29/05/1453: Κωνσταντινούπολις Ώρα Μηδέν

Έλληνες  30/05/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΤΗΝ ΦΡΙΚΩΔΗ ΑΥΤΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΕΠΕΣΕΝ ΕΊΣ ΧΕΙΡΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΩΝ.  ΗΤΟ ΤΟΤΕ  Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

                          Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καί δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.

                       «Σώπασε Κυρά Δέσποινα, καί μήν πολυδακρύζεις

                       πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δικά μας θά ναι»

                         ----------------------------------------------------                  

                        Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
                        Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
                        Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
                        Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
                        Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
                      Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

                     ------------------------------------------------------

  Ἡ ὲπαλήθευσις τοῦ  William Ewart Gladstone, Γουίλιαμ Γλάδστων – Πρωθυπουργοῦ τῆς Μ. Βρεττανίας, διά τούς Τούρκους.  «Ἦταν εἰς τό σύνολον τους, ἀπό τήν πρώτην μαύρην ἡμέρα πού μπῆκαν εἰς τήν Εὐρώπην, τό μόνον δείγμα τῆς ἀνθρωπότητας πού ἔδειξεν  τήν μεγαλυτέραν ἔλλειψιν ἀνθρωπισμοῦ. Ὁπουδήποτε καί ἀν πῆγαν, μιά  πλατιά κηλίδα αἴματος ἔδειχνε τά ἴχνη τοῦ περάσματος των καί εἰς ὅλην τήν ἔκτασιν τῆς κυριαρχίας των ὁ πολιτισμός ἐξαφανιζόταν».

  Αὐτός ὁ Ὑπέραλαμπρος Ναός εἶναι Ἑλληνικός. Οἱ Τούρκοι μή ἔχοντες νά παρουσιάσουν κανένα πολιτιστικόν στοιχεῖον, παρά μόνον ἕνα τεράστιον ποινικόν μητρῶον μέ ἀποτροπαίους γενοκτονίας, τά κλεμένα καί τά κατακτηθέντα, καί μή ἔχοντες ντροπήν τά παρουσιάζουν ὡς δικά τους.

 Ἀναζητεῖται Ἕλλην  Χριστιανός Ἡγήτωρ διά νά ξαναλειτουργήση τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας, μέ Βυζαντινήν Μεγαλοπρέπειαν καί κατάνυξιν. 

                    Ο  ΝΑΟΣ  ΤΗΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΣΟΦΙΑΣ  ΟΠΩΣ   ΕΙΝΑΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ

                                             ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΗ-ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ

                       ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΑΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Ὁ Βυζαντινὸς Πολιτισμὸς  διήρκησεν 1200 χρόνια καὶ εἶναι διαδεδομένος εἰς τὴν παγκόσμιον κοινότηταν, εἶναι Ἑλληνικός. Ἀπὸ τὴν κατάλυσιν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους Ὀθωμανούς, προῆλθεν ἡ ἀναγέννησις τῆς Εὐρώπης, καθώς οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως διέφυγον εἰς αὐτὴν, καὶ κυρίως εἰς τὴν Ἰταλίαν μεταλαμπαδεύοντας τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν. Ἡ Κωνσταντινούπολις ὡς γνωστόν ἔχει κυριευθεῖ ἀπό τούς Τούρκους εἰς τάς 29/05/1453. Εἰς τήν Πόλιν ταύτην ὑπάρχει ὁ μεγαλοπρεπής Χριστιανικός Ναός τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ κτισμένος ἐπί Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου ἐγειναν εἰς τάς 24/12/537. Μέ ἀρχιτέκτονες τούς Ἕλληνας μαθηματικούς καί γεωμέτρας, Ἀνθέμιον ἀπό τάς Τράλλεις καί Ἰσίδωρον ἀπό τήν Μίλητον. Ἀπό τάς 29/05/1453 ἑως καί σήμερον ὁ Ναός δέν λειτουργεῖ Χριστιανικά, παρά τήν ἀπόφασιν τοῦ Ο.Η.Ε πού ἔχει ἀποφασίσει ὅτι τά μνημεία ἐπανέρχονται εἰς τήν πρωταίαν λειτουργίαν τους. Ἔκτοτε οἱ Τούρκοι πότε τήν κάνουν μουσεῖον καί πότε τζαμί.

   Οἱ Τούρκοι ὡς βαρβαρικός λαός πού εἶναι, φυσιολογικόν εἶναι μέ περισσήν βαρβαρότητα, νά εἶναι ἀλαζόνες καί νά ἐπαίρονται διά τήν κατάκτησιν τῆς Βασιλευούσης. Τοῦτο διατυμπανίζουν ἐτησίως, πραγματοποιώντας μεγαλοπρεπεῖς  δ’αὐτούς ἐκδηλώσεις, μέ ἀναπαραστάσεις τῆς κυριεύσεως τῆς Πόλεως. Οὕτως ὅμως συμβαίνει, ὄταν κάποιος εἶναι πολιτιστικώς ἀσήμαντος, νά αἰσθάνεται σπουδαῖος ὅταν κυριεύει κάτι τό ὁποῖον εἶναι μεγαλοπρεπές. Μά ἀν συγκρίνομεν τήν δύναμην τῶν τότε δύο στρατῶν, κάμει   ντροπιαστικήν τήν νίκην τῶν μουσουλμάνων Τούρκων. Διότι ὅταν κάποιος μέ μίαν δύναμην στρατοῦ 150.000, μέ κανόνια καί 150 πλοία, πολιορκεῖ καί ἐπιτίθεται εἰς μίαν παρηκμασμένην Βασιλεύουσαν πού τήν ὑπερασπίζοντο λιγότεροι ἀπό 8.000 στρατιῶται καί εἶχεν μόνον 25 πλοία, εἶναι ντροπή νά καυχᾶσαι διά τήν νίκην του. Καί ἀκόμη χειρότερον ὅταν εἰς τήν Ἱστορίαν ἔχεις μόνον Ποινικόν Μητρῶον καί οὐδεμίαν πολιτισμικήν προσφοράν, ὅπως εἶναι οἱ Τούρκοι μέ τήν ἐπικαλουμένην ὀθωμανικήν αὐτοκρατορίαν.

   Ἐπαίρονται οἱ Τούρκοι ὅτι κατέκτησαν μίαν παρηκμασμένην Βασιλεύουσαν, καί πράγματι κατεκτήθη, ἀλλά δέν παρεδόθη, δέν ὑπετάχθη, δέν συνθηκολόγησεν, δέν ἔβαλεν τήν ὐπογραφήν της εἰς τήν παράδοσιν τῆς Πόλεως εἰς τόν σουλτάνο. Διότι ὁ ὁ Μεγαλοπρεπής Αὐτοκράτωρ Κωσταντῖνος Παλαιολόγος εἶπεν: «Τό δέ τήν Πόλιν σοί δοῦναι οὔτ’ ἐμόν ἐστίν οὔτ’ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ, κοινῇ γάρ γνώμην πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»

ΚΑΙ  ΟΤΙ  ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ  ΔΙΑ  ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

Η  ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ,  Η  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ  ΗΤΟ-ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ  ΘΑ  ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Οἰ Λόγιοι τῆς Βασιλευούσης εἶπον:

Ἀργυρόπουλος Ἰωάννης, λέγει διά τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον: «Μέγιστε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Θεός τῶν Ἑλλήνων ἀνέδειξεν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων».

Θεόδωρος Μετοχίτης: «ἡμῖν οἱ καί τοῦ γένους ἐσμέν καί τῆς γλώσσης αὐτοῖς, τοῖς Ἕλλησι κοινωνοί καί διάδοχοι».

Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων:  «Ἐσμέν Ἕλληνες τό γένος, ὡς ἡ τέ φωνή καί πάτρειος παδεία μαρτυρεῖ.—Τοιούτῳ ἀνδρὶ οὗ μετὰ Πλάτωνα, ἐξηρήσθω δὲ λόγου Ἀριστοτέλης, οὐκ ἔφυσεν(ἐγέννησεν) ἡ Ἑλλάς. Μέγας Ἑλλάδι κόσμος εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐσεῖται». Πλήθων ἐλέγετο, ἀπό τήν πληθώραν τῶν γνώσεων του, ἦτο Πλατωνικός. 

Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  λέγει: «ἡ πατρὶς ἡμῶν Ἑλλὰς» καί διά τούς Ἕλληνας τῆς Πόλεως «πάντων τῶν ἐν τῷ κλίματι τῷδε Ἑλλήνων».

Ἡ δέ γραφή εἰς τάς Ἁγίας Εἰκόνας εἰς τήν  Ἁγίαν Σοφίαν, εἶναι εἰς τά Ἑλληνικά γραμμέναι.

                                              Ἰατρός--Νικόλαος  Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης