Ισίδωρος Ντογιάκος: Και τότε και τώρα…

Έλληνες  17/03/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι υπαίτιοι συναυτουργοί,  - με πράξεις και παραλείψεις – της φρικώδους πολυανθρώπου σφαγής εις την κοιλάδα των Τεμπών την 28ην Φεβρουαρίου 2023 βαρύνονται, κεχωρισμένως και τινες δε εξ’ αυτών από κοινού, (άλλοι ωθούμενοι υπό ταπεινών κινήτρων (οικονομικών) και άλλοι λόγω απειρίας, ανεπαρκείας και παχυδερμικής ανευθυνότητος) κυρίως και κατ’ ελάχιστον, με τρεις μορφάς υπαιτιότητος: α) Δόλος ( επί απιστίας), όταν ο δράστης θέλει ή αποδέχεται, όπως ζημιώση την περιουσίαν άλλου (σ.σ. Του Δημοσίου εν προκειμένω) της οποίας – είτε δυνάμει νόμου ή δικαιοπραξίας – έχει την ( εν όλω ή εν μέρει ή και δι’ ωρισμένην μόνον πράξιν) επιμέλειαν ή διαχείρισιν. β) Ενδεχόμενος δόλος, όταν ο δράστης δεν επιδιώκει μεν το εγκληματικόν αποτέλεσμα, προβλέπει όμως αυτό ως ενδεχόμενον, ως δυνατήν δηλαδή συνέπειαν της ενεργείας ή παραλήψεως του και παρά ταύτα δεν αφίσταται αυτής. γ) Αμέλεια είναι η έλλειψις εις τον δράστην της προσηκούσης προσοχής, ως εκ της οποίας ούτος δεν προείδεν το εκ της ενεργείας ή παραλείψεως του αναφυέν εγκληματικόν αποτέλεσμα. Κοινός παρονομαστής: Το παραλυτικόν, πελατειακόν και… επιτελικόν κράτος της Ν.Δ. (φαυλοκρατίας) του Μητσοτάκη.

Κύριος ύποπτος πιθανής αποπείρας συγκαλύψεως των ευθυνών της νεοδημοκρατικής αλητείας είναι (ποιος άλλος;) ο γνωστός Ντογιάκος! Κατά την διάρκειαν της κατά το παρελθόν συμπεριφοράς και των εν γένει χειρισμών του ως εισαγγελεύς, απέδειξεν – εις τινας υποθέσεις, κυρίως δε εις την υπόθεσιν κατά των Ελλήνων εθνικιστών, ως εντολοδόχος του φαύλου Σαμαρά και τινών άλλων συνωμοτών (2013-2015) – ότι αδιαφορεί δια την Δικαιοσύνην, την έμπρακτον δηλονότι έκφρασιν της συλλειτουργίας Δικαίου και Αρετής και υπηρετεί την Ν.Δ. και «Αρχάς και Εξουσίας πέραν των γνωστών», κατά την έκφρασιν της Μπενάκη (Μάρτιος 2005) .

Τώρα, ο περί ου ο λόγος δέχεται υποδείξεις και οδηγίας, είτε δι’ επιστολών, είτε δι’ άλλων μέσων, είτε δια τρίτων προσώπων, υπό του αχρείου πολιτικού γόνου Μητσοτάκη, δια τον ευνοϊκόν δι’ αυτόν και την Ν.Δ. χειρισμόν του προσφάτου εγκλήματός των.

Επειδή, φύσιν πονηράν ου ράδιον μεταβαλείν, ο Ντογιάκος- είναι βέβαιαον – ότι θα χειρισθή την υπόθεσιν, με το στρεβλόν «πνεύμα» της Βοριδείου δικολαβικής τροπολογίας εις βάρος του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ, παραβαίνων και παρερμηνεύων τας Ποινικάς και Συνταγματικάς διατάξεις, επί τω τέλει συγκαλύψεως ή «ελαφρύνσεως» των ποινικών ευθυνών του Μητσοτάκη, υπουργών τινών και του ετέρου πολιτικού γόνου Κ. Αχ. Καραμανλή, όστις θλίβεται μόνον δια την απώλειαν του… κοκού της προσοδοφόρου «καρέκλας», που νομίζει, ότι έφερεν από το χωρίον του πατρός του και του θείου του, αυτό το άχρηστο και επικίνδυνο ανθρωπάκι.

Άνανδροι, αναξιοπρεπείς και ασυνείδητοι πολιτικοί γόνοι…

Τοιούτου είδους όντα καταστρέφουν την Ελλάδα τας τελευταίας πένετε (5) δεκαετίας.

Μόνον ένα γνήσιον εθνικόν κόμμα έχει την βούλησιν και την απαιτουμένην ψυχικήν δύναμιν, δια να τους «παροπλίση»: Το Εθνικόν Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ!

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης