίληψη τοῦ χώρου, ἔντονη ἀνησυχία, μειωμένη διαύγεια σκέψης, ζάλη, ἴσως και δυσκολία εἰς  τήν ἄρθρωσιν. Ἀλλά καί εἰς τό καρδιαγγειακόν σύστημα προκαλώντας αὔξησιν τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως καί ἀρρυθμίας.

Εἶναι  γνωστόν  ὅτι ὑπάρχει ἕνα παγκόσμιο κίνημα κατά των ἀνεμογεννητριῶν. Εἰς τάς  4-10-2008 ἔχει ἰδρυθεί ἡ EPAW(Εuropean Platform Against Windfarms) μέ ἔδρα το Παρίσι , εἰς τήν οποίαν συμμετέχουν ὀργανώσεις ἀπό ὅλα τά κράτη της Εὐρώπης. Ἐπίσης ἔχει ἰδρυθεῖ ἡ NAPAW (North American Platform against Wind power) πού ἑνώνει ὀργανώσεις ἀπό τίς Η.Π.Α, Καναδά, Μεξικό, Κεντρική Αμερική καί Καραϊβική. Αἱ ὀργανώσεις αὐταί έχουν ἰδρυθεί ἀπό ἐπιστήμονες μέ  γνώσεις, σωφροσύνη, ἠθική, ἀγάπη γιά τό περιβάλλον, σεβασμό στήν ἄγρια φύση καί τά ὡραία τοπία.

Εἰσέτι δέ ἡ ὑπηρεσία ἐνέργειας τῆς Γερμανικῆς Κυβερνήσεως, τό γραφεῖον ἐθνικών λογαριασμῶν τῆς Βρετανίας, ἡ Γαλλική Ἀκαδημία Τεχνολογιῶν, ἡ GUARDIAN ἀναφέρονται εἰς τήν ἀναποτελεσματικότητα τῶν αἰολικῶν πάρκων. Ἡ προσφορά των εἰς τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου εἶναι λιγότερο του 0,1%.

Ἐμεῖς ἀν καί δέν εἴμεθα εἰδικοί ἐπ΄αὐτῶν παρατηρήσαμεν, ἐρευνήσαμεν καί συλλογισθήκαμεν αὐτά, ἐσεῖς πού εἶσθε εἰδικοί μέ πανεπιστημιακήν γνῶσιν διατί δέν τά ἀναφέρετε. Ἀναφέρεσθε σέ ἀνύπαρκτα πλεονεκτήματα, καί οὐδόλως ἀναφέρεσθε εἰς τά ὑπαρκτά μειονεκτήματα. Οὕτως ἀπλῶς ἐπιβεβαιώνετε τόν  Πλάτωνα πού λέγει: «πᾶσα τέ ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» ΠΛΑΤΩΜΟΣ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ 247α

Ἡ ἐπιστήμη ὁφείλει νά εἶναι ἀνθρωποκεντρική, τά δέ παραγόμενα ἀγαθά αὐτῆς σκοπόν ἔχουν τήν καλλιτέραν διαβίωσιν, τήν ψυχικήν ἡρεμίαν καί γαλήνην, τήν εὐδαιμονίαν καί εὐεξίαν τοῦ ἀνθρώπου.

Τί ἐστί ἄνθρωπος   ΠΛΑΤΩΝ  εἰς τό βιβλίον του «ΚΡΑΤΥΛΟΣ»399b-399c  διά στόματος Σωκράτους μᾶς ἐξηγεῖ: «ὧδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος ὅτι τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλογίζεται οὐδὲ ἀναθρεῖ». Δηλ. Σωκράτης: λοιπόν, σημαίνει τοῦτο τό ὄνομα ἄνθρωπος, ὅτι τά μέν ἄλλα θηρία(τά ζῶα) καί  ἔξ αὐτῶν ὅσα βλέπουν, τίποτε δέν ἐρευνοῦν, τίποτε δέν  ἀναλογίζονται καί τίποτε δέν ἐξετάζουν μέ προσοχή.

Ὁ δέ Ἀριστοτέλης είς τά «ΠΟΛΙΤΙΚΑ»[1253a15-19] του λέγει: «λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν,  ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν».

Δηλ. ἀπό ὅλα τά ζῶα λόγον ἔχει μόνον ὁ ἄνθρωπος· ὁ δέ λόγος ὑπάρχει διά νά δηλώνεται τό ἐπωφελές ἀπό τό βλαβερόν ἐπομένως καί τό δίκαιον καί τό ἄδικον·   τοῦτο δέ εἶναι ἕνα ἰδιαίτερον χαρακτηριστικόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν συγκρίσει μέ τά ἄλλα ζῷα, μόνον αὐτός ἔχει τήν αἴσθησιν τοῦ  ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό κόσμημα τοῦ σύμπαντος, ἀλλά ὑπάρχουν μερικοί πού ἀμαυρώνουν αὐτό τό κόσμημα. Ἐμεῖς λοιπόν σκεπτόμενοι ὡς ἄνθρωποι παρατηρήσαμεν, ἐρευνήσαμεν, συλλογισθήκαμεν καί γράφομεν αὐτά. Διαπιστώνομεν  ὅτι ἐσεῖς εἶσθε κακόβουλοι, ἄδικοι καί βλαβεροί διά ἐμᾶς καί τόν τόπον μας. Καί νά προσθέσωμεν ὅτι ὄλοι οἱ πρωθυπουργοί, οἱ ὑπουργοί καί οἱ βουλευταί εἶναι ἄβουλα ὄργανα τοῦ lobby τῶν ἀνεμογεννητριάδων καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἠθικοί αὐτουργοί διά τή ἀποτέφρωσιν ἑκατομμυρίων στρεμμάτων δάσους ἀπό τάς πυρκαϊάς. Καί ἰσχυριζόμεθα τοῦτο  διότι ἀντί νά πράξουν τό αὐτονόητον, δηλ. αὐτό πού ἔλεγεν ὁ Παππούς μας ὁ Ἱπποκράτης  ἐδῶ καί 2.500 ἔτη «ἀσφάλεια ἐστί τό προνοεῖν καί προλαμβάνειν. Τό δέ προνοεῖν καί προλαμβάνειν κρεῖτον ἐστί τοῦ θεραπεύειν». Δηλ. τό προνοεῖν καί προλαμβάνειν  εἶναι ἀγορά πυροσβεστικῶν μέσων, ἀεροπλάνα, ἐλικόπτερα κ.τ.λ ἀντί τούτων μᾶς παλουκώνουν ἄνευ λόγου καί αἰτίας τάς ἀνεμογεννητρίας. Σκεφθεῖται μόνον πόσα ἀεροπλάνα,  ἐλικόπτερα καί πόσους πιλότους θά εἴχαμεν εἰς τήν  διάθεσιν μας ἀντί τῶν ἀνεμογννητριῶν τῶν ὁποίων τό κόστος εἶναι τεράστιον.

Ἡ δέ Εὐρωπαϊκή σύμβασις διά τό τοπίον εἶναι γραμμένη ἀπό ἐπιτροπή σοφῶν, εἶναι καθαρῶς μία ἀνθρωποκεντρική σύμβασις πού ἀποπνέει  σεβασμόν καί ἐκτίμησιν εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί μέ ἐπίγνωσιν ὅτι τό τοπίον καί περιβάλλον παίζουν πρωτεύοντα ρόλον εἰς τήν ψυχικήν εὐεξίαν, ἠρεμίαν καί γαλήνην, δ΄αὐτό καί τό προστατεύουν μέ αὐτήν τήν νομοθεσίαν. Μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «΄Εχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών παραδόσεων και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και στον καθορισμό της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε: σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες·

Πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημείο -κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα».

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖται ἔχουν ἔνομον συμφέρον καί ἰδίως ἐκείνοι εἰς τούς ὁποίους οἱ ἀνεμογεννητριάδες  ἐγκατέστησαν μπροστά εἰς τά ματιά τους, μπροστά εἰς τά σπίτια των τάς ἀνεμογεννητρίας των, καταστρέφοντας καί κακοποιόντας τό φυσικόν τους περιβάλλον καί τοπίον τους πού ζοῦν καί ἐργάζονται, προκαλόντας ὀπτικήν καί ἀκουστικήν  ρύπανσιν, δηλ. δύνανται  νά ποῦν, μέ τάς ἀνεμογεννητρίας σας μᾶς διαταράσετε τήν συναισθηματικήν μας σφαίρα, προκαλόντας δυσθυμίαν καί διαταραχήν εἰς  τήν ψυχικήν ἠρεμίαν καί γαλήνην, τήν ψυχικήν ὑγείαν καί εὐεξίαν, διαταράσετε τήν ποιότηταν τῆς ζωῆς μας, καί ὅλα αὐτά πού μέ σοφίαν περιγράφονται εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Σύμβασιν διά τό τοπίον. Ὡς καί τεραστίαν μείωσιν τῆς ἀξίας Γῆς καί οἰκιῶν ἐκεί πού ἐγκαταστάθησαν. Ἡ ψυχική ὑγεία καί εὐεξία εἶναι ἀγαθά προστατευόμενα ἀπό  τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας ἀλλά καί ἀπό τό «Εὐρωπαϊκόν Σύμφωνον διά τήν Ψυχικήν Ὑγείαν καί Εὐεξίαν», ἀπό τήν διάσκεψιν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πού ἐγένετο εἰς τάς Βρυξέλλας τήν 13/06/2008. Ὡς ἐκ τούτου δύνασθε νά προσφύγετε εἰς τήν δικαιοσύνην καί νά ἀπαιτήσετε μέ ἀγωγήν ἀπό τάς ἑταιρείας: α) τουλάχιστον 100.000 ΕΥΡΩ ἕκαστος, διά τήν διατάραξιν αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν. β)τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Αὐτό τό καθῆκον δύνανται νά τό ἀναλάβουν οἱ πολιτιστικοί-περιβαλλοντικοί σύλλογοι οἱ ὀροιβατικοί σύλλογοι ἤ ἄλλοι φορεῖς, συγκεντρώνοντας ὑπογραφάς. Ἕλληνες πρἀξατε ὅτι ἔπραξεν ὁ πολυμήχανος Ὀδυσσεύς ὅταν τά λαμόγια οἱ μνηστῆρες εἴθελον νά τοῦ κλέψουν καί νά γλεντήσουν τό βιός του, νά τοῦ ἀρπάξουν τόν κόσμον του.

Ἰατρός-Νικόλαος Μ.                                                         


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης