Oι Συνωμόται - του Μιχάλη Αρβανίτη

Έλληνες  13/07/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο περιβόητος Ισίδωρος Ντογιάκος ανήλθεν επί της ανωτάτης βαθμίδος της κλίμακος του Εισαγγελικού κλάδου. Είναι ήδη προϊστάμενος της Εισαγγελίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Α.Π.). Επελέγη δια την κρίσιμον ταύτην θέσιν, κυβερνώσης, κατά… σύμπτωσιν, της Ν.Δ.

 Προ εννέα (9) ετών (2013) – και τότε επί Ν.Δ. – απεδείχθη ο πλέον κατάλληλος δια την θέσιν του δημίου των Ελλήνων εθνικιστών, αφού προηγουμένως, ο φίλος του Σαμαράς προητοίμαζεν, επί εν έτος το έδαφος,  μετά της συνωμοτικής του ομάδος και μετά τινων πρακτόρων αλλοεθνούς Υπηρεσίας, οίτινες εφρόντισαν δια την αφορμήν.

Δοθείσης (σ.σ. προσφερθείσης το ορθότερον) της αφορμής, δύο (2) υπουργοί της κυβερνήσεως Σαμαρά (Δένδιας και Αθανασίου) Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης αντιστοίχως και μέλη της συνωμοτικής ομάδος έσπευσαν και έπεισαν με ψεύδη και άνευ στοιχείων την Εισαγγελέα του Α.Π. αφελεστάτην και ευκολόπιστον καν Γκουτζαμάνην, να διατάξη την διεξαγωγήν κατεπειγούσης προκαταρκτικής  εξετάσεως, χωρίς να συντρέχη εν προκειμένω ο λόγος του «κατεπείγοντος», ει μη μόνον δια τον Σαμαράν.

Ο προς ον ανετέθη η διεξαγωγή κατεπειγούσης προκαταρκτικής εξετάσεως αντεισαγγελεύς του Α.Π. Βουρλιώτης έσπευσεν αμέσως, με πρωτοφανή ταχύτηταν, συνέταξεν πόρισμα, με τα ληφθέντα εκ του αρχείου του πεζοδρομιακού οχλοδικείου «στοιχεία» και ήσκησεν αστραπιαίως ποινικήν δίωξιν δια παράβασιν του άρθρου 187 Π.Κ., κατ’ εντολήν των συνωμοτών του Σαμαρά.

Ακολούθως ήρχισαν συλλήψεις και εξονυχιστικαί έρευναι εις τας οικίας γραφεία και καταστήματα των εθνικιστών, με αποτέλεσμα να ευρεθούν… άνθρακες αντί «θησαυρού».  Ως κοινοί τρομοκράται την 1-11- 2013 εξετέλεσαν ανενόχλητοι δυο νέους Έλληνας εθνικιστάς και ετραυμάτισαν βαρύτατα έναν τρίτον εις το Ν. Ηράκλειον Αττικής.

Τον έλεγχον και την ενορχήστρωσιν των λοιπών χειρισμών της προδικασίας ανέλαβεν ο…αμερόληπτος Ντογιάκος.

Εις την πρότασιν την οποίαν συνέταξεν ο εν λόγω εισαγγελεύς επιχείρησεν προκρούστειον ερμηνείαν του άρθρου 187 Π.Κ. ταυτίσας εμμέσως πλην σαφώς την υποκειμενικήν του υπόστασιν με την υποκειμενική υπόστασιν του άρθρου 187 Α (περί τρομοκρατίας). Στηριχθείς δε και επί της αστόχου εμβαλωματικής διατάξεως της παρ. 6 του άρθρου 187 Π.Κ. δι’ ης καθιερώθη υπούλως ως «επιβαρυντική περίπτωση» η υποκειμενική υπόστασις του ν. 3875/2010 (περί εγκληματικής οργανώσεως) έκρινεν αυθαιρέτως ως μη εφαρμόσιμον  - in concreto – τον συγκεκριμένον νόμον, τυχόν εφαρμογή του οποίου, θα απέκλειεν την άσκησιν ποινικής διώξεως κατά των Ελλήνων Εθνικιστών με την κατηγορίαν εγκληματικής οργανώσεως. Την πρότασιν Ντογιάκου αντέγραψεν (ανεφέρθη εξ’ ολοκλήρου) το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών και παρέπεμψεν εις το Δικαστήριον τους Έλληνας εθνικιστάς, με το υπ. αριθμ. 215/2015 Βούλευμα, κατά πλειονοψηφίαν, παρά την αντίθετον, νόμιμον και απολύτως εμπεριστατωμένην εισήγησιν του καταξιωμένου εφέτου – εισηγητού.

Επί της προτάσεως Ντογιάκου εβασίσθη και η πρωτόδικος απόφασις. (σ.σ. η απολύτως θεμελιωμένη, νομικώς τε και πραγματικώς απαλλακτική πρότασις της κας Εισαγγελέως της έδρας ηγνοήθη, ως ανεμένετο). Η εν λόγω υπ. αριθμ. 2425/2020 πρωτόδικος απόφασις ελήφθη προ της ενάρξεως της δίκης, κατ’ εντολήν Σαμαρά, κυρίως δια την ικανοποίησιν απαιτήσεως των εντολέων του, οίτινες εσχάτως τον εβράβευσαν με ειδικόν παράσημον δια την προδοσίαν του.

Ο Ισίδωρος Ντογιάκος εκατηγορήθη, δια τους χειρισμούς του εις άλλην υπόθεσιν, δια μεροληψίαν και του επεβλήθη πειθαρχική ποινή. Τον Οκτώβριον του 2016 υπεχρεώθη να αποχωρήση από την θέσιν του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, με απόφασιν Πειθαρχικού Συμβουλίου του Α.Π. δι’ ης του επεβλήθη στέρησις αποδοχών τεσσαράκοντα (40) ημερών. Συμφώνως προς την εν λόγω απόφασιν, η συμπεριφορά του Ντογιάκου εχαρακτηρίσθηως «συμπεριφορά μη συνάδουσα με την ιδιότητά του ως Εισαγγελικού λειτουργού και κατάχρησιν εξουσίας ως διευθύνων την Εισαγγελίαν Εφετών Αθηνών».

Sic rebus stantibus, ευλόγως και βασίμως πιθανολογώ, ότι ο εν λόγω εισαγγελεύς θα επιχειρήση να επηρεάση εκ πλαγίου το δευτεροβάθμιον Δικαστήριον (Α΄5μελές Εφετείον κακ/των Αθηνών) ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η έφεσις των καταδικασθέντων Ελλήνων εθνικιστών, επί τω τέλει διατηρήσεως της de facto ante καταστάσεως (εις ην περιήγαγον τούτους οι άθλιοι συνωμόται και προκατειλημμένοι δικασταί) και αναγνωρίσεως ταύτης «de ure», δια τελεσιδίκου αποφάσεως.

Συνελόντι ειπείν, ο κύριος αντικειμενικός σκοπός των εντολέων και εντολοδόχων Εθνοκτόνων ήτο και παραμένει η κήρυξις εκτός νόμου του Ελληνικού εθνικισμού.

Δεν υποτασσόμεθα, δεν συμβιβαζόμεθα!

Τήδε ιστάμεθα τοις των Πατέρων ημών ρήμασι πειθόμενοι!  

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

τ. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης