01 Ιανουαρίου 1822: Η πρώτη Ελευθέρα Συνέλευσις των επαναστατημένων Ελλήνων

Έλληνες  29/03/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ἑλλάς ἐστί μία ψυχή ἐν δυσί σώμασιν ἐνοικουμένη.

Ἐλλάς=Ἑλληνική Πολιτεία+ὀρθοδοξία.

01/01/1822 δηλ. μερικούς μήνας μετά τήν 25ῃ Μαρτίου 1821, εἶναι μία ἀπό τάς σημαντικοτέρας καί Ἰερωτέρας ἡμερομηνίας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, καθ΄ὅτι εἶναι ἡ πρώτη Ἐλευθέρα Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων μετά ἀπό 400 χρόνια Σκλαβιάς εἰς τούς ἀδίστακτους Τούρκους. Ἡ πρώτη Ἐλευθέρα Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων ἐγένετο εἰς τήν Ἐπίδαυρον καί εἰς αὐτήν διεκπεραιώθησαν δύο γεγονότα:

Α)Ἐψηφίσθη τό πρῶτον προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος.

Β) ἐνεγράφη καί ἀνεκοινώθη πρός ὅλας τάς Εὐρωπαϊκάς χώρας, ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος.

Οἱ τότε ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων ἔφερον τήν ὀνομασίαν πληρεξούσιοι ἤ παραστάται καί ἤσαν 60, βεβαίως συμμετεῖχον καί ἄλλοι. Ἡ πρώτη σελίς τοῦ πρώτου Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων γράφει:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

καί συνεχίζοντας γράφει: Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος, τό ὑπό τήν φρικώδη ὀθωμανικήν δυναστείαν, μή δυνάμενον νά φέρῃ τόν βαρύτατον καί ἀπαραδειγμάτιστον ζυγόν τῆς τυραννίας, καί ἀποσεῖσαν αὐτόν μέ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά τῶν νομίμων παραστατῶν του εἰς τήν ἐθνικήν συνηγμένην Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν Πολιτικήν του αὑτοῦ Ὕπαρξιν καί Ἀνεξαρτησίαν.

ἐν Ἐπιδαύρῳ τήν α΄ἰανουαρίου ἔτει, αωκβ΄ καί Α΄τῆς ἀνεξαρτησίας.

Καί ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος, γράφει:

«Ἀπόγονοι τοῦ σοφοῦ καὶ φιλανθρώπου ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, σύγχρονοι τῶν νῦν πεφωτισμένων καὶ εὐνομουμένων λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ θεαταὶ τῶν καλῶν, τὰ ὁποία οὗτοι ὑπὸ τὴν ἀδιάρρηκτον τῶν νόμων αἰγίδα ἀπολαμβάνουσιν, ἦτον ἀδύνατον πλέον νὰ ὑποφέρωμεν μέχρις ἀναλγησίας καὶ εὐηθείας τὴν σκληρὰν τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους μάστιγα, ἥτις ἤδη τέσσαρας περίπου αἰῶνας ἐπάταξε τὰς κεφαλὰς ἡμῶν....»

Ὑπάρχουν είς τό διαδίκτυον, καλόν εἶναι νά τούς ρίξωμεν μιά ματιά, εἶναι ἄξια ἐπαίνων διά τήν ποιότηταν καί πλοῦτο τοῦ λεξιλογίου των, τό πνευματικόν καί νοηματικόν ἐπίπεδον τους. Ἐμεῖς σήμερον εἴμεθα ἡμιμαθεῖς καί ἀγράμματοι, διότι ἀφήσαμεν τούς ἑαυτούς μας νά μᾶς ὁδηγήσουν εἰς τό σκοτάδι οἱ (προοδευτικοί).

Αὐτοί μέ τό αἷμα των ἐπότισαν τό δένδρον τῆς Ἐλευθερίας, ὥστε ἐμεῖς σήμερον νά ἀπολαμβάνωμεν τά ἀγαθά μας, τά σπίτια μας, τά ἐξοχικά μας, τά αὐτοκίνητα, τά ψυγεία μας, τάς ταβέρνας μας κ.τ.λ. κ.τ.λ καί κυρίως τήν Ἐλευθερίαν μας. Ὅτι καλόν ἔχομεν ἀνήκει εἰς αὐτούς, εἶναι δικά τους, δέν εἶναι δικά μας. Τήν Ὕπαρξιν μας τήν ὁφείλομεν εἰς τό «ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ». Πόσον φαῦλος, πόσον ἄθλιος, πρέπει νά εἶναι κάποιος πού δέν σέβεται, δέν τιμᾶ καί δέν ὑποκλίνεται εἰς τάς θυσίας τῶν ἀγωνιστῶν καί τῶν Ἡρώων τοῦ 1821 καί θέλει μετά μανίας τόν διαχωρισμόν κράτους Ἑκκλησίας.

Ἕλληνική σημαία πού εἶναι ἐμπνευσμένη, σχεδιασμένη, εὐλογημένη ἀπό τήν Ἑκκλησία καί ἀπό τό αἷμα καί τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά Ἱερά τοῦ 1821. Τό 1822 ἐσχεδιάσθη καί ἡ σημερινή σημαία, ἄσπρος Σταυρός σέ γαλάζιο φόντο, καί ἐννέα γαλανόλευκαι ρίγες, διά νά μᾶς ὐπενθυμίζουν τό Ε-ΛΕΥ-ΘΕ-ΡΙ-Α –Η- ΘΑ-ΝΑ-ΤΟΣ.

ΖΗΤΩ Η 25 ΜΑΡΤΙΟY 1821

ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΘΙΚΟΝ ΑΚΜΑΙΟΤΑΤΟΝ

Ἰατρός-Νικόλαος Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης