Μιχάλης Αρβανίτης: Ο Μητσοτάκης και η.. «πολιτική ορθότητα»

Έλληνες  06/12/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δια της αγοραίας φράσεως «δε μασάμε», την οποίαν εξεστόμησεν, δια να δείξη ότι ουδείς δύναται να τον παραπλανήση, ο πολιτικός κληρονόμος Μητσοτάκης ωμολόγησεν ακουσίως την αμάσητον κατάποσιν υπό τούτου πασών των οδηγιών – εντολών των Γερμανών επικυριάρχων της Ευρωπαϊκής… Ενώσεως και των Αμερικανών «προστατών» μας. Γνωρίζει καλώς την τέχνην του ψεύδους και της συσκοτίσεως της αληθείας. Άριστος μαθητής και γνήσιος γόνος των προγενεστέρων πολιτικών απατεώνων και ευηκόων των ξένων, οίτινες ήθελον και εξακολουθούν να θέλουν την Ελλάδα μικράν, πτωχήν, αδύναμον, πολιτικώς διχασμένην και διηνεκώς επαιτούσαν.

          Μας ομιλεί δι’ ανάπτυξιν και επενδύσεις, όταν ο τιμάριθμος δια τα βασικά είδη διατροφής ακολουθή καθημερινώς την ανιούσαν, το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων είναι το μικρότερον εις την Ευρώπην, μετά από εκείνον των Βουλγάρων. Και όταν η περιουσία του Δημοσίου είναι υποθηκευμένη δι’ έναν αιώνα.

          Δεν τολμά, λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων των ασυνειδήτων προκατόχων του, να απαιτήση τον συμψηφισμόν του δημοσίου χρέους με τας οφειλάς προς την Ελλάδα δισεκατομμυρίων ευρώ, δια τας καταστροφάς και τα εγκλήματα που επροκάλεσαν κατά του λαού μας οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι και οι κομμουνιστές του Κ.Κ.Ε.

          Αδιαφορεί δια την συντελουμένην πληθυσμιακήν αλλοίωσιν και διάρρηξιν του κοινωνικού ιστού της Ελλάδος, την οποίαν αλλοίωσιν και διάρρηξιν επιθυμεί και επιδιώκει. Αποδυναμώνει την αμυντικήν θωράκισιν των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου ατενίζων… την Χάγην.

          Το κόμμα που διαφεντεύει ο Μητσοτάκης (Ν.Δ.) που έστειλεν εις την φυλακήν τους Έλληνας εθνικιστάς, έχει διχάσει τον λαόν μας. Αυτός και η Θεοδώρα εκήρυξαν… πόλεμον κατά της Ρωσίας.

          Από την επαύριον της εκλογής του εφρόντισεν να υπαχθούν εις τον ίδιον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Αθηναϊκόν Πρακτορείον Ειδήσεων, δι’ ευνοήτους λόγους…

          Αυτό το κόμμα (Ν.Δ.) εστηρίζετο και στηρίζεται υπό αδιστάκτων οικονομικών ολιγαρχών και φιλοξενεί βιαστάς, μαστρωπούς ανηλίκων, βουλευτάς με εισπρακτικάς εταιρίας και τινας με… ιδιαιτερότητας.

          Αυτά τα αίσχη και πολλά άλλα, διατηρούμενα και προερχόμενα εκ των ολεθρίων έργων της λεγομένης μεταπολιτεύσεως, εκφράζουν την «πολιτική ορθότητα» δια την κυβέρνησιν Μητσοτάκη και τους κρυπτοεμφανείς κομμουνιστάς του λεγομένου «πολιτιστικού Μαρξισμού».

          Εν όψει των αναμενομένων εθνικών εκλογών, ο Μητσοτάκης έχει επιδοθεί εις άγραν ψήφων, διανομήν επιδομάτων και προκλητικήν αυτοπροβολήν, δια των καλοπληρωμένων τηλεοπτικών διαύλων και των παραγγελιοδόχων «δημοσκοπήσεων», επιδιώκων αυτοδυναμίαν, δια να συνεχίση να πολιτεύεται… ορθώς εις βάρος του λαού και του Έθνους.

          Επειδή φοβείται το Εθνικόν κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, είναι βέβαιον ότι θα χρησιμοποιήση παν αθέμιτον, ανήθικον και δόλιον μέσον, με την ελπίδα να αποκλείση της είσοδον των ΕΛΛΗΝΩΝ εις την Βουλήν.

Θα μείνη με την ελπίδα και τον φόβον.

          Το Εθνικόν κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ θα καλέση και θα υποχρεώση, από του βήματος της Βουλής, τους προσκυνημένους, να λογοδοτήσουν!

                                             

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης