Ὦ ρέ Ἕλληνες πού βαδίζομεν χωρίς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος

Έλληνες  22/03/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ὁ Κολοκοτρώνης εἶπεν: Ὁ ΘΕΟΣ ἔβαλεν τήν ὑπογραφή του καί δέν τήν παίρνει πίσω, (διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Πατρίδος μας). Καί πράγματι τοῦτο ἐγένετο, μέ τήν βοήθειαν τοῦ ΘΕΟΥ, ἡ ἀγαπημένη μας Ἑλλάς ἀπελευθερώθη. Ἀλλά ὅμως κάποιοι ἄλλοι δέν τίμησαν οὔτε τήν ὑπόσχεσιν τους, οὔτε καί τήν ὑπογραφήν τους.

Οἱ Ἡρωες καί οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821 ἔκαμαν τότε ἕνα ΤΑΜΑ, τήν ἀνέγερσιν ἑνός ΝΑΟΥ, τοῦ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ «πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας» Καί ποῖοι εἶναι αὐτοί πού δέν τίμησαν οὔτε τήν ὑπόσχεσιν τους, οὔτε καί τήν ὐπογραφήν τους; Δυστυχέστατα ἐμεῖς, οἰ ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν Ἡρώων καί κυρίως ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὡς ἀρμοδία ὑπεύθυνος. Ἀλλά φεῦ, ἀλλά ἀλοίμονον, παρῆλθον 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεως καί τό ΤΑΜΑ τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, ὄχι μόνον δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ, ἀλλά οὔτε κάν εἰς τήν σκέψιν τῶν πολιτικῶν μας δέν πέρασεν.Ὦρέ Ἕλληνες πού βαδίζομεν χωρίς τήν ἐκλήρωσιν τοῦ Τάματος.

Καί τό ΤΑΜΑ δέν ἐγένετο μόνον διά προφορικῆς ὑποσχέσεως εἰς τόν Θεόν μας, ἀλλά καί γραπτῶς καί μάλιστα διά ψηφισθέντος νόμου, πού ὑπέγραψεν καί ὁ Ἐθνάρχης Καποδίστριας Ἰωάννης. Ἀλλά ἐπίσης καί ἀργότερον μέ Βασιλικόν διάταγμα. Ἰδού ἡ ἀπόδειξις:

Εἰς τό Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

Ἡ Δ΄ Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις Ψ η φ ί ζ ε ι:

Ἄρθρον Α΄. Ὅταν ἡ τοπική περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καί οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν καθέδραν αὐτῆς Ναός ἐπ’ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος.

Εἰσέτι δέ ἀργότερον ἐπί Βασιλείας Ὄθωνος τό 1834, ἡ καθέδρα εἶχεν προσδιορισθεῖ καί ἦσαν αἱ Ἀθῆναι, πρός ἐκτέλεσιν δέ, τοῦ ψηφίσματος τῆς Δ΄Ἐθνικῆς ἐν Ναυπλίω συνελεύσεως, ὑπεγράφει τῶ κατωτέρῳ διάταγμα:

«Περὶ ἀνεργέσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ἐν Ἀθήναις», τό ὁποῖον περιέχει ἀρκετά ἄρθρα: ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Διάταγμα ΦΕΚ. Ἀριθ. φ. 5 ΕΝ NΑΥΠΛΙΩ, 29 Ἰανουαρίου 1834.

Ἄρθρ. 1. Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναός τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς την πίστιν, δι’ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἐλευθερίαν των εἰς τούς ἀπό τῶν 1821 μέχρι τῶν 1830 αἱματώδεις πολέμους.

Ἄρθρ. 2. Θέλομεν τό μνημεῖον τοῦτο νά εἶναι ἄξιον καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται....

Ἄρθρ 3. Ὁ πρῶτος λίθος θέλει τεθῆ τήν 25 ’Ιανουαρίου 1835, καί ἑπομένως αἱ προπαρασκευαί τῆς τελετῆς πρέπει νά ἐπιταχυνθοῦν κ.τ.λ.

Καί ἐνῶ οἰ πολιτικοί μας δέν ἐκπλήρωσαν τό ΤΑΜΑ τῶν Ἡρώων τοῦ 1821 τί κάμουν; κτίζουν τζαμιά, εἰς τόν θεόν τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων. Παραχώρησαν 17 στρέμματα αἱματοβαμένης ἀπό τούς Τούρκους Ἑλληνικῆς Γῆς, εἰς τόν Βοτανικόν καί ὁ Σύριζα με την ΝΔ του έκτισαν Τζαμί, το οποίο εγκαινιάστηκε επί Δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη.

Ὦ ρέ Κολοκοτρώνη πού εἶσαι διά νά ξαναβροντοφωνάξης φωτιά καί τσεκούρι.

Ιατρός - Νικόλαος Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης