Λίγα λόγια για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους

Έλληνες  29/10/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ἡ πανηγυρική εἴσοδος τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Α΄ καί τοῦ ἀρχιστρατήγου Κωνσταντίνου εἰς τήν ἀπελευθερωμένην Θεσσαλονίκην.

Ἡ Ἀπελευθέρωσις τῆς συμβασιλευούσης, τῆς συμπρωτευούσης Θεσσαλονίκης μας, ἀπό τά Ἑλληνικά στρατεύματα, ἐπραγματοποίθη τήν 26ην  καί 27ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1912, ἀπό τόν τότε ἀρχιστράτηγον ἀλλά καί διάδοχον τοῦ Θρόνου Κωνσταντῖνον. Εἶχον προηγηθῆ αἱ νικηφόραι μάχαι τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ εἰς Γιαννιτσά καί Σαραντάπορον. Τήν πόλιν κατεῖχον οἱ Ὀθωμανοί Τούρκοι ὑπό τόν Χασάν Ταχσίν Πασά. Ὁ ἀρχιστράτηγος ἐσκέπτετο νά κατευθυνθῆ διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Μοναστηρίου, πλήν ὅμως ἐπειδή οἱ Βούλγαροι ἐποφθαλμιούσαν τήν Θεσσαλονίκην,  ὁ ἀρχιστράτηγος Κωνσταντῖνος μετά ἀπό ἐντολήν τοῦ Πατρός του Βασιλέως Γεωργίου Β! καί τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἀλλάζει πορείαν καί κατευθύνεται εἰς Θεσσαλονίκην, τήν 25ην Ὀκτωβρίου στρατοπεδεύει πρό τῶν Πυλῶν τῆς Θεσσαλονίκης. Εἰς τήν Πόλιν κατέφθασον μετά ἀπό ὀλίγας ἡμέρας τά Βουλγαρικά στρατεύματα. Ὅταν εἰσέρχεται εἰς τήν Θεσσαλονίκην γράφει ἐπιστολήν πρός τόν Στρατηγόν τοῦ Βουλγαρικοῦ στρατοῦ:

Πρός Διοικητήν Βουλγαρικοῦ. Στρατηγέ μου. Συμπληρῶν τήν ἐπιστολήν μου, τήν ὁποίαν σᾶς ἀπηύθυνα τό ἀπόγευμα, ἔχω τήν τιμήν νά σᾶς πληροροφορήσω, ὅτι ὁ Διοικητής τῶν ἀντιταχθεισῶν μοι Τουρκικῶν Δυνάμεων Χασάν Ταξίν Πασᾶς παρεδόθει εἰς ἐμέ μετά τῶν στρατευμάτων του, καθώς καί ἡ φρουρά τῆς πόλεως. Κατέχω τήν Θεσσαλονίκην ἀπό τῆς ἑσπέρας ταύτης διά τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς μου καί προτίθεμαι αὔριον τήν πρωΐαν νά εἰσέλθω εἰς αὐτήν ἐπί κεφαλῆς του Στρατοῦ μου.    

Τεκελῆ(Σίνδος) 26.10. 1912 ὥρα 7η  μ. μεσημβρίαν.

Ὁ Γενικός Ἀρχηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ

Κωνσταντῖνος Διάδοχος Δούξ τῆς Σπάρτης.

 Τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς 25ης Ὀκτωβρίου, ὁ Χασάν Ταχσίν Πασσᾶς, διαπιστώνοντας ὅτι δέν δύναται νά ἀντισταθῆ, στέλλει ἀντιπροσώπους του, καί αἰτεῖται ἀπό τόν Κωνσταντῖνον, νά ἀποσυρθῆ ἀπό τήν Πόλιν μέ τόν στρατόν του καί τόν ὁπλισμόν καί νά παραμείνη εἰς τό Καραμπουρνού μέχρις τῆς λήξεως τοῦ πολέμου. Φυσικόν ἦτο ὁ Κωνσταντῖνος νά ἀρνηθῆ τοιαύτην πρότασιν. Τοῦ πρότεινεν τήν παράδοσιν τοῦ στρατοῦ του καί τήν μεταφοράν του εἰς Μικράν Ἀσίαν μέ δαπάνας τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Ὁ Πασσᾶς ἀπεδέχθει τούς ὅρους τοῦ Κωνσταντίνου. Ἀνέρχονται εἰς τήν Θεσσαλονίκην ὁ Βασιλεύς Γεώργιος Β! , ὁ Μεταξᾶς Ἰωάννης καί ὁ Βίκτωρ Δούσμανης. Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου δηλ. τήν 26ην Ὀκτωβρίου καί ὥραν 11ην βραδυνήν, οἱ πληρεξούσιοι ἀξιωματικοί, Μεταξᾶς Ἰωάννης καί Βίκτωρ Δούσμανης μεταβαίνουν εἰς τό Διοικητήριον τῆς Πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης καί ὑπογράφουν τά σχετικά πρωτόκολλα παραδόσεως τῆς Θεσσαλονίκης εἰς τόν Ἑλληνικόν Στρατόν. Συμφώνως μέ τό πρωτόκολλον, παρεδίδοντο ὡς αἰχμαλωτοι 25.000 Τούρκοι στρατιῶται καί 1.000 ἀξιωματικοί. Εἰς τήν κατοχήν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ περιερχόταν ὅλος ὁ βαρύς καί ἐλαφρύς ὁπλισμός, 70.000 τυφέκια, 70 πυροβόλα, 30 πολυβόλα.

Τήν πρωίαν τῆς  27ης Ὀκτωβρίου εἰσῆλθον εἰς Θεσσαλονίκην δύο τάγματα Εὐζώνων καί ὕψωσαν τήν Ἑλληνικήν Σημαία εἰς τό Διοικητήριον, ἐνῶ αἱ ὑπόλοιπαι Ἑλληνικαί δυνάμεις ἐλάμβανον θέσεις πέρυξ τῶν ὑψωμάτων τῆς Πόλεως.

Τήν 11ην πρωίαν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὁ Κωνσταντῖνος μετά τοῦ ἐπιτελείου του εἶσήλθεν εἰς Θεσσαλονίκην καί τήν Μεσημβρίαν ἐγένετο Πανηγυρική δοξολογία εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

Παρατήρησις, ὁ τότε διάδοχος τοῦ Θρόνου Κωνσταντῖνος ὑπογράφει, Διάδοχος Δούξ τῆς Σπάρτης, καί δέν ὑπογράφει Διάδοχος Δούξ Γκλύξμπουργκ μιά καί ἡ προέλευσις του εἶναι ξενόφερτη, εἶναι ἀπό τήν Δανίαν. Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι πῶς ἕνας Γκλύξμπουργκ ὑπογράφει: Ὁ Γενικός Ἀρχηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Κωνσταντῖνος- Διάδοχος Δούξ τῆς Σπάρτης. Τά Ἱστορικά κείμενα γράφουν:

 Τήν 1η Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1863 ἐδημοσιεύθη εἰς τάς ἐφημερίδας τό ψήφισμα τῆς Β΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων μέ τό ἐξῆς περιεχόμενον.

Ἡ Συνέλευσις ἅμα μαθοῦσα τήν συναίνεσιν τοῦ βασιλέως τῆς Δανίας ἀνηγόρευσε βασιλέα τῆς Ἑλλάδος τόν Γεώργιον Χριστιανόν τῆς Δανίας ὑπό τό ὄνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄. βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ ἐξῆς ψηφίσματος.

Ἡ ἐν Ἀθήναις Β΄ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις. Ψηφίζει.

Α΄. Ἀναγορεύει παμψηφεί τόν πρίγκηπα τῆς Δανίας Γεώργιον Χριστιανόν Γουλιέλμον, δευτερότοκον υἱόν τοῦ πρίγκηπος Χριστιανοῦ, συνταγματικόν βασιλέα τῶν Ἑλλήνων ὑπό τό ὄνομα Γεώργιος Α΄. Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων.

Β΄. Οἱ νόμιμοι διάδοχοι αὐτοῦ θέλουσι πρεσβεύει τό ἀνατολικόν ὀρθόδοξον δόγμα.

Γ΄. Τριμελής ἐπιτροπή ἐκλεχθησομένη ὑπό τῆς Συνελεύσεως θέλει μεταβῆ εἰς Κοπεγχάγην καί προσφέρει ἐν ὀνόματι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους τό στέμμα.

Ἡ ἀνθελληνική ἀριστερή προπαγάνδα κατορθώνει νά διαστρεβλώνει, νά παραμορφώνη τήν ἀλήθεια. Ἤτοι ἡ Βασιλική οἰκογένεια τῆς Ἑλλάδος φέρει ὡς ἐπίθετον τό Χριστιανός καί ὄχι Γκλύξμπουργκ. Τό Γκλύξμπουργκ εἶναι τοπονύμιον δηλ. εἶναι τόπος τῆς Δανίας. Ἤτοι ὅταν ἐμεῖς καθυβρίζομεν τήν βασιλικήν οἰκογένειαν μέ τό κακόηχον Γκλύξμπουργκ, καθυβρίζομεν τούς κατοίκους μιάς περιοχῆς τῆς Δανίας.  Καί τώρα διατί Χριστιανός καί Δούξ τῆς Σπάρτης. Τά κετάπια λέγουσιν ὅτι εἰς τήν μεσότητα τοῦ 15ου αἰῶνος φθάνει είς τήν Δανίαν ἕνας Ἑλλην πρίγκηψ τῷ ὀνόματι Ἰωάννης καί παντρεύται τήν κόρην τοῦ Βασιλέως τῆς Δανίας Μαρία. Ὁ πρίγηψ Ἰωάννης, λέγουσιν τά κετάπια πῶς εἶχεν καί ἕνα ἐπώνυμον καί αὐτό ἦτο τό Παλαιολόγος, καί τό μετέτρεψεν εἰς Χριστιανός. Γνωστόν εἶναι ὅτι ὁ Μυστράς εἶναι ἡ (συμβασιλεύουσα) τῶν Παλαιολόγων, ἡ Σπάρτη εἶναι Μυστράς, δ’ ὅ καί ὑπογράφει Δούξ τῆς Σπάρτης. 

ΕΛΛΗΝΕΣ  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ

ΖΗΤΩ  ΤΟ  ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 ΖΗΤΩ  Ο  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ

Ἰατρός-Νικόλαος  Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης