Παρέμβαση Μιχάλη Αρβανίτη: Aναγκαίοι Συλλογισμοί

Έλληνες  03/01/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εν όψει των αναμενομένων εθνικών εκλογών, η ημερομηνία και η δυνατότης διεξαγωγής των οποίων εξαρτάται όχι μόνον από την βούλησιν του νεοαταξίτου μητσοτάκι και το κομματικόν εν ταυτώ συμφέρον της Ν.Δ. (φαυλοκρατίας), αλλ΄ εξαρτάται κυρίως από τα επόμενα πιθανά έμπρακτα βήματα, εκτός διπλωματικού πεδίου, των τουρκοχοίρων προς Δυσμάς και προς Νότον, εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος νέου έτους 2023, εκθέτω ωρισμένας σκέψεις μου.

Ο μεγαλομανής νεοσουλτάνος, ως προκύπτει εκ των μέχρι τούδε ενεργειών του, επιδιώκει την ισόβιον παραμονήν του εις την εξουσίαν, ως απόλυτος μονάρχης, με την ανοχήν των Αμερικανών λόγω… Ν.Α.Τ.Ο.

Απειλεί καθημερινώς την Ελλάδα με … νυκτερινήν εισβολήν.

Γνωρίζει βεβαίως, ότι αι συνεχείς απειλαί, διαιωνιζόμεναι φθίνουν και αν δεν πραγματωθούν εντός ευλόγου χρόνου, κινδυνεύει να γελοιοποιηθή. Ως εκ τούτου θεωρώ, ότι δεν θα διακινδυνεύση την απώλειαν του θρόνου του, προκηρύσσων εκλογάς αμφιβόλου αποτελέσματος. Αι πιθανότητες επανεκλογής του δεν βασίζονται μόνον εις την πολιτικήν, ίσως και φυσικήν εξόντωσιν των αντιπάλων του. Απαιτείται έστω μερική υλοποίησις των απειλών του, δια να … δοξασθή!

Η άπνους και ενδοτική λόγω δειλίας πολιτική ηγεσία της Ελλάδος αποτελεί ενισχυτικόν παράγοντα, δια την λήψιν μιας τοιαύτης αποφάσεως υπό του νεοσουλτάνου, όστις, παρεκτός των άλλων βασίζεται και εις την αριθμητικήν υπεροχήν της τουρκιάς, καθότι, ως αμόρφωτος αλαζών, αγνοεί ότι «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ».

Εάν αι συνοπτικώς προεκτεθείσαι σκέψεις μου αποδειχθούν βάσιμοι, θέλω να πιστεύω, ότι ο Στρατός μας, χωρίς να αναμένη… από οιονδήποτε νέον «Σίσκο» έγκρισιν, θα αμυνθή με κεραυνοβόλον αντεπίθεσιν και όχι με παθητική άμυναν. Η Ελληνική Αστυνομία δε, πρέπει να έχει ήδη έτοιμον σχέδιον καθηλώσεως των μουσουλμάνων πεμπτοφαλαγγιτών και των αναρχοκομμουνιστών φίλων τους.

Έστωσαν διδάγματα η εθνική ταπείνωσις και η προδοσία του 1974…

Καλός χρόνος με την Ελλάδας μας ελευθέραν!

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης