Πολιτικοδικαστικοί κακοποιοί

Έλληνες  16/05/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Φημί γάρ, ώ άνδρες, οι εμέ απεκτόνατε, τιμωρίαν υμίν ήξειν ευθύς μετά τον εμόν θάνατον πολύ χαλεπωτέραν νη Δί, η οίαν εμέ απεκτόνατε.»

Πλάτων «Απολογία Σωκράτους»

Δυνάμει της υπ. αριθ. 8/2023 αποφάσεως του Α1 Τμήματος, κατ’ εντολήν της Ν.Δ., ο Α.Π. υπενόμευσεν την αξιοπιστίαν του, το κύρος του και αυτήν ταύτην την νομιμότητα, ήστινος αποτελεί τον θεματοφύλακαν. Όχι μόνον προσυπέγραψεν την παραβίασιν του Συντάγματος και των οικείων περί αρμοδιότητος των Δικαστηρίων διατάξεων του Κ.Π.Δ. (σ.σ. Ηνέχθη την εκχώρησιν της αποκλειστικής αρμοδιότητός του – το αμετάκλητον – εις το Πρωτόδικον Δικαστήριον) δια των επαισχύντων διαδοχικών τροπολογιών του Βορίδη – κορυφαίου νομοκακοποιού – αλλ’ επιπλέον α) Υπέκυψεν εις την απαίτησιν της Ν.Δ. δια την αλλαγήν (ποσοτικώς) της συνθέσεως του Α1 Τμήματος. β) Ως εκ τούτου, υπέβαλεν την παραίτησίν του ο έντιμος αρεοπαγίτης Τζανερίκος. γ) Κατέστησεν αυθαιρέτως ανίσχυρον το τεκμήριον της αθωότητος, παρά το γεγονός, ότι εκκρεμεί η εκδίκασις της εφέσεως των Ελλήνων εθνικιστών, κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως ενώπιον του 5μελούς Εφετείου Αθηνών, δι’ όπερ δημιουργείται ούτω οιονεί δεδικασμένον εις βάρος των εκκαλούντων. δ)Αντιθέτως ηγνόησεν την ύπαρξιν δεδικασμένου του Α1 Τμήματος, σχετικώς με το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτικών κομμάτων εις τας εκλογάς, ερχόμενος ούτω ( ο Α.Π.) εις αντίθεσιν με τας ιδίας  αυτού πράξεις (Venire contra factum proprium).

Η πρόεδρος του Α.Π. εδέχθη την πρόστυχον και παράνομον επέμβασιν της Ν.Δ. εις τα του «οίκου» της, άνευ της παραμικράς διαμαρτυρίας.

Η Ένωσις Δικαστών και Εισαγγελέων ποιεί την νύσσαν.

Ο Ντογιάκος  ενήργει ανέκαθεν ως επαγγελματίας νομοκακοποιός, χάριν της Ν.Δ.

Άπαντες και άπασσαι, - πλήν ελαχίστων εναρέτων Δικαστών – είναι νεοταξικά γεννήματα, υπηρετούντα το Άδικον και το χρήμα.

Δράττομαι της ευκαιρίας, δια να υπενθυμίσω, ότι η πολιτικοδικαστική συμμορία του φιλοκομμουνιστή νεοταξίτη Μητσοτάκη, τον Ιούλιον έτους 2021 εμεθόδευσεν την παράνομον φυλάκισίν μου εις τας φυλακάς υψίστης ασφαλείας του Δομοκού.

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης