Επειδή οι Σκοπιανοί παραχαράσσουν και υποκλέπτουν την Ιστορίαν των Ελλήνων

  18/02/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Του ιστοριοδίφου φιλολόγου Ν.Π.

ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

·

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕ ΔΑΦΝΙΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΙΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

· Ο ΗΝΙΟΧΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΑΡΜΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕ ΛΕΟΝΤΟΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΙ

Ο ΔΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΟΥ

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΩΤΗΣΕΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΟΥ.

Πάντως εἰς τό Γιουγκοσλαβικόν χαρτόσημον καί εἰς τό νότιον τμῆμα γράφει VARDARSKA καί οὐχί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Никола Димитров‎ = ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ =ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Никола Груевски= ΝΙΚΟΛΑ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ =ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ

Ἐσεῖς οἱ δύο δηλώνετε ὅτι εἶσθε Μακεδόνες καί ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδου.

Μά ἐάν ἐδίδοτε τά ὀνόματα σας εἰς τόν Μέγαν Ἀλέξανδρον νά τά διαβάση θά σᾶς ἀπαντοῦσεν, μέ παρουσίαν βεβαίως μεταφραστή, ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται οὔτε τήν γλώσσαν πού ὁμιλεῖτε, ἀλλά οὔτε καί τήν γραφήν πού γράφετε, διότι δέν εἶναι Ἑλληνικά. Καί αὐτό διαπιστοῦται ἀπό τά ὀνόματα πού εἶναι γραμμένα εἰς τά νομίσματα, ἄλλη γραφή ἡ δική σας, καί ἄλλη τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Οἱ Ἕλληνες καί σήμερον ὡς νά ἔχη παγώση ὁ χρόνος, θά γράψουν ὅπως καί τότε, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ἀπό τότε μέχρις σήμερον δέν ἔχει ἀλλάξει τίποτα ἀπολύτως. Ἐάν δέ σᾶς ἐρωτοῦσεν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τί σημαίνουν εἰς τήν γλώσσαν σας τά ὀνόματα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ σαφῶς καί δέν γνωρίζεται, διότι καί αὐταί εἶναι ἀρχαιοελληνικαί λέξεις καί ἐσεῖς δέν εἶσθε Μακεδόνες, ἄρα φυσιολογικόν εἶναι νά μήν γνωρίζετε τήν σημασίαν τους.

Νικόλαος, εἶναι σύνθετος ἀπό τό Νίκη+λαός. Τό Φίλιππος εἶναι σύνθετος ἀπό τό φῖλος+ἵππος, τό Ἀλέξανδρος, εἶναι σύνθετος ἀπό τό ἀλέξω+ἀνήρ, δηλ. αὐτός πού ἀποκρούει τούς ἄνδρες, καί τό Μακεδονία, ἀπό τό μακεδνός= μακρύς, ψηλός, προέρχεται ἀπό τό μᾶκος, εἶναι Δωρ. τῦπος=μῆκος. Ὁ δέ Μακεδών εἶναι υἱός τοῦ Διός καί τῆς Θυΐας, τό Ἀριστοτέλης εἶναι σύνθετος ἀπό τήν λέξιν ἄριστος+τέλος, Βουκεφάλας τό ὄνομα τοῦ ἀλόγου του, λέξις εἶναι σύνθετος ἀπό τό βοῦς+κεφάλι, διότι τό κεφάλι τοῦ ἀλόγου του εἶχεν ὄψιν βοός, Δήμητριος προέρχεται ἀπό τήν θεά Δήμητρα. κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Ἐσεῖς τά τελευταία πενήντα χρόνια ἀνακαλύψατε ὅτι εἶσθε Μακεδόνες, τά ὑπόλοιπα 2.200 χρόνια πού ἤσασταν;. Ἡ γραφή σας ὁμοιάζει ὀλίγον μέ τήν Ἑλληνικήν διότι οἱ μοναχοί ἀλλά καί ἀδελφοί Κύρριλος 826-869 καί Μεθόδιος 815-885 καταγόμενοι ἀπό τήν Θεσσαλονίκη εἶναι αὐτοί πού ἐκχριστιάνισαν τούς Σλάβους καί διέδωσαν καί τό Ἑλληνικόν ἀλφάβητον.

Ὡς γνωστόν βορείως τῶν <σημερινῶν> Ἑλληνικῶν συνόρων ὑπάρχουν Ἑλληνικά ἐδάφη, εἰς τά ὁποία κατοικοῦν καί Ἕλληνες ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐποχῶν, τά ὁποία ὅμως λόγῳ τοῦ ὅτι <δίκαιον εἶναι τό συμφέρον τοῦ ἰσχυροτέρου>, βιαίως ἔχουν ἀποσπασθεῖ ἀπό τήν μητέρα Ἐλλάδα μέ τήν συνέργειαν τῶν (συμμάχων) μας. Τό 48% τῶν ἐδαφῶν τοῦ Βασιλείου Μ. Ἀλέξανδρου δέν ἀνήκουν εἰς τό Βασίλειον του, ἀλλά μέρος αὐτῶν ἔχει παραχωρηθεῖ εἰς τήν τέως Γιουγκοσλαβία καί εἰς τήν Βουλγαρία. Μία περιοχή τῆς τέως Γιουγκοσλαβίας ὀνομαζόταν Βαρδάσκα τῆς ὁποίας ἕνα τμῆμα καί σήμερον προέρχεται ἀπό ἐδάφη τῆς Μακεδονίας τοῦ Μ. Ἀλέξανδρου τήν ὁποίαν ὁ Τῖτο καθ΄ὀλοκληρίαν ἀργότερα μετονόμασεν σέ Μακεδονία γιά τούς δικούς του λόγους. Ἡ Γιουγκοσλαβία πρό ὁλίγων ἐτῶν διεσπάσθει σέ πέντε αὐτόνομα κράτη. Καί ἡ ἀπό παλαιόθεν περιοχή τῆς Βαρδάσκα ἐπιθυμεῖ νά ὀνομασθή σέ Μακεδονία.

Βορείως τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος καί μάλιστα βορείως τῆς Μακεδονίας μας καί δεῖ κάποιοι ἀπό τήν περιοχήν Βαρδάσκα μετά παρέλευσιν 2.340 ἐτῶν, ἄκουσον-ἄκουσον, ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Μ. Ἀλέξανδρου θέλουν νά αὐτοαποκαλοῦνται Μακεδόνες. Προέρχονται ἀπό τήν περιοχήν Βαρδάσκα καί τώρα δηλώνουν πώς ἐπιθυμοῦν ἡ περιοχή τους νά ὀνομάζεται Μακεδονία. Εἶναι μία περιοχή πού σήμερον κατοικεῖται τουλάχιστον ἀπό τάς ἐξεῖς ἐθνότητας, Ἀλβανούς, Σλάβους, Βουλγάρους καί βεβαίως Ἕλληνας. Τό μεγαλύτερον ποσοστόν εἶναι οἱ Σλάβοι, οἱ Ἕλληνες εἶναι τό 8-10%.

Ὁ τέως πρόεδρος τῆς Βαρδάσκα κος Γκλιγκόροφ Κίρο εἰς τάς 06/03/1992 ἔχει δηλώσει: «ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι δέν ἔχουμε καμία σύνδεση μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, ἤλθαμε στήν περιοχή τόν 6ον Μ.Χ αἰώνα». Ὁ ἄνθρωπος δηλώνει τό αὐτονόητον, αὐτό τό ὁποῖον γράφει ἡ Ἱστορία. Ὅσον ἀφορᾶ τούς Ἕλληνες δυνάμεθα να τούς διαιρέσωμεν σέ δύο κατηγορίες, Α) τούς ἀρχαιόθεν κατοικούντας αὐτά τά ἐδάφη, καί Β) α)τά παιδιά τοῦ παιδομαζώματος πού ἀνέρχονται σέ 33.000(28.000 ἀγόρια, 5.000 κορίτσια. β) τούς ἀντάρτες πού διέφυγον εἰς τά τότε κομουνιστικά κράτη καί ἐνέρχονται εἰς τάς 85.000. Πολλοί ἐπαναπατρίσθησαν.

Οἱ Ἕλληνες αὐτοί εὐρισκόμενοι κάτω ἀπό ἀπό τό Κουμουνιστικό καθεστώς καί τήν παραχάραξιν τῆς ἱστορίας τήν ὁποίαν αὐτό ἐπέβαλλεν, μερικοί θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους ὡς αὐτόνομους Μακεδόνας καί ὡς μή ἔχοντας σχέσιν μέ τό γένος τῶν Ἑλλήνων. Σεβαστοί κύριοι τοῦ κράτους Βαρδάσκα ἤ τῶν Σκοπίων, ἔχετε μερικήν γνῶσιν τῆς ἱστορίας, καί μόνον αὐτήν ποῦ ὑπηρετεῖ τά ἰδικάς σας συμφέροντα καί τάς ἰδικάς σας ὑπαρξιακάς ἀνάγκας, ἐπιθυμεῖτε νά ὑφαρπάσετε κάτι τό σπουδαῖον καί μεγαλοπρεπές, ὅπως τοῦτον εἶναι καταγεγραμμένον ἀπό τήν ἱστορίαν.

Μετά παρέλευσιν 2.340 ἐτῶν, ἄκουσον- ἄκουσον ἀπό τόν θάνατον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἐπιθυμεῖτε νά ὑφαρπάσετε τήν ἱστορίαν καί τό μεγαλεῖον του. Ἐμφανίζεσθε νά δηλώνετε Μακεδόνες τά τελυταία 50 χρόνια ἀπό πολιτικόν καιροσκοπισμόν καί σκοπιμότητα τοῦ Τῖτο, καθ΄ὄτι εἰς οὐδεμίαν ἀπογραφήν τοῦ παρελθόντως ὑπῆρχεν ἡ καταγραφή ὑπάρξεως ἔστω καί ἑνός πού νά δηλώνη Μακεδόνας, ἐκτός βεβαίως τῶν Ἑλλήνων Μακεδόνων. Κύριοι τῆς Βαρδάσκα νά σᾶς ἐνημερώσωμεν ὡς ἔχουν τά γεγονότα, τά ὁποία καί ἔχει καταγράψει ἡ ἱστορία.

Α) Τά γένη τῶν Ἑλλήνων εἶναι τέσσερα:

α) οἱ Δωριεῖς, β) οἱ Αἰολεῖς, γ) οἱ Ἴωνες δ) οἱ Ἀχαιοί.

Οἱ Μακεδόνες εἶναι Δωρικόν.

Β) Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἐκ τῆς μητρός του εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀχιλλέως, καί ἐκ πατρός του, Φιλίππου τοῦ Β! (382-336) εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους, δ΄ αὐτό καί ὁ Φίλιππος ἴδρυσεν τήν Ἡράκλειαν τῆς Λυγκηστῖδος τό σημερινόν Μοναστήρι, πού ἀπό τούς (συμμάχους) ἔχει παραχωρηθεῖ στά Σκόπια.

Οἱ πρόγονοι του συμμετεῖχον εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας, πού ἐξ ὁρισμοῦ ἀπό τό ἔτος ἐνάρξεως αὐτῶν τό 776 Π.Χ ἕως καί τό 56 Μ.Χ συμμετεῖχον μόνον Ἕλληνες.

Ὁ Βασιλεύς Ἀλέξανδρος Α! ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 80ην Ὀλυμπιάδα τό 460 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Ἀρχέλαος Περδίκας ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 93ην Ὀλυμπιάδα τό 408 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Φίλιππος Β! πατήρ του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀνεδείχθη τρεῖς φορές Ὀλυμπιονίκης εἰς τήν ἀρματοδρομίαν. Καί δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού συμμετεῖχαν.

Γ) Οἱ Ἕλληνες διά νά ἀντιμετωπίσουν τούς Πέρσας πού εἶχον ἔλθει μέ ἑκατοντάδες χιλιάδων μισθοφόρους διά νά καταλλάβουν τήν Ἑλλάδα, ἔκαμαν εἰς τήν Κόρινθον, δύο πανελλήνια συνέδρια τό πρῶτον ἐγένετο ἐπί Βασιλείας Φιλίππου πατρός τοῦ Μ. Ἀλέξάνδρου καί τό δεύτερον ἐπί Βασιλείας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μετά τήν μάχη τῆς Χαιρώνειας 338 Π.Χ εἰς τήν Κόρινθον ἐπραγματοποιήθει τό πρῶτον πανελλήνιον συνέδριον, τό ὁποῖον ἀνέδειξεν τόν Βασιλέα τῆς Μακεδονίας Φίλιππον ἀνώτατον πολεμικόν ἀρχηγόν τῶν Ἑλλήνων, μέ σκοπόν νά τιμωρήσουν τούς Πέρσας πού εἶχον προξενίσει πολλά δεινά εὶς τούς Ἕλληνας. Μετά τόν θάνατον τοῦ Φιλίππου καί πάλιν εἰς τήν Κόρινθον τό 336 Π.Χ ὁ υἱός του Ἀλέξανδρος καί μετέπειτα ὀνομασθής Μέγας ἀνεκηρύχθει ἐκ νέου ἀνώτατος πολεμικός ἀρχηγός τῶν Ἑλλήνων.

Δ) Εἰς τήν Κόρινθον ὁ Μ. Ἀλέξανδρος συνάντησεν εἰς τό πυθάρι του τόν κυνικόν φιλόσοφον Διογένην, εἰς αὐτήν τήν συνάντησιν ἐγένοτο σπουδαῖος διάλογος, μικρόν ἀπόσπασμα παραθέτομεν ἀπό τόν Πλούταρχον· ὡς δ΄ἐκεῖνος ἀσπασάμενος καί προσειπών αὐτόν ἠρώτησεν· εἴ τίνος τυγχάνει δεόμενος, ἀπαντών εἶπεν: μικρόν ἀπό τοῦ ἡλίου μετάστηθι. Πρός τοῦτο λέγεται τόν Ἀλέξανδρον οὕτω διατεθῆναι καί θαυμάσαι καταφρονηθέντα τήν ὑπεροψίαν καί τό μέγεθος τοῦ ἀνδρός, ὥστε τῶν περί αὐτόν ὡς ἀπήεσαν διαγελώντων καί σκωπτόντων, ἀλλά μήν ἐγώ, εἰ μή Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἄν ἤμην.

«Ἐκεῖνος δέ, δηλ ὁ Ἀλέξανδρος πλησίαζοντας καί χαιρετίζοντας τον λέγοντας ἠρώτησεν αὐτόν· ἐάν ἔχει ἀνάγκη κάποιου πράγματος, καί αὐτός ἀπήντησεν· μετακινήσου ὁλίγον ἀπό τόν ἥλιο. Ὡς πρός αὐτό λέγεται ὅτι κατ΄αὐτόν τόν τρόπον ἐμεταχειρίσθη τόν Ἀλέξανδρον, καί παρά τήν περιφρόνησιν (πού ὑπέστει ὁ Ἀλέξανδρος), ἐθαύμασεν τήν ὑπερηφάνια καί τό μέγεθος τοῦ ἀνδρός, ὥστε ἐνῶ ἡ περί αὐτόν συνοδεία ἀπομακρυνόταν μειδιάζοντας καί ἀστειευόμενοι, ὁ Ἀλέξανδρος εἶπεν: ἐάν δέν ἤμουν ὁ Ἀλέξανδρος θά εἴθελα νά ἤμουν Διογένης». Ὁ διάλογος τῶν δύο ἀνδρῶν ἦτο σπουδαῖος, καθ΄ὅτι δέν ἐπεριορίσθει εἰς αὐτάς μόνον τάς λέξεις, καθ΄ὅτι ὁμίλησαν περί γεωπολιτικής καί χρηστής διοικήσεως.

Σεβαστοί μου Κύριοι αὐτόν τόν διάλογον τόν ἔκαμαν χωρίς μεταφραστήν, γιατί καί οἱ δύο εἶναι Ἕλληνες καί μιλοῦσαν Ἑλληνικά. Τώρα ἐσεῖς δηλώνετε Μακεδόνες. Διά νά συνεννοηθοῦμεν ὅμως σήμερα μέ τήν γλῶσσαν ποῦ ὁμιλεῖτε θέλομεν μεταφραστήν. Οἱ Ἕλληνες ἀπό τότε μέχρι σήμερα ὁμιλοῦν τήν ἰδίαν γλῶσσαν. Καί ὁ μέγας φιλόσοφος Ἀριστοτέλης ὁ Σταγειρίτης καί Μ. Ἀλέξανδρος Ἑλληνικά ὁμιλοῦσαν.

Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἡ ἴδια ἀπό τότε μέχρις σήμερον. Εἶναι δέ αὐτονόητον νά μήν γνωρίζετε τήν ἐννοιολογίαν τῶν λέξεων διότι, δέν ὁμιλεῖτε Μακεδονικά, ἄρα δέν ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά, ὁμιλεῖτε μίαν ἄλλην γλῶσσαν τήν ὁποίαν δέν ἀντιλαμβανόμεθα, καί ὡς ἐκ τούτου δέν εἶσθε Μακεδόνες.

Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, καί χρήζει ἀπαντήσεως ἀπο ἐσᾶς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς Βαρδάσκα, ποίαν σχέσιν δύνασθε νά ἔχετε ἐσεῖς, μέ τήν ΑΘΗΝΑΝ, τόν ΔΙΑΝ τόν ΑΠΟΛΛΩΝΑ, τόν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ, τόν ΦΙΛΙΠΠΟΝ, τόν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ, καί τήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ. Βεβαίως δέν θά γνωρίζετε ἐάν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶχεν πολεμικόν στόλον καί ποῖος ἦτο ὁ ναύαρχος του. Εἶχεν λοιπόν πολεμικόν στόλον ἀποτελούμενον ἀπό 150 τριήρεις ἐκ τῶν ὁποίων αἱ 29 ἦσαν Ἀθηναϊκαί. Ὁ δέ ναύαρχος τοῦ στόλου ἦτο ὁ Νέαρχος ἀπό τήν Κρήτη ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους Ναυάρχους καί θαλασσοπόρους ὅλων τῶν ἐποχῶν, καθ΄ὅτι ἔφθασεν καί ἐξερεύνισεν τόν Ἰνδόν ποταμόν. Καί ἐπειδή δηλώνετε ὅτι δικαίωμα σας εἶναι ὁ αὐτοπροσδιορισμός, ἐπιτρέψετε καί εἰς τόν ἴδιο τόν Μ. Ἀλέξανδρον τόν αὐτοπροσδιορισμόν.

Νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι εἰς τήν μάχην τοῦ Γρανικοῦ ποταμοῦ ἡ φιλαργυρία ὅπλισεν τά χέρια <ἑλλήνων> νά συστρατευθοῦν ὡς μισθοφόροι ὑπέρ τῶν Περσῶν καί ἐναντίον τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ καί τῶν Ἑλλήνων. Εἰς τήν μάχην αὐτήν ὁ Μ. Ἀλέξανδρος, τούς μέν Πέρσας ἔσφαξεν τούς δέ <ἕλληνας> κατακόπτει (κατέσφαξεν), διότι ὡς εἶπεν: «ὅτι παρά τά κοινῇ δόξαντα τοῖς Ἕλλησιν, Ἕλληνες ὄντες ἐναντία τῇ Ἑλλάδι ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο» ΑΡΡΙΑΝΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 1.16.7. Δηλ. παρά τήν κοινήν ἀπόφασιν τῶν Ἑλλήνων, αὐτοί ὄντας Ἕλληνες, ἐναντίον τῆς Ἐλλάδος καί ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο. Ἀπό τήν νίκην του αὐτήν, ἔστειλεν ὡς Ἕλλην Μακεδών 300 Περσικάς ἀσπίδας πρός τιμήν τῆς Ἀθηνᾶς εἰς τήν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν.

Εἰς μίαν ἄλλην μάχη, τῆς Ἰσσοῦ, ἐπειδή ἀπάναντι του εἶχεν πάλιν <ἕλληνες> μισθοφόρους τῶν Περσῶν διά νά ἐνθαρρύνη τούς στρατιώτας του λέγει: «ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θά πολεμήσωμεν καί ἐναντίον χρεοκοπημένων <ἑλλήνων> οἱ ὁποῖοι προδίδουν τήν πατρίδα τους καί τήν δόξαν τῶν προγόνων των μέ ἀντίτιμον ἕναν εὐτελήν μισθόν». Ἐπίσηας μετά τήν μάχην τῆς Ἰσσοῦ ὁ Ἀλέξανδρος γράφει εἰς τόν Δαρεῖον τόν Γ΄,«Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι. Ἐγώ δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τήν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν».Πηγή ΑΡΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 2.14.4

Διαπιστώνετε καί ἐσεῖς ὅτι μέ τά ἀνωτέρω ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ταυτοποιοῦσεν τόν ἑαυτόν του ΕΛΛΗΝΑ. Δ΄αὐτό καί ἡ παγκόσμιος κοινότης, τήν μετά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου περίοδον τήν ὀνομάζει Ἑλληνιστικήν περίοδον.

Ἐδῶ εἶναι γνωστή ἡ πράξις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, δέν ἐκάθησεν νά λύση τόν ἄλυτον Γόρδιον δεσμόν, ἀλλά τόν ἔλυσεν μέ τό σπαθί του.

Μετά παρέλευσιν 2.340 ἄκουσον, ἄκουσον ἀπό τόν θάνατον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου μερικοί τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων αἰσθάνονται ὅτι εἶναι ἀπόγονοι του καί διεκδικοῦν τήν κληρονομιά του. Ἀλλά ἐπειδή εἰς αὐτήν τήν περιοχήν κατοικοῦν καί Ἕλληνες ἀπό τήν περίοδον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀλλά καί Ἕλληνες τοῦ παιδομαζώματος, ξεχασμένοι ὅμως ἀπό ἀνήκανους πολιτικούς τῆς μητέρας Ἑλλάδος. Καλόν εἶναι νά ἐνεργοποιηθοῦν καί αὐτοί, αἰτοῦντες τήν Ἕνωσιν μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Ἀπαιτεῖται βεβαίως ἡ συνδρομή τῆς μητέρας Ἑλλάδος.

Υ.Σ. Ὁ παππούς τοῦ Νικολάου Γκρουέφσκι, Νικόλαος Γρούιος, πολέμησεν εἰς τόν Ἑλληνοϊταλικόν πόλεμον τραυματίστικεν καί ἀπεβίωσεν τό 1940 εἰς τό στρατιωτικόν Νοσοκεμεῖον Φλωρίνης. Τό ὄνομα του εἶναι χαραγμένον εἰς τό Ἡρῷον τῆς Ἀχλάδος, μαζί μέ ὀνόματα πού σκοτὠθηκαν εἰς τούς Βαλκανικούς πολέμους, Ὁ πατέρας του ἔχει γεννηθεῖ εἰς τήν Ἀχλάδα Φλωρίνης, μᾶλλον ἀντάρτης, ἀναζητώντας τόν κομμουνισμόν κατέφυγεν εἰς τήν Γιουγκοσλαβίαν, κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Ὁ προσπάππους τοῦ Νικολάου Δημητρίου ἦτο Ἱερέας ἀπό τούς Τσάκους τῆς Ἀλμωπίας τοῦ Νομοῦ Πέλλας καί τό ἀκριβές ἐπίθετον εἶναι Παπαδημητρίου. Ὁ παππούς ἦτο ἀντάρτης καί ἔφυγεν καί αὐτός ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἀναζητώντας τόν κομμουνισμόν εἰς τήν Γιουγκοσλαβίαν.

Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι μία συμφωνία μεταξύ ἀνταρτῶν καί οὐχί μεταξύ Ἑλλάδος καί Σκοπιανῶν. Ὁ Τσίπρας καί ὁ Κοτζιάς ἔκαναν πραγματικότητα τήν ἐπιθυμία τοῦ πρόγονου τους Ζαχαριάδη, ὁ ὁποῖος εἰς τάς 25 καί 26 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1949 ἐκεῖ εἰς τό χωριό Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν σέ συνέδριο πού ἔκαναν 700 Βουλγαροκουμουνιστές μέσα εἰς τήν Ἑκκλησία τοῦ χωριοῦ, δηλ. εἶχον μετατρέψει τήν Ἑκκλησίαν σέ τεκέ, παρέδιδεν εἰς αὐτούς τήν Μακεδονία μας. Καί ἐπειδή ὁ ἐγκληματίας ἐπιστρέφει εἰς τόν τόπον τοῦ ἐγκλήματος ἔτσι καί ὁ Τσίπρας μέ τόν Κοτζιά τήν Κυριακήν τῆς 17/06/2018 μέ τυμπανοκρουσίες, ὑψωμένα χέρια, ἀλαλάζοντες καί πανευτυχεῖς ξεπουλούσαν τήν Μακεδονίαν μας.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης