Οι φιλέλληνες του 1821 εθυσίασαν την ζωήν των, υπέρ Ελλάδος

Έλληνες  14/03/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Le Massacre de Chios, held at the Louvre, διαστάσεων 4,20 Χ 3,50 μ.

Ὁ Εὐγένιος Ντελακρουά ἀποτυπώνει τήν βαρβαρότητα τῶν Τούρκων.

Ἡ Σφαγή τῆς Χίου ἐγένετο εἰς τάς 30 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1822 ἀπό τούς Τούρκους.

Τό 1821 οἱ Ἥρωες Φιλέλληνες ἐπολέμησαν γενναία ὡσάν οἱ Έλληνες συμμαχηταί τους. Τούς εἴμεθα ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ τούς ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ τούς ΤΙΜΩΜΕΝ.

Εἰς τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας οἱ δημοσιογράφοι καί οἱ ἀνταποκριταί ξένων ἐφημερίδων ἦσαν αὐτοί πού ἐδημιούργησαν τό φιλελληνικόν πνεῦμα. Ἐφημερίδες καί περιοδικά ἔγραφον ὑπέρ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων. Ἕνα μεγάλον Φιλελληνικόν ρεῦμα ἀναπτύχθηκεν παγκοσμίως ἀποτελούμενον ἀπό ἐμπόρους, τραπεζίτας, ποιητάς, ζωγράφους, φιλοσόφους καλλιτέχνας, ἐπιστήμονας, στρατιωτικούς. Ἰδρύθηκαν φιλελληνικά σωματεία καί ὀργανώσεις, πρός συγκέντρωσιν χρημάτων καί ὅπλων. Τά ἀπέστελλον διά τήν ἀπαλλαγήν τῶν Ἐλλήνων ἀπό τόν βάρβαρον δυνάστην, ἀπό τόν αἱμοχαρήν τύραννον. Πολλοί ἐγκατέλειψαν τάς οἰκογενείας των, τά καλά τους, τά ὑπάρχοντα τους καί τάς ἀνέσεις των καί ὄχι μόνον ἦλθον καί ἀγωνίσθηκαν εἰς τό πλευρόν τῶν Ἑλλήνων διά τήν ἀπελευθέρωσιν ἀπό τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα καί τυραννίαν, ἀλλά καί ἀπέθανον. Τιμῶντας κατ΄αὐτόν τόν τρόπον τήν προσφοράν τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Εἶχον ἔλθει 940 καί ἐξ αὐτῶν ἀπέθανον ὑπέρ Ἑλλάδος 313, ἀλλαχοῦ γράφεται ὅτι εἶχον ἔλθει περισσότεροι τῶν 1200. Ἡ πλειοψηφία ἐξ αὐτῶν εἶναι Γερμανοί. Οἰ πραγματικοί Πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς Γερμανίας αἰσθάνονται εὐλαβεῖς ἀλλά καί εἶναι ὑμνηταί τῆς Ἑλλάδος. Ἡ πολιτική ἐξουσία τῆς Γερμανίας όμως ὡς ἀπολίτιστος καί βάρβαρη μᾶς μισεῖ, καί ἔχει φιλικάς διαθέσεις πρός τούς ὁμοβαρβάρους της, Τούρκους.

ΤΖΕΪΜΣ ΕΜΕΡΣΟΝ Ἄγγλος φιλέλληνας καί ἀνταποκριτής τοῦ 1821, τῶν <Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου γράφει:« Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη. Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί».

«Οἱ πληροφoρίες ἔρχονται ἀπό τόν Συνταγματάρχη Στάνχοπ. Αὐτός ξέρει καλά τίς Ἑλληνικές πηγές. Ὁ Συνταγματάρχης Στάνχοπ συνεχίζει: οἱ Ἕλληνες στρατιῶται εἶναι πολύ ἀνθεκτικοί. Μποροῦν νά κάνουν πολύωρη ὁδοιπορία... νά ὑπομένουν μεγάλας ταλαιπωρίας καί πάρ’ ὅλα αὐτά νά διατηροῦν τό ἡθικό τους ὑψηλό. Ἔχουν ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία καί εἶναι ἀνυπότακτοι. Κανένας Ἕλληνας δέν παραδέχεται ποτέ τήν πιθανότητα νά εἶναι ὑπόδουλος στούς Τούρκους. Αὐτή ἡ αἴσθησις εἶναι γενική».

Πηγή The Edinburgh Weekly Joyrnal φύλ.1389, 28 Ἰουλίου1824

Ὁ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΥΛΛΕΡ εἶναι Γερμανός Φιλέλλην λέγει:

«Σέ λίγο θά ἀνήκω εἰς τόν στρατόν τῶν Ἑλλήνων. Θέλω πολεμόντας καί πεθαίνοντας ἀν χρειασθῆ νά τούς ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνην μου. Θά ζήσω μονάχα διά νά δῶ ἀπελευθερωμένην τήν Ἀκρόπολιν, τά Προπύλαια, τόν Παρθενώναν. Ἀρκεῖ νά γονατίσω σέ αὐτά τά μνημεία, πού ἀνάμεσα τους περπατῶ τώρα μέ τήν φαντασίαν μου. Χαῖρε Πατρίδα μου, Χαίρεται καλοί μου φίλοι. Σᾶς περιμένω εἰς τά μεγάλα Παναθήναια». Ὀμολογούμένως συγκινητικαί σκέψεις.

Ὁ ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ μέγας Φιλέλλην, λέγει: Εἰς τάς 29 Μαρτίου τοῦ 1824 κρυολόγησεν καί ἔπεσεν εἰς τό κρεβάτι. Εἰς τάς 7 Ἀπριλίου ἔκλεισε τά μάτια. Τά τελευταία του λόγια γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι: Τῆς ἔχω δώσει τόν καιρόν μου, τήν περιουσίαν μου, τήν ὑγείαν μου, σήμερα τῆς δίδω τήν Ζωήν μου, τί περισσότερον μπορούσα νά κάμω;

Ὁ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ λέγει: Κάποτε εἰς τό Ναύπλιον ἐπαρουσιάσθη εἰς τόν πρωθυπουργόν Κουντουριώτη, ἕνας ἄγνωστος Ἰταλός ἀξιωματικός καί τοῦ ζήτησεν τήν ἄδεια νά πολεμήση διά τήν Ἑλλάδα. Μέ στέλλει τοῦ λέγει ὁ Μαυροκορδάτος, τοῦ λέγει. Ὁ Κουντουριώτης τοῦ περιγράφει τάς δυσκολίας τοῦ πολέμου. Ἀλλά ὁ Σανταρόζα ἐπιμένει. Ὁ Κουντουριώτης τοῦ λέγει: ἡ Ἑλλάς δέχεται τάς ὑπηρεσίας σας. Σᾶς εὐχαριστῶ. Ποιόν βαθμόν θέλετε; Καί ὁ Σανταρόζα τοῦ ἀπαντᾶ, τόν βαθμόν τοῦ στρατιώτη. Καί ὁ Κουντουριώτης ἀπορεῖ, τοῦ ἀπλοῦ στρατιώτη; μά δέν εἶσθε ἀξιωματικός; Μάλιστα γενναιότατε, τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Σανταρόζα. Καί ποῖον βαθμόν εἴχατε εἰς τήν Πατρίδαν σας. Ὑπουργός τῶν ἀξιωματικῶν.

Πηγή <Τό θαῦμα τοῦ 1821> ἐκδόσεις Μάλλιαρης παιδεία.

Ἕνα βιβλίον πού ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νά διαβάσωμεν.

Ὁ Πρωθυπουργός Μητσοτάκης θέλοντας νά Ἑορτάση τά 200 ἔτη ἀπό τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, συγκρότησεν μίαν ἐπιτροπήν, τήν ἐπιτροπήν 2021. Αὐτονόητον εἶναι ὅτι ὁ ἐπικεφαλής τῆς ὁμάδος αὐτῆς, ἀλλά καί τά στελέχη αὐτῆς φυσιολογικόν εἶναι, ἀλλά καί πρέπον εἶναι, νά εἶναι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, νά εἶναι Ἱστορικοί, φιλόλογοι, κ.τ.λ. Ἀλλά φεῦ, ἀλλά ἀλλοίμονον. Οἱ ἐπιλεγέντες εἶναι ἡμιμαθεῖς, ἀγράμματοι, ἀνιστόρητοι, τσαρλατάνοι καί ἀνθέλληνες. Οὕτοι διέπραξαν καί ἕνα ἔγκλημα ἐναντίον τῶν Φιλελλήνων τούς ἀγνόησαν παντελῶς, ὡς νά μήν ὑπῆρξαν. Όφειλαν νά τιμήσουν ὄλους αὐτούς τούς Φιλέλληνας, οἱ ὁποῖοι συνέβαλλον εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἑλλήνων, κάθ’ ὅτι ἐγκατέλειψαν τήν Πατρίδα των, τάς οἰκογενείας των, τά καλά τους, τά ὑπάρχοντα των καί τάς ἀνέσεις των καί ὄχι μόνον ἦλθον καί ἀγωνίσθηκαν εἰς τό πλευρόν τῶν Ἑλλήνων διά τήν ἀπελευθέρωσιν ἀπό τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα καί τυραννίαν, ἀλλά καί ἀπέθανον ὑπέρ Ἑλλάδος.

Διανύομεν τόν Μήνα Μάρτιον καί τό 200ον ἔτος ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος καί ἡ ἐπιτροπή τοῦ 1821 εἶναι παντελῶς ἀπούσα, οὐδεμία ἀναφορά διά τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγὠνα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί ὅ, τι ἔχει κάμει τό ἔχει κάμει μέ ἐλαφρότητα καί τσαρλατανισμόν, προσβάλλοντας τούς Ἥρωας τοῦ 1821 καί τούς Ἕλληνας.

Φιλέλληνες Νεκροί Φιλέλληνες Νεκροί

Γερμανία 342 142 Ὀλλανδία 17 3

Γαλλία 196 60 Οὐγγαρία 9 6

Ἰταλία 137 42 Σουηδία 9 4

Ἀγγλία 99 21 Δανία 8 3

Ἑλβετία 35 11 Ἰσπανία 9 4

Η.Π.Α 16 3 Ἄλλοι 33 3

Πηγή <Τό θαῦμα τοῦ 1821> ἐκδόσεις Μάλλιαρης παιδεία.

Ἕνα βιβλίον πού ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νά διαβάσωμεν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Στεφανώσατε μέ δάφνες δακρυπότιστα κλωνάρια

καί τά ξένα παλικάρια

πού πολέμησαν με πόθο σάβανό τους να γενῆ

τῆς ἰδέας τῆς γαλάζιας τό πανί

Τῆς Πατρίδος των τό χῶμα θά τό βροῦνε καί ἐδῶ πέρα

τόπου γίνηκε μονάχα καί ὄχι μάνας ἀλλαγή

κί ὁ μεγάλος Ἀθηναῖος ἔτσι φώναζε μιά μέρα

Τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑπερόχων, εἶναι τάφος κάθε Γῆ.

Γ. Σουρῆς

Ἰατρός – Νικόλαος Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης