ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Επωνυμία, Έδρα, Έμβλημα
1.1. Η επωνυμία του πολιτικού κόμματος είναι: «ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ».
1.2. Ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος είναι η 21η Μαΐου 2020.
1.3. Η έδρα του κόμματος βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κλεισθένους αρ. 17.
1.4. Η δραστηριότητά του ασκείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε κάθε χώρα του εξωτερικού όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Έλληνες.
1.5. Το έμβλημα του κόμματος περιλαμβάνει: Σχεδιαστική απεικόνιση της κεφαλής και του άνω μέρους του σώματος Αρχαίου Έλληνα οπλιτοδρόμου (αποτυπωμένη με κυανό χρώμα). Κάτω από την απεικόνιση αυτή τίθεται η λέξη «ΕΛΛΗΝΕΣ» (αποτυπωμένη και υπογραμμισμένη με λευκό χρώμα).
Αμφότερες οι ανωτέρω αποτυπώσεις τίθενται μέσα σε κυκλικό δίσκο, το περίγραμμα του οποίου είναι κυανού χρώματος. Το άνω τμήμα του εσωτερικού του κύκλου (στο οποίο βρίσκεται η σχεδιαστική απεικόνιση του οπλιτοδρόμου) έχει χρώμα λευκό, ενώ το κάτω τμήμα αυτού (στο οποίο βρίσκεται η λέξη «ΕΛΛΗΝΕΣ») έχει χρώμα κυανό. Το άνω τμήμα του εσωτερικού του κύκλου τέμνεται διαγώνια (με κατεύθυνση από πάνω προς τα δεξιά) από μία λωρίδα κίτρινου χρώματος.
Κάτω ακριβώς από τον κυκλικό δίσκο, αναγράφονται οι λέξεις «για την Πατρίδα» αποτυπωμένες με κυανό χρώμα.
Ακολουθεί το σχέδιο:

ΑΡΘΡΟ 2ο: Βασικές Αρχές και Πολιτικές Θέσεις
2.1 Βασικές Αρχές: Ο Ελληνισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με μία νέα επικίνδυνη κρίση. Η κρίση αυτή, που πλήττει την Πατρίδα μας, δεν είναι μόνον οικονομική, αλλά πρωτίστως εθνική. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αμφισβητούνται. Ο εθνικός πλούτος της Ελλάδος παραμένει ανεκμετάλλευτος. Το δημογραφικό αποτελεί μείζονα εθνικό κίνδυνο.
Σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής, αναλογιζόμενοι το βάρος της ιστορικής μας ευθύνης, αναλαμβάνουμε μία νέα πολιτική πρωτοβουλία. Δημιουργούμε ένα κίνημα ενεργών Ελλήνων πολιτών με στόχο την εθνική επιβίωση και την αναγέννηση του Ελληνισμού. Ένα κόμμα με ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας - με ένα πληρέστατο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα – και με αντικειμενικό σκοπό να ξαναγίνει η Ελλάς ένα κράτος ισχυρό που θα ακτινοβολεί σε διεθνές επίπεδο.
Το κόμμα μας βασίζεται σε μία αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση, που αποτελεί παράλληλα και την σταθερή ιδεολογική του βάση. Βασική αρχή, επιδίωξη και στόχος μας είναι η προάσπιση των Εθνικών Συμφερόντων, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και Λαϊκής Κυριαρχίας.
Υπέρτατη ιδέα που καθοδηγεί τον πολιτικό μας αγώνα και την εν γένει στάση ζωής μας, είναι το Έθνος των Ελλήνων. Ο Ελληνισμός είναι η υψηλότερη αξία της κοσμοθεωρίας μας, ως εκ τούτου δεν έχουμε καμία σχέση με μη ελληνικά ιδεολογικά ρεύματα.
Με προσήλωση στην πιστή τήρηση των αρχών του Συντάγματος των Ελλήνων, επιδιώκουμε την ελεύθερη διάδοση των ιδεών μας και την εφαρμογή του πολιτικού μας προγράμματος μέσω της εκλογικής διαδικασίας και της απόκτησης ευρείας πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο.

2.2. Πολιτικές Θέσεις: Το πολιτικό μας πρόγραμμα βασίζεται σε δέκα (10) κύρια σημεία αναφοράς:
1. Επίλυση του Δημογραφικού
2. Αυτάρκεια σε όλα τα βασικά είδη διαβίωσης του Λαού μας
3. Επιδότηση της εργασίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
4. Εκμετάλλευση του Εθνικού μας Πλούτου
5. Γεωστρατηγική Αναβάθμιση του Ελληνισμού
6. Αναβάθμιση της Αποτροπής και της Εθνικής Ασφάλειας
7. Πάταξη της παράνομης μετανάστευσης
8. Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα
9. Καταπολέμηση των σκανδάλων-Πολιτική Κάθαρση
10. Υπεράσπιση του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη
3.1 Μέλος του κόμματος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και αποδέχεται την ιδεολογία, τις βασικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και το Καταστατικό του κόμματος.
3.2 Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους είναι η συμμετοχή σε οργανώσεις, φορείς και δραστηριότητες που αντιβαίνουν στην ιδεολογία, τις βασικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και το Καταστατικό του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
4.1 Η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου μέλους υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του κόμματος είτε γραπτώς σε κάποιο από τα γραφεία του κόμματος. Με την αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις Εγκυκλίους και τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του κόμματος και ζητεί την εγγραφή του στο Πανελλήνιο Μητρώο Μελών, παρέχοντας παράλληλα την συγκατάθεσή του στο κόμμα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) με σκοπό την τήρηση του Μητρώου και την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα μαζί του.
4.2 Το Πανελλήνιο Μητρώο Μελών τηρείται από την Επιτροπή Μελών, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου. Τα μέλη της επιλέγονται με απόφαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου και η θητεία τους είναι διετής. Με Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Μελών.
4.3. Μετά την εγγραφή στο Πανελλήνιο Μητρώο Μελών, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται μέλος του κόμματος, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της ιδιότητας αυτής, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
5.1 Τα μέλη του κόμματος δικαιούνται:
- Να εκλέγουν τα κομματικά όργανα, καθώς και να εκλέγονται σε αυτά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών.
- Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του κόμματος.
- Να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να υποβάλλουν εισηγήσεις επί των θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση στα όργανα στα οποία συμμετέχουν.
- Να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των θέσεων και τις πολιτικής γραμμής του κόμματος.
- Να διατυπώνουν θέσεις και προτάσεις που συμβάλλουν στην πολιτική ενδυνάμωση του κόμματος.
- Να συνεισφέρουν την προσωπική τους γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση για την προαγωγή των σκοπών και δραστηριοτήτων του κόμματος.

5.2 Τα μέλη του κόμματος οφείλουν:
α) Να τηρούν το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις Εγκυκλίους και τις Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του κόμματος.
β) Να σέβονται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος.
γ) Να αγωνίζονται για τη διάδοση στην κοινωνία των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος.
δ) Να συμμετέχουν ενεργά στα όργανα του κόμματος, στα οποία έχουν εκλεγεί ή τοποθετηθεί. Αδικαιολόγητη απουσία κάποιου μέλους από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του κομματικού οργάνου στο οποίο μετέχει, συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του κομματικού οργάνου και την αυτοδίκαιη παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 18 του παρόντος, με το ερώτημα της διαγραφής από μέλος του κόμματος.
ε) Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια τόσο στην κομματική όσο και στην εν γένει κοινωνική τους δράση και να αποφεύγουν συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την ιδεολογία, τις πολιτικές θέσεις και αρχές του κόμματος και εκθέτουν το κόμμα.
στ) Να καταβάλλουν την καθορισμένη μηνιαία ή ετήσια συνδρομή προς το κόμμα. Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, στερεί το μέλος από την άσκηση των δικαιωμάτων τoυ εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του κόμματος.
ζ) Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθούν και τα εξής:
Το κόμμα μας έχει ως σκοπό τη δημιουργία μίας Ελλάδας ακμαίας, ισχυρής και ευημερούσας.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο να υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων πολιτών ομοψυχία, ενότητα και αλληλεγγύη.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να εμπεδωθούν πρωτίστως μεταξύ των μελών της πολιτικής μας κινήσεως, ώστε να κατορθώσουμε στη συνέχεια να τα εμπνεύσουμε στο σύνολο του ελληνικού λαού.
Κατά συνέπεια, άπαντα τα μέλη του κόμματος οφείλουν να ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις στη βάση του αλληλοσεβασμού, της αρμονικής και αγαστής συνεργασίας.
Όταν κάποιο μέλος θεωρεί ότι η συμπεριφορά ετέρου μέλους βλάπτει τη συλλογική μας προσπάθεια, έχει το δικαίωμα να θέτει το ζήτημα υπόψιν των αρμοδίων κομματικών οργάνων (σημειώνεται ότι για πειθαρχικά παραπτώματα αρμόδια είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 18 του παρόντος), τα οποία θα αποφαίνονται σχετικώς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δεν είναι όμως επιτρεπτό να εκτρέπεται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και διενέξεις ή να προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την τιμή ή την υπόληψη του ετέρου μέλους, τόσο στα πλαίσια της κομματικής δραστηριότητας όσο και στα πλαίσια του εν γένει δημόσιου βίου.
Κατά τη διάρκεια εκάστης προεκλογικής περιόδου κάθε υποψήφιος οφείλει να συμβάλλει με εποικοδομητικό τρόπο στην προσπάθεια του κόμματος για επίτευξη του καλύτερου δυνατού εκλογικού αποτελέσματος, χωρίς να υπονομεύει τους συνυποψηφίους του ή να θέτει προσκόμματα στη δική τους προσπάθεια. Ενθαρρύνονται οι κοινές προεκλογικές δραστηριότητες (με τη συμμετοχή-ει δυνατόν-του συνόλου των συνυποψηφίων), καθώς επίσης οι δραστηριότητες και συμπεριφορές που εκπέμπουν στους εκλογείς το μήνυμα της ενότητας, της σύμπνοιας και της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ όλων των υποψηφίων.
5.3 Η παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Απώλεια ή αναστολή της ιδιότητας του μέλους
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται:
6.1 Όταν αποχωρεί οικειοθελώς από το κόμμα, ύστερα από σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την Επιτροπή Μελών του Πανελλήνιου Συμβουλίου.
6.2 Όταν τιμωρείται με την ποινή της διαγραφής κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Δεοντολογίας του άρθρου 18 του παρόντος. Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
6.2.α Όταν το μέλος παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των λοιπών Κανονισμών και Εγκυκλίων του κόμματος, ως επίσης τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων.
6.2.β Όταν το μέλος αναπτύσσει συμπεριφορά και δράση που είναι αντίθετες προς τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και αρχές του κόμματος, ως επίσης όταν διαπιστώνεται εγγραφή του σε άλλο πολιτικό κόμμα ή φορέα.
6.2.γ Όταν το μέλος συμπεριφέρεται με μη προσήκοντα και ανάρμοστο τρόπο προς άλλα μέλη του κόμματος, καθώς και όταν αποδεδειγμένα αναπτύσσει κοινωνική συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις εν γένει αρχές του κόμματος και εκθέτει το κόμμα.
6.2.δ Όταν το μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του κομματικού οργάνου στο οποίο μετέχει και δεν παρέχει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με την απουσία του αυτή προς την Επιτροπή Δεοντολογίας.
6.2.ε Όταν το μέλος δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κόμμα, χωρίς να επικαλείται αποδεδειγμένα ιδιαίτερη ένδεια ή άλλη ανυπαίτια πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια ή έκτακτη ανάγκη.
6.2.στ Όταν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα.
6.2.ζ Όταν διαπιστωθεί ότι το μέλος κατά τη διαδικασία της εγγραφής του στο κόμμα, δήλωσε με πρόθεση ψευδή στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος.
6.3 Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του άρθρου 18 του παρόντος, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, μπορεί να αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους ή να επέρχεται η απώλεια αυτής, από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του συγκεκριμένου μέλους για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα.
6.4 Επανεγγραφή στο κόμμα μέλους που διαγράφηκε, οριστικά ή προσωρινά, επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Πανελληνίου Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών αυτού.
6.5 Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια κάθε δικαιώματος και αξιώματος που απορρέει από αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για την αναστολή της ιδιότητας του μέλους, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
6.6 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας περί διαγραφής ή αναστολής της ιδιότητας του μέλους του κόμματος, αποστέλλονται αμελλητί στον υπεύθυνο για την τήρηση του Πανελλήνιου Μητρώου Μελών (ήτοι την Επιτροπή Μελών), ώστε να γίνεται ενημέρωση-εκκαθάριση του μητρώου. Επίσης, ενημερώνεται το γραφείο του κόμματος στο οποίο δραστηριοποιούνταν το (προσωρινά ή οριστικά) διαγραφέν μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο : Οργανωτική διάρθρωση
Η οργάνωση του κόμματος διακρίνεται σε Κεντρική και Πανελλήνια (Περιφερειακή).

ΑΡΘΡΟ 8ο: Όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης
8.1 Τα όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης του κόμματος, είναι τα ακόλουθα:
α) Το Συνέδριο
β) Το Πανελλήνιο Συμβούλιο
γ) Ο Πρόεδρος
δ) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
ε) Η Επιτροπή Δεοντολογίας
στ) Η Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών
ζ) Η Επιτροπή Μελών
8.2 Οι αποφάσεις των οργάνων της Κεντρικής Οργάνωσης, δεσμεύουν και εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τα όργανα της Πανελλήνιας (Περιφερειακής) Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Τακτικό Συνέδριο-Συγκρότηση
9.1 Το Τακτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος και διοργανώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη. Συγκροτείται από συνέδρους, μέλη του Κόμματος, που μετέχουν λόγω της ιδιότητας ή του αξιώματος που κατέχουν (ex officio), καθώς και από τριακόσιους (300) αιρετούς συνέδρους, μέλη του κόμματος, που εκλέγονται σε προσυνεδριακή διαδικασία.
9.2. Ως σύνεδροι ex officio, μετέχουν αυτοδικαίως στο Συνέδριο, οι ακόλουθοι:
α) Ο Πρόεδρος του κόμματος
β) Τα μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου και
γ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
9.3. Οι τριακόσιοι (300) αιρετοί σύνεδροι, εκλέγονται από τις κομματικές oργανώσεις σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών καθεμίας, σε προσυνεδριακή εκλογική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου.
Για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει η κάθε κομματική Οργάνωση, ακολουθείται ο εξής μαθηματικός τύπος: Σύνεδροι κομματικής οργάνωσης=(Μέλη Οργάνωσης/Μέλη Κόμματος)Χ 300.
Η διαδικασία για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει κάθε κομματική οργάνωση, διενεργείται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και ολοκληρώνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Τακτικό Συνέδριο-Αρμοδιότητες και σύγκληση
10.1 Το Τακτικό Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Καθορίζει τις γενικές ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος και χαράσσει τον ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό και τη στρατηγική του κόμματος.
β) Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κόμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.
γ) Εκλέγει τα μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου του Κόμματος.
δ) Αποφασίζει σχετικά με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, μετά από σχετική εισήγηση του Πανελληνίου Συμβουλίου.
ε) Διενεργεί τον απολογισμό της δραστηριότητας του κόμματος την τελευταία τετραετία και εγκρίνει τα πεπραγμένα του απερχόμενου Πανελληνίου Συμβουλίου.
στ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, καθώς και για κάθε θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος του Κόμματος.
10.1 Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος συγκαλείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, με απόφαση του Προέδρου, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου. Με την απόφαση περί σύγκλησης του Συνεδρίου καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής αυτού, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από εισήγηση του Πανελλήνιου Συμβουλίου.
10.2 Η σύγκληση του Συνεδρίου δύναται να αναβληθεί όταν η ημερομηνία διεξαγωγής του συμπίπτει με προεκλογική περίοδο Εθνικών, Αυτοδιοικητικών ή Ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και σε περιπτώσεις που συντρέχει εξαιρετικός λόγος ή ανωτέρα βία.
10.3 Οι περιγραφόμενες στο άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού προσυνεδριακές διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου.


ΑΡΘΡΟ 11ο: Έκτακτο Συνέδριο

11.1 Η σύγκληση Εκτάκτου Συνεδρίου του κόμματος αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, επιτρεπόμενη αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι, περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης από τον Πρόεδρο του Κόμματος, εφόσον συντρέχει σημαντικός λόγος.
β) Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης από το Πανελλήνιο Συμβούλιο του Κόμματος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου και σε αυτήν πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι σύγκλησης του Εκτάκτου Συνεδρίου.
11.2 Το Έκτακτο Συνέδριο έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τακτικό Συνέδριο (βλ. άρθρο 10 του παρόντος), πλην της εκλογής Προέδρου. Διαδικασία για εκλογή Προέδρου σε Έκτακτο Συνέδριο, γίνεται μόνο εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των συνέδρων. Το αίτημα κατατίθεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η διαδικασία εκλογής Προέδρου προχωρά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.
11.3 Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης Εκτάκτου Συνεδρίου, οι προθεσμίες των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού συντέμνονται στο ήμισυ.
ΑΡΘΡΟ 12o: Ο Πρόεδρος του κόμματος
12.1 Η θητεία του Προέδρου είναι τετραετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του. Όταν η λήξη της συμπίπτει με προεκλογική περίοδο, η θητεία παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.
12.2 Ο Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το Συνέδριο. Στην ψηφοφορία όμως αυτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι σύνεδροι, αλλά όλα τα μέλη του κόμματος, καθώς η εκλογή του Προέδρου γίνεται από τη βάση. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο υποψηφίων που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος του κόμματος ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
12.3 Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος, με την προϋπόθεση ότι η δήλωση της υποψηφιότητάς του συνοδεύεται από τουλάχιστον δέκα (10) υπογραφές μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Πανελληνίου Συμβουλίου μπορεί να προσυπογράψει μία μόνο δήλωση υποψηφιότητας.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Αρμοδιότητες του Προέδρου του Κόμματος

13.1 Οι αποφάσεις του Προέδρου επί θεμάτων αρμοδιότητός του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα.
13.2 Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του κόμματος και υλοποιεί την πολιτική του κόμματος.
β) Εκφράζει την επίσημη κομματική θέση και εκπροσωπεί το Κόμμα σε κάθε επίσημη εκδήλωση, καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής.
γ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Πανελληνίου Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
δ) Επιλέγει μεταξύ των μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
ε) Συγκαλεί με απόφασή του το Τακτικό και Έκτακτο Συνέδριο του Κόμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως 11 του παρόντος.
στ) Ορίζει τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος και τον τυχόν αναπληρωτή του.
ζ) Προεδρεύει, όταν παρίσταται, στις συνεδριάσεις όλων των Οργάνων του κόμματος, πλην της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών.
ι) Καταρτίζει τους συνδυασμούς με τους υποψήφιους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνει σχετικά το Πανελλήνιο Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος.
ια) Εκπροσωπεί το Κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι κάθε Αρχής και οιουδήποτε τρίτου.
ιβ) Μπορεί να αναθέτει την άσκηση ορισμένων από τα καθήκοντά του σε άλλα όργανα του Κόμματος, καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Πανελλήνιο Συμβούλιο-Συγκρότηση και Σύγκληση

14.1 Το Πανελλήνιο Συμβούλιο συγκροτείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Κόμματος
β) Εβδομήντα (70) μέλη του κόμματος, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη (συνέδρους) του Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό Κανονισμό.
14.2 Υποψηφιότητα για το Πανελλήνιο Συμβούλιο δικαιούνται να θέσουν μόνο τα μέλη του Κόμματος τα οποία έχουν την ιδιότητα του Συνέδρου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
14.3 Η θητεία των μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου διαρκεί μέχρι το επόμενο Συνέδριο του Κόμματος.
14.4 Το Πανελλήνιο Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτού. Αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, συγκαλείται το συντομότερο δυνατόν επαναληπτική συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά δύο (2) ημέρες η προθεσμία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Στην επαναληπτική συνεδρίαση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
14.5 Το Πανελλήνιο Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος του Κόμματος.
14.6 Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Τα μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου ειδοποιούνται για τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της προσεχούς συνεδρίασης, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης.
14.7 Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Πανελληνίου Συμβουλίου ρυθμίζονται με σχετικό Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πανελλήνιο Συμβούλιο-Αρμοδιότητες

15.1 Το Πανελλήνιο Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο κομματικό όργανο κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο Συνεδρίων.
15.2 Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διαμορφώνει την γενική πολιτική του κόμματος, ως επίσης τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις αυτού, σε αρμονία προς τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
β) Εισηγείται προς το Συνέδριο σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
δ) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος.
ε) Επεξεργάζεται τις δηλώσεις βούλησης όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του κόμματος και αποφασίζει σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος.
στ) Υποβάλλει στο Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του κόμματος κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο.
ζ) Καταρτίζει και τροποποιεί όλους τους ειδικότερους Κανονισμούς για τη λειτουργία των κομματικών Οργάνων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.
η) Μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του ομάδες εργασίας και υποεπιτροπές που θα επεξεργάζονται θέματα με ειδικότερο τοπικό ή θεματικό ενδιαφέρον και θα εισηγούνται σχετικά στην Ολομέλεια του Πανελλήνιου Συμβουλίου.
θ) Καθορίζει την εκάστοτε διάρθρωση της Πανελλήνιας Οργάνωσης του κόμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.
ι) Εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα.
ια) Μπορεί να παρατείνει, με απόφασή του, τη θητεία του Προέδρου του κόμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων ή άλλου εξαιρετικού και απρόβλεπτου γεγονότος. Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
ιβ) Δύναται να αναβάλλει τη διεξαγωγή του Συνεδρίου λόγω εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων ή εξαιτίας άλλου εξαιρετικού και απρόβλεπτου γεγονότος. Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
ιγ) Ενημερώνεται από τον Πρόεδρο, υποστηρίζει την πολιτική δραστηριότητα του κόμματος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων των κομματικών οργάνων.
ιδ) Είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου κομματικού οργάνου.
ιε) Αποφασίζει σχετικά με το ύψος της καταβαλλόμενης συνδρομής των μελών του Κόμματος και των εκλεγμένων εκπροσώπων αυτού (Βουλευτών, και Ευρωβουλευτών), καθώς και σχετικά με τον χρόνο και τρόπο καταβολής αυτής.
15.3 Όλες οι αποφάσεις του Πανελληνίου Συμβουλίου (όπως άλλωστε και των υπολοίπων κομματικών οργάνων) λαμβάνονται κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί των υποβαλλομένων προτάσεων και επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος εισηγείται και το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση κατόπιν ψηφοφορίας. Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα και μάλιστα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και να εκφράζουν την άποψή τους επ’ αυτών, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των λαμβανομένων αποφάσεων. Οι αποφάσεις του Πανελληνίου Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Εκτελεστικό Συμβούλιο-Συγκρότηση και Σύγκληση

16.1 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη, ήτοι από τον Πρόεδρο του κόμματος και από έξι (6) μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου, τα οποία επιλέγονται με απόλυτη διακριτική ευχέρεια από τον Πρόεδρο του κόμματος.
16.2 Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος του κόμματος μπορεί με απόφασή του να προβεί στην αντικατάσταση μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο.
16.3 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού. Ο Πρόεδρος του κόμματος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου όποτε κρίνει ότι συντρέχει σπουδαίος προς τούτο λόγος.
16.4 Η θητεία των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου ταυτίζεται με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Εκτελεστικό Συμβούλιο-Αρμοδιότητες

17.1 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτερο-μετά τον Πρόεδρο-κομματικό όργανο κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Πανελληνίου Συμβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Κατά το διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του Πανελληνίου Συμβουλίου είναι αρμόδιο για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του Προέδρου και του Πανελληνίου Συμβουλίου.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει σε καθημερινή βάση τη δραστηριότητα όλων των υποκείμενων κομματικών οργάνων.
γ) Αποφασίζει για κάθε τρέχον ζήτημα που ανακύπτει κατά τη λειτουργία του κόμματος, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον Πρόεδρο του κόμματος.
δ) Πραγματοποιεί τη διαδικασία για τον υπολογισμό του αριθμού των Συνέδρων που εκλέγει η κάθε κομματική οργάνωση (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας) στο Συνέδριο του Κόμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.
ε) Εισηγείται στο Πανελλήνιο Συμβούλιο σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα της αρμοδιότητάς του.
στ) Εισηγείται στο Πανελλήνιο Συμβούλιο για την κατάρτιση των Κανονισμών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.
17.2 Για την υποβοήθηση του έργου του, το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες και ρόλους σε μέλη του κόμματος που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Επιτροπή Δεοντολογίας-Συγκρότηση και αρμοδιότητες

18.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελεί το κομματικό όργανο που είναι αρμόδιο, αφενός μεν για τον καθορισμό των κανόνων δεοντολογίας που οφείλουν να τηρούν τα μέλη του Κόμματος, αφετέρου δε για την πειθαρχική δίωξη των παραπτωμάτων των μελών του Κόμματος.
18.2 Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος είναι τριμελής και έχει διετή θητεία. Τα μέλη αυτής επιλέγονται με απόφαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
18.3 Εφόσον εξετάζεται καταγγελία για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας, αυτό εξαιρείται αυτοδικαίως και δεν μετέχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής.
18.4 Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε συμπεριφορά (ενέργεια ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τις διατάξεις των Κανονισμών ή Εγκυκλίων που διέπουν τη λειτουργία των κομματικών οργάνων. Επίσης, πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε συμπεριφορά που ενέχει έντονη κοινωνική απαξία και εκθέτει το κόμμα.
18.5 Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται των πειθαρχικών παραπτωμάτων είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από υποβολή σχετικής έγγραφης καταγγελίας.
18.6 Η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν αποφασίζει προτού λάβει τις έγγραφες εξηγήσεις ή ακούσει την ενώπιον της απολογία του πειθαρχικώς διωκομένου. Η πρόοδος της πειθαρχικής διαδικασίας και η έκδοση της αποφάσεως δεν κωλύονται σε περίπτωση που ο πειθαρχικώς διωκόμενος κληθεί, αλλά δεν εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής εντός της ταχθείσης σε αυτόν ευλόγου προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 19o : Επιτροπή Δεοντολογίας-Πειθαρχικές ποινές

19.1 Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή Δεοντολογίας στα μέλη του κόμματος είναι οι ακόλουθες:
α) Η έγγραφη επίπληξη-σύσταση
β) Η προειδοποίηση καθαίρεσης από κομματικό αξίωμα
γ) Η καθαίρεση από κομματικό αξίωμα
δ) Η προειδοποίηση διαγραφής από μέλος του Κόμματος
ε) Η αναστολή της ιδιότητας του μέλους
στ) Η διαγραφή από μέλος του Κόμματος
19.2 Η επιβαλλόμενη ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος του πειθαρχικώς διωκόμενου.
ΑΡΘΡΟ 20Ο: Διεύθυνση Γενικής Διαχείρισης
20.1 Η Διεύθυνση Γενικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του κόμματος και έχει την ευθύνη για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου ή εντολής.
20.2 Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Γενικής Διαχείρισης υπάγεται και η οικονομική διαχείριση του κόμματος.
20.3 Της Διεύθυνσης Γενικής Διαχείρισης προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του κόμματος.
20.4 Ο Γενικός Διευθυντής:
α) Διαχειρίζεται τα έσοδα του κόμματος από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, τις συνδρομές των μελών του κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος με κουπόνια και αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις δωρεές, τις χορηγίες που δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Είναι αρμόδιος για όλες τις ενέργειες που αφορούν, ενδεικτικά, την αγορά, την πώληση, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαχειριστική πράξη που σχετίζεται με την πάσης φύσεως κινητή και ακίνητη περιουσία του κόμματος.
γ) Είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Η Πανελλήνια Οργάνωση του κόμματος

Η Πανελλήνια (Περιφερειακή) Οργάνωση του κόμματος αποτελείται από κομματικές οργανώσεις που συστήνονται και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο (Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας ή/και Περιφέρειας) με σκοπό την προώθηση των πολιτικών θέσεων του κόμματος. Συγκροτούνται από μέλη του κόμματος που κατοικούν ή ασκούν εκλογικό δικαίωμα σε συγκεκριμένο τόπο. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούν επίσης να συγκροτούνται και Οργανώσεις Ελλήνων Ομογενών στο εξωτερικό. Είναι επίσης δυνατό να ιδρύονται κομματικές οργανώσεις ανά τομέα κοινωνικής, επαγγελματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, ως επίσης και οργανώσεις νεολαίας. Η Πανελλήνια Οργάνωση λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος καταρτίζεται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο: Έσοδα

22.1 Τα έσοδα του κόμματος προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του κόμματος, τις μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές των μελών του κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος με κουπόνια και αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις δωρεές, χορηγίες που δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
22.2 Όλοι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κόμματος (Βουλευτές και Ευρωβουλευτές) καταβάλουν-πάντα μέσα στα πλαίσια που αυτό είναι επιτρεπτό από την κείμενη νομοθεσία-συνδρομή στο κόμμα για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου και της εν γένει πολιτικής δραστηριότητας αυτού. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψιν του το ύψος των αποδοχών των ως άνω αιρετών εκπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών

23.1 Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών μπορεί να καλείται ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ο οποίος μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.
23.2 Έργο της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος. Για την πραγματοποίηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών δικαιούται να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, παραστατικά και τραπεζικούς λογαριασμούς του Κόμματος. Αντικειμενικός της σκοπός είναι η απόλυτη διαφάνεια και ο έλεγχος όλων των χρηματικών ροών προς ή από το ταμείο του Κόμματος. Συντάσσει αναφορά για την οικονομική χρήση του προηγούμενου έτους και την υποβάλλει στο Πανελλήνιο Συμβούλιο. Τα στοιχεία σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και την εν γένει οικονομική διαχείριση του κόμματος, είναι στη διάθεση όλων των μελών του κόμματος με σκοπό την ύπαρξη απόλυτης διαφάνειας.
23.3 Το Κόμμα είναι υποχρεωμένο να τηρεί ετήσιο ισολογισμό, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του Κόμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24ο: Ίδρυση νομικού προσώπου
Το κόμμα μπορεί να συστήσει ένα ή περισσότερα κέντρα ερευνών και μελετών (με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας) για την υλοποίηση επιστημονικού έργου (με διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και αναλύσεων σχετικά με θέματα που άπτονται των ιδεολογικών και πολιτικών αρχών του κόμματος) και κοινωνικού-φιλανθρωπικού έργου [δωρεάν παροχή αγαθών (όπως τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμός και άλλα είδη πρώτης ανάγκης) και υπηρεσιών (ιατρική φροντίδα, μέριμνα για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, παιδιά κλπ.)] προς Έλληνες πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Το κόμμα μπορεί να επιχορηγεί τα ως άνω νομικά πρόσωπα με χρηματικά ποσά, καθώς και να διαθέτει πόρους για την επιμόρφωση των στελεχών του, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο: Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών
25.1 Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος και πληρούν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, υποβάλλουν εγγράφως αίτηση, ζητώντας να επιλεγούν ως υποψήφιοι Βουλευτές. Στην αίτηση προσδιορίζεται η εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα.
25.2 Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε γραφείο του Κόμματος και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τουλάχιστον πέντε (5) υπογραφές μελών του κόμματος της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.
25.3 Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στο Πανελλήνιο Συμβούλιο, το οποίο τις επεξεργάζεται και μπορεί να καλεί τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να διαμορφώσει άμεση άποψη. Εν συνεχεία, τα μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου αποφασίζουν για την αποδοχή ή μη της κάθε υποψηφιότητας, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του κόμματος. Το Πανελλήνιο Συμβούλιο δεν δεσμεύεται από τις υποβληθείσες αιτήσεις και μπορεί να επιλέξει και άλλες υποψηφιότητες πολιτών που κρίνει ότι μπορούν να προσφέρουν στο κόμμα. Το ίδιο ισχύει και για την εισήγηση του Προέδρου.
25.4 Ο Πρόεδρος του κόμματος καταρτίζει τους εκλογικούς συνδυασμούς των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών τόσο στην Επικράτεια όσο και στις κατ’ ιδίαν εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση που λαμβάνει επί του θέματος το Πανελλήνιο Συμβούλιο.
25.5 Το κόμμα στηρίζει και συνεργάζεται με αυτοδιοικητικές παρατάξεις που εκφράζουν με γνήσιο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών μιας περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις του. Η γενική εκλογική τακτική του κόμματος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αποφασίζεται κάθε φορά από το Πανελλήνιο Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 26ο : Ζητήματα λειτουργίας
26.1 Η λειτουργία του κόμματος κινείται εντός των πλαισίων που θέτει το Σύνταγμα της Ελλάδος και η κείμενη νομοθεσία.
Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας και οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις των υπερκείμενων Οργάνων υπερισχύουν των αποφάσεων των υποκείμενων. Όλα τα όργανα λογοδοτούν στο σώμα από το οποίο προέκυψαν.
Στις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, με την επιφύλαξη της ύπαρξης ειδικότερων ρυθμίσεων σε άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού:
α) Υπάρχει απαρτία όταν κατά την έναρξη αυτών παρίσταται τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο Προεδρεύων ορίζει επαναληπτική συνεδρίαση κατά την οποία υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η επιλογή του εκάστοτε Προεδρεύοντος.
26.2 Τα υπερκείμενα Όργανα μπορούν να αναθέτουν, κατ’ εξουσιοδότηση, την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υποκείμενα Όργανα.
26.3 Με αποφάσεις του Πανελλήνιου Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται Κανονισμοί για οποιαδήποτε ειδικότερο θέμα χρήζει περαιτέρω ρύθμισης, όπως ενδεικτικά, η οργάνωση της διαδικασίας της συζήτησης στο Συνέδριο, η οργάνωση της διαδικασίας εκλογής Προέδρου από το Συνέδριο, η οργάνωση της διαδικασίας εκλογής των μελών του Πανελλήνιου Συμβουλίου από το Συνέδριο, η λειτουργία του Πανελλήνιου Συμβουλίου, η συγκρότηση και λειτουργία των δομών της Πανελλήνιας Οργάνωσης.
26.4 Τρέχοντα ζητήματα μπορούν να ρυθμίζονται μέσω Εγκυκλίων.

ΑΡΘΡΟ 27ο: Μεταβατική Διάταξη
Κατά την ίδρυση του κόμματος, τα ιδρυτικά μέλη, δηλαδή οι συνυπογράφοντες το παρόν Καταστατικό, εκλέγουν τον Πρόεδρο του κόμματος. Η θητεία του θα διαρκέσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου Τακτικού Συνεδρίου. Επίσης, τα ιδρυτικά μέλη θα εκλέξουν το Πανελλήνιο Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου Τακτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο: Έγκριση του Καταστατικού
28.1 Τα ιδρυτικά μέλη ενέκριναν ομόφωνα το παρόν Καταστατικό και εξέλεξαν τον Ηλία Κασιδιάρη του Παναγιώτη, Πρόεδρο του κόμματος. Το Καταστατικό ισχύει ως έχει μέχρι την επικύρωσή του από το πρώτο Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος.
28.2 Οι διατάξεις του Καταστατικού μπορούν να τροποποιηθούν μόνον από το Συνέδριο του Κόμματος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως 11 του παρόντος.
28.3 Η τήρηση του Καταστατικού επαφίεται στην κομματική συνείδηση των μελών του κόμματος.

Ο Πρόεδρος

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ